| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/290/14 Rady Gminy Jaworze

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) i hasła promocyjnego Gminy Jaworze oraz zasad ich używania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) w związku z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się znak graficzny (logo) Gminy Jaworze, zwany dalej znakiem, według wzoru  graficznego zamieszczonego w księdze znaku, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Znak może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach określonych w księdze znaku.

3. Znak pełni funkcję promocyjną gminy Jaworze.

§ 2. Znak stanowi własność gminy Jaworze i podlega ochronie prawnej.

§ 3. 1. Znak wykorzystywany jest w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji marketingowej  gminy Jaworze.

2. Znak może być używany tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w niniejszej uchwale.

3. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji znaku.

4. Używanie znaku nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, porządkiem  publicznym oraz nie może naruszać dobrego imienia gminy Jaworze.

5. Znak nie może być wykorzystywany w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

§ 4. 1. Zgodę na wykorzystanie znaku wydaje Wójt Gminy Jaworze na pisemny wniosek  zainteresowanego podmiotu.

2. Prawo wykorzystania znaku bez ubiegania się o zgodę przysługuje:

1) organom gminy Jaworze,

2) Urzędowi Gminy Jaworze,

3) jednostkom organizacyjnym oraz osobom prawnym gminy Jaworze,

4) innym podmiotom, które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują określone przedsięwzięcia i projekty, w szczególności kulturalne, promocyjne lub sportowe, na zlecenie lub we współpracy z gminą realizują powierzone im zadania publiczne lub są organizatorami przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Wójta Gminy Jaworze, a wykorzystywanie logotypu ma miejsce w trakcie realizacji tych projektów, zadań i przedsięwzięć oraz pozostaje w ścisłym w związku z ich realizacją.

3. Znak może być używany:

1) na wszystkich imprezach krajowych i zagranicznych, na których gmina jest gospodarzem,  uczestnikiem lub patronem,

2) podczas wszelkich wydarzeń, w szczególności o charakterze kulturalnym, sportowym,  rekreacyjnym i turystycznym, które są wspierane organizacyjnie, finansowo lub  informacyjnie przez gminę lub jej jednostki organizacyjne i osoby prawne,

3) do sygnowania wydawnictw i dokumentów Urzędu Gminy Jaworze, jej jednostek  organizacyjnych i osób prawnych,

4) jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z gminą,

5) w innych przypadkach, jeżeli związane jest to bezpośrednio z działaniami promocyjno- reklamowymi gminy.

4. Znak może być umieszczany w szczególności:

1) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3,

2) w pomieszczeniach urzędowych,

3) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,

4) na pismach i dokumentach urzędowych,

5) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych gminy,

6) na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Gminy Jaworze,

7) na wizytówkach i identyfikatorach,

8) na materiałach promujących gminę,

9) na winiecie wydawanych przez gminę periodyków i czasopism,

10) na samochodach i pojazdach należących do gminy.

§ 5. 1. Wykorzystanie znaku w celach komercyjnych oraz innych celów niewynikających z przepisów  poprzedzających jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Jaworze.

2. Przez komercyjne wykorzystanie znaku, o czym mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:

1) umieszczanie znaku na produktach przeznaczonych do sprzedaży lub na materiałach  powiązanych bezpośrednio z takim produktem jak opakowania, instrukcje i inne,

2) umieszczanie znaku na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna  produktów lub usług,

3) posługiwanie się prawem do korzystania ze znaku jako gwarancji określonego poziomu  jakości towarów lub usług,

4) wykorzystanie znaku w każdy inny sposób mający na celu promocję produktów lub usług.

§ 6. 1. Zgody na wykorzystanie znaku udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu,  zawierający informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego sposobu  wykorzystywania znaku.

2. Wójt Gminy Jaworze wyraża zgodę na wykorzystanie znaku, określając zakres i czas posługiwania się znakiem. Wyrażenie zgody można uzależnić od przedstawienia do akceptacji projektu graficznego wykorzystania znaku.

§ 7. 1. Korzystający mają obowiązek przestrzegać zasad stosowania znaku zapisanych w księdze  znaku, o której mowa w § 1.

2. Księga znaku dostępna jest w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronie internetowej gminy.

3. W przypadku znaku umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych korzystającego, do znaku dołączony powinien być aktywny link do strony internetowej gminy Jaworze.

§ 8. 1. Znak nie może być wykorzystywany w sposób godzący w interes i dobre imię gminy Jaworze,  jej organów i jednostek organizacyjnych.

2. Osoby, które uzyskały zgodę na wykorzystywanie znaku, nie mogą odstępować osobom  trzecim prawa do posługiwania się znakiem.

3. Zgoda na wykorzystywanie znaku może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień  niniejszej uchwały, odstępstwa od wydanej zgody, naruszenia postanowień umowy,  odstępstwa od zasad określonych w księdze znaku, po uprzednim wezwaniu do zaniechania  naruszeń.

4. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystywanie znaku lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało prawo do jego wykorzystywania, korzystający ze znaku jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się nim.

§ 9. 1. Ustanawia się hasło promocyjne Gminy Jaworze:

1) Jaworze. Ożywczy oddech Beskidów (wersja długa),

2) Jaworze. Oddech Beskidów (wersja krótka).

2. W odniesieniu do hasła promocyjnego, o którym mowa w ust. 1., przepisy §§ 1-8 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/290/14
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »