| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/489/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji,
o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

Dział I.

Zasady udzielania dotacji

§ 1. 1. Udziela się dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców, związane z redukcją niskiej emisji polegającą na likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub dokonaniu docieplenia budynków wielorodzinnych.

2. Zasady, tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a posiadających status przedsiębiorcy zostaną określone w odrębnej uchwale.

§ 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

2. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje na dany rok będzie określała każdorazowo uchwała budżetowa. Dotacje przyznawane są do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 1 składają pisemne wnioski.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Świętochłowice a wnioskodawcą.

3. Wzór umowy określi Prezydent Miasta poprzez Zarządzenie.             

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od wysokości środków finansowych w budżecie miasta na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym. W przypadku wyczerpania się środków budżetowych w danym roku budżetowym wnioski o dotację złożone w tym roku zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku.

Dział II.

Kryteria udzielania dotacji

§ 4. 1. Przy realizacji zadań określonych w § 1 dotacje przyznaje się z przeznaczeniem sfinansowania lub dofinansowania likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym ( tj. piece kaflowe, piece metalowe, kotły węglowe bez certyfikatu na „znak bezpieczeństwa ekologicznego ) i przyłączenie się do sieci cieplnej lub zastosowanie:

- kotłów gazowych

- kotłów elektrycznych, pieców akumulacyjnych

- kotłów na olej opałowy

- pomp ciepła

- niskoemisyjnych kotłów węglowych, posiadających aktualny na dzień składania wniosku certyfikat spełniający kryteria energetyczno-emisyjne dla świadectwa badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”.

2. Dotację przyznaje się także z przeznaczeniem sfinansowania lub dofinansowania wykonania docieplenia w budynkach wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

3. Dotację można otrzymać jednorazowo do każdego lokalu mieszkalnego, nieruchomości lub domu jednorodzinnego.

4. W budynku mieszkalnym, który jest podłączony do sieci cieplnej dotacja przysługuje jedynie do kosztów przyłączenia się lokalu mieszkalnego do tej sieci. Zakup innych ekologicznych źródeł ciepła nie podlega dotacji.

5. Dla domków jednorodzinnych, w których wyodrębniono osobne lokale mieszkalne dotacja przysługuje do każdego lokalu.

6. Nie finansuje się innych kosztów związanych ze zmianą ogrzewania (kosztów instalacji, doprowadzenia mediów, wkładów kominowych, projektów, prac budowlanych itp.) a także zakupu urządzeń dogrzewających (przenośne urządzenia grzewcze, kominki). W przypadku przyłączenia do sieci cieplnej dotacja może być przeznaczona jedynie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów włączenia do sieci, który ponosi odbiorca.

7. Niniejsze zasady nie stanowią podstawy roszczeń o udzielenie dotacji.

8. Udzielana dotacja celowa służy sfinansowaniu lub dofinansowaniu, a nie refundacji zadań określonych
w § 4 ust. 1 i 2.

Dział III.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji

§ 5. 1. Wnioskodawca, przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą uchwałą
i stosowania się do określonych w niej zasad.

2. Wnioski o dotację można składać do dnia 31 maja roku, w którym dotacja będzie udzielona.

3. Wnioski o dotację rozpatrywane będą na bieżąco do 30 dni od daty doręczenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wniosek o dotację winien zostać uzupełniony o dokumenty określone w formularzu.

6. W przypadku nie uzupełnienia wniosku o potrzebne dokumenty w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy o takiej konieczności wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy dotacji.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty poniesione przez wnioskodawcę (faktury, rachunki z datą wystawienia późniejszą od daty podpisania umowy dotacji). Wnioskodawca zobligowany jest do zakończenia prac i zgłoszenia ich do odbioru do dnia 30 października roku, w którym dotacja zostanie udzielona. W przypadku realizacji zadania poprzez likwidację niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym wnioskodawca musi wykazać fakt likwidacji takiego źródła ciepła.

3. Umowy o udzielenie dotacji z Wnioskodawcami będą zawierane według kolejności składania wniosków, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na dany rok budżetowy.

§ 7. 1. Ustala się następujące wysokości dotacji:

1) dla zadań modernizacyjnych prowadzonych przez właścicieli (zarządców) nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej w całym obiekcie:

a) do 40 % kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego lecz nie więcej niż 4.000 zł

b) do 60% kosztów zakupu urządzenia grzewczego lecz nie więcej niż 6.000 zł w przypadku zastosowania innych urządzeń lub kosztów włączenia do sieci cieplnej

c) w przypadku wykonania docieplenia budynku wielorodzinnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków – do 18.000 zł. W przypadku budynków, w których znajduje się do 5 lokali mieszkalnych dotacja wyniesie 6.000 zł, do 10 lokali 12.000 zł, powyżej 10 lokali mieszkalnych do 18.000 zł.

2) dla zadań modernizacyjnych prowadzonych przez właścicieli (najemców) pojedynczych lokali mieszkalnych lub domków jednorodzinnych:

a) do 40 % kosztów zakupu lecz nie więcej niż 1.500 zł w przypadku zastosowania pomp cieplnych

b) do 40% kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego lecz nie więcej niż 750 zł

c) do 60 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego lecz nie więcej niż 1.000 zł - w przypadku zastosowania innych urządzeń lub kosztów włączenia do sieci cieplnej

§ 8. 1. Przyznający dotację ma prawo dokonać kontroli:

1) zgodności wniosku o dotację ze stanem faktycznym, przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wniosek podlega odrzuceniu;

2) prawidłowego wykorzystania dotacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może żądać zwrotu przyznanej kwoty,

na co otrzymujący dotację wyraża zgodę w oświadczeniu będącym załącznikiem do wniosku o dotację.

2. Podmioty otrzymujące dotację zobowiązują się do utrzymania trwałości poniesionych nakładów zgodnie
z zawartą umową przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym udzielono dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 10. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr LIII/404/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Wnioski o dotację złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatrzone zostaną według zasad obowiązujących na dzień złożenia wniosku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut


Załącznik do Uchwały Nr XLV/489/14
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 14 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór wniosku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »