| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/501/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/394/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje

§ 1. W treści Uchwały Nr XXXI/394/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 2978 z dnia 29 marca 2013 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

§. 1.1. Określa się następujące stawki opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy :

1) za dodatkowe odbiory odpadów komunalnych wytworzonych w większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych wynosi:

a) za pojemnik 120 l – 15,12 zł,

b) za pojemnik 240 l – 21,60 zł,

c) za pojemnik 770 l – 54,00 zł,

d) za pojemnik 1100 l – 64,80 zł,

e) za pojemnik 2,5 m3– 129,60 zł,

2) za podstawienie oraz odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych wynosi 21,60 zł/pojemnik 120 l.

2. Opłatę za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wpłacać w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wysokości opłaty, bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przelewem na podane konto bankowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Artykuł 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Wysokość stawek określono uchwałą Nr XXXI/394/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W niniejszej uchwale doprecyzowano sposób i termin wnoszenia należnych opłat.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 30 stycznia 2014 r. objęty był konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »