| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącym w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącym w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach

zawarte na podstawie uchwały nr XXXVI/152/09 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadań Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej

pomiędzy Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik - Wicestarosta

a Miastem Gliwice reprezentowanym przez:

Zygmunta Frankiewicza - Prezydenta Miasta Gliwice

w imieniu którego działa:

Krystian Tomala - Zastępca Prezydenta Miasta

Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1.

1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącym w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach (GCE ODiDZ).

2. Szkoły zawodowe dla których Powiat Bieruńsko-Lędziński jest organem prowadzącym, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do GCE ODiDZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w GCE ODiDZ, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

3. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w GCE ODiDZ w Gliwicach w roku 2014 wynosi 53 osób.

§ 2.

1. Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w GCE ODiDZ w Gliwicach w roku 2014 strony ustalają następująco:

a) kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 400 zł,

b) kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas II - 400 zł,

c) kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas III - 400 zł.

2. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej za kształcenie uczniów w GCE ODiDZ w Gliwicach, w kwocie łącznej 21 200,00 zł(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych) , odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o którym mowa w ust. 1.

3. Powiat Bieruńsko-Lędziński dokona przelewu należnej kwoty na rachunek Miasta Gliwice:

ING Bank Śląski nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

w terminie 14 dni - nie później niż do 31 grudnia 2014 r. - po otrzymaniu obciążenia wystawionego przez GCE ODiDZ w Gliwicach.

4. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala się do dnia 14 stycznia 2015 r.

6. Podstawą wyliczenia wysokości dotacji udzielonej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński będzie imienne zestawienie uczniów kształcących się na poszczególnych kursach organizowanych przez GCE ODiDZ w Gliwicach.

7. Ostatni w danym roku wykaz uczniów uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zostanie sporządzony i przedłożony w terminie do 20 grudnia 2014 r.

8. Rozliczenie w formie pisemnej zawierające informację o wysokości środków finansowych zostanie przekazane przez do 14 stycznia 2015 r.

9. W przypadku skierowania do przeszkolenia w GCE ODiDZ większej liczby uczniów niż określona w §1 ust.3 porozumienia, wyrównanie należnych Miastu Gliwice kosztów z tego tytułu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2014 r., po podpisaniu aneksu do porozumienia.

§ 3.

Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzone będą w formie pisemnych aneksów.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do 31 grudnia 2014.

§ 6.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

§ 7.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron porozumienia.

Powiat Bieruńsko-Lędziński                            Miasto Gliwice

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »