| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 290/XXX/2014 Rady Gminy Mykanów

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala  dochody w łącznej kwocie              41 865 748,00 złz tego :

a) dochody bieżące w kwocie              39 299 052,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2 566 696,00 zł  zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala  wydatki w łącznej  kwocie              44 716 998,04 złz tego :

a) wydatki bieżące w kwocie              34 405 726,72 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie    10 311 271,32 zł  zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala planowane dochody budżetu z tytułu dotacji w kwocie łącznej 8 626 236 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala planowane dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 380 540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

5. Ustala wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 380 540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Ustala wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r w kwocie 10 311 271,32 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Ustala  wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Ustala wydatki na projekty nieinwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu w wysokości2 851 250,04 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany:

- planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 77 722 zł,

- emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 773 528,04 zł,             

3. Ustala przychody  budżetu z następujących źródeł:

- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 77 722 zł,

- planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000 zł,

- planowanej spłaty udzielonej pożyczki ze środków publicznych w kwocie 4 000 zł,

- salda wolnych środków w kwocie 573 505,28 zł,

- planowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 213 143,13 zł.

4. Ustala rozchody budżetu w kwocie4 017 120,37 zł,z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 121 526,00 zł

b) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie  745 600,00 zł

c) c) spłaty zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 149 994,37 zł.  Przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 8.

§ 3. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 przeznaczonych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 851 250,04 zł,

3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz      zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 867 126,00 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii      Europejskiej w wysokości 2 149 994,37 zł.

§ 4. 1. Tworzy  rezerwę ogólną w wysokości  58 524,00 zł.                           

2. Tworzy rezerwę celową w wysokości  70 324,00 zł  , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 324,00 zł.

§ 5. Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę740 000zł.

§ 6. Ustala dotacje celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Gminy Kłomnice w kwocie60 000 złzgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie520 000 złzgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala dotację podmiotową dla jednostki oświaty Publicznej Szkoły Podstawowej - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej w kwocie408 000zł, według załącznika Nr 9.

§ 9. Ustala dotację podmiotową dla Prywatnego Przedszkola „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej  kwocie270 000 złwedług załącznika Nr 9.             

§ 10. Ustala w kwocie130 000 złdotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu  zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego: w dziale 851 – ochrona zdrowia w kwocie 10 000 zł w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 40 000 zł w dziale 926 – kultura fizyczna w kwocie 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala dotację celową w wysokości4 000 złz przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych o konserwatorskich obiektów zabytkowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.               Ustala dotację celową w wysokości15 000 złna zadania realizowane przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie170 000 złzgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala  wydatki w kwocie453 372 złz przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikami Nr 12 i Nr 13.

§ 16. Ustala dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie60 300zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 17. Upoważnia Wójta do:             

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego    deficytu budżetu do  kwoty 2 500 000 zł.

2. Dokonywania innych zmian w planie  wydatków niż określone w art. 257 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2014 czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Mykanów.

§ 18. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 290/XXX/2014             
Rady Gminy Mykanów
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »