| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

zawarte pomiędzy Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik - Wicestarosta

na podstawie uchwały nr VI/40/07 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22.03.2007 r. w sprawie przejęcia przez powiat Bieruńsko-Lędziński zadania z Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kształcenia uczniów z oddziałów wielozawodowych

a

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Paweł Sadza - Starosta Pszczyński

2. Grzegorz Nogły - Wicestarosta

na podstawie uchwały nr XXXVIII/273/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16.12.2009 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej.

Strony zgodnie postanawiają:

§ 1.

1. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu (PODZ) uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym.

2. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w PODZ w roku 2014 wynosi 18 osób.

§ 2.

1. Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w PODZ w roku 2014 strony ustalają następująco:

a) kurs I stopnia - 370 zł,

b) kurs II stopnia - 370 zł,

c) kurs III stopnia - 370 zł.

§ 3.

1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu dotacji na kształcenie w PODZ uczniów w roku 2014 r. w kwocie łącznej 6 660,00 , faktycznie odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o którym mowa w § 2 porozumienia.

§ 4.

1. Dotacja przekazana będzie do budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rachunek bieżący: ING Bank Śląski nr 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839 w dwóch transzach:

a) do 31 sierpnia 2014 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach styczeń - czerwiec 2014 roku, uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia,

b) do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych
w miesiącach wrzesień - grudzień 2014 roku, uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia.

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Podstawą wyliczenia wysokości dotacji, którą Powiat Pszczyński przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w terminie określonym w ust. 1 będzie imienne zestawienie uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ, sporządzone i przekazane Powiatowi Pszczyńskiemu w terminach odpowiednio do 18 lipca i 19 grudnia 2014 r.

4. W przypadku skierowania do przeszkolenia w PODZ większej liczby uczniów niż określona w §1 ust.2 porozumienia, wyrównanie należnych powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

5. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2014 r.

6. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala się do dnia 14 stycznia 2015 r.

7. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Powiat Pszczyński dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ w Bieruniu, sporządzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych przekazanych w terminie, o którym mowa w ust. 1.

8. Rozliczenie, o którym mowa ust. 7 zostanie przekazane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do 14 stycznia 2015 r.

§ 5.

Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzone będą w formie pisemnych aneksów.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie niniejsze zawiera się na rok budżetowy 2014.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron porozumienia..


Powiat Bieruńsko-Lędziński                                          Powiat Pszczyński

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Grzegorz Nogły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »