| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/281/14 Rady Gminy Jaworze

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

893 250,00

1.1 w dziale 630 Turystyka

890 000,00

w tym dochody majątkowe

890 000,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

890 000,00

1.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie

3 250,00

w tym dochody bieżące

3 250,00

z tego

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3 250,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

1 159 150,00

2.1. w Dziale 630 Turystyka

1 150 000,00

- rozdział 63095 Pozostała działalność

1 150 000,00

I. Wydatki majątkowe

1 150 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

1 150 000,00

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 150 000,00

2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

3 250,00

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1 250,00

w tym

I. Wydatki bieżące

1 250,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 250,00

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 250,00

- rozdział 80110 Gimnazja

2 000,00

w tym

I. Wydatki bieżące

2 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 000,00

w tym:

a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

2 000,00

2.3. w Dziale 851 Ochrona zdrowia

5 900,00

- rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

5 900,00

w tym

I. Wydatki bieżące

5 900,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

5 900,00

3.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

5 900,00

3.1. w Dziale 851 Ochrona zdrowia

5 900,00

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 900,00

w tym

I. Wydatki bieżące

5 900,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

5 900,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 260 000,00 zł,

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 260 000,00 zł,

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2014 wynoszą 27 792 776,72 zł

w tym:

dochody bieżące

20 577 309,65 zł

dochody majątkowe

7 215 467,07 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2014 wynoszą 27 662 776,72 zł

w tym:

wydatki bieżące

19 475 101,72 zł

wydatki majątkowe

8 187 675,00 zł

3) planowana nadwyżka budżetu wynosi 130 000,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 130 000,00 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2014 wynoszą 670 000,00 zł

w tym:

a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

670 000,00 zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2014 wynoszą 800 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

777 000,00 zł

b) z pożyczek

23 000,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XXX/276/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/281/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »