| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/501/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/394/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje

§ 1. W treści Uchwały Nr XXXI/394/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 2978 z dnia 29 marca 2013 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

§. 1.1. Określa się następujące stawki opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy :

1) za dodatkowe odbiory odpadów komunalnych wytworzonych w większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych wynosi:

a) za pojemnik 120 l – 15,12 zł,

b) za pojemnik 240 l – 21,60 zł,

c) za pojemnik 770 l – 54,00 zł,

d) za pojemnik 1100 l – 64,80 zł,

e) za pojemnik 2,5 m3– 129,60 zł,

2) za podstawienie oraz odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych wynosi 21,60 zł/pojemnik 120 l.

2. Opłatę za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wpłacać w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wysokości opłaty, bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przelewem na podane konto bankowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Artykuł 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Wysokość stawek określono uchwałą Nr XXXI/394/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W niniejszej uchwale doprecyzowano sposób i termin wnoszenia należnych opłat.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 30 stycznia 2014 r. objęty był konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »