| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/281/14 Rady Gminy Jaworze

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

893 250,00

1.1 w dziale 630 Turystyka

890 000,00

w tym dochody majątkowe

890 000,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

890 000,00

1.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie

3 250,00

w tym dochody bieżące

3 250,00

z tego

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3 250,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

1 159 150,00

2.1. w Dziale 630 Turystyka

1 150 000,00

- rozdział 63095 Pozostała działalność

1 150 000,00

I. Wydatki majątkowe

1 150 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

1 150 000,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 150 000,00

2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

3 250,00

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1 250,00

w tym

I. Wydatki bieżące

1 250,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 250,00

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 250,00

- rozdział 80110 Gimnazja

2 000,00

w tym

I. Wydatki bieżące

2 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

w tym:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

2 000,00

2.3. w Dziale 851 Ochrona zdrowia

5 900,00

- rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

5 900,00

w tym

I. Wydatki bieżące

5 900,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

5 900,00

3.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

5 900,00

3.1. w Dziale 851 Ochrona zdrowia

5 900,00

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 900,00

w tym

I. Wydatki bieżące

5 900,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

5 900,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 260 000,00 zł,

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 260 000,00 zł,

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2014 wynoszą 27 792 776,72 zł

w tym:

dochody bieżące

20 577 309,65 zł

dochody majątkowe

7 215 467,07 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2014 wynoszą 27 662 776,72 zł

w tym:

wydatki bieżące

19 475 101,72 zł

wydatki majątkowe

8 187 675,00 zł

3) planowana nadwyżka budżetu wynosi 130 000,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 130 000,00 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2014 wynoszą 670 000,00 zł

w tym:

a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

670 000,00 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą 800 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

777 000,00 zł

b) z pożyczek

23 000,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »