| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/491/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, za wyjątkiem pojemników, o których mowa w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi".

2. W § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"Worki wypełnione odpadami komunalnymi selektywnie zebranymi z nieruchomości zamieszkałych, zastępowane będą nowymi na zasadzie worek za worek".

3. Treść§ 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, za wyjątkiem pojemników, o których mowa w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi."

4. W § 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"Worki wypełnione odpadami komunalnymi selektywnie zebranymi z nieruchomości niezamieszkałych, zastępowane będą nowymi na zasadzie worek za worek."

6. Treść § 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

" Odpady komunalne zmieszane będą odbierane:

1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w przypadku budynków jednorodzinnych;

2) nie rzadziej niż raz na tydzień, w przypadku budynków wielorodzinnych;

3) nie rzadziej niż raz na miesiąc, w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne."

7. Treść § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło) będą odbierane:

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu, w przypadku budynków jednorodzinnych,

2) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w przypadku budynków wielorodzinnych,

3) nie rzadziej niż raz na miesiąc, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne".

8. Treść § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"Odpady zmieszane i odpady biodegradowalne z ogrodów działkowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 31 października."

9. Treść § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"Odpady komunalne z garaży odbierane będą trzykrotnie w ciągu roku w oznakowanych workach zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym właścicielowi. Worki będzie można odebrać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, po okazaniu dowodu wpłaty za przedmiotową usługę".

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/477/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »