| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 340(XLV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy Poraj na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) oraz art.89, art 211, art.212, art. 214,art. 215, art. 217,art.218,art.220, art.221, art. 222, art.235,art. 236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)  Rada Gminy Poraju c h w a l aco następuje  :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.533.127,00 zł w tym:

- dochody bieżące           26.576.817,00 zł

- dochody majątkowe       7.956.310,00 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości  37.634.144,00 zł w tym:

- wydatki bieżące        26.417.621,82 zł

- wydatki majątkowe  11.216.522,18 zł             zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a    do Uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

2.1wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie  2.492.467,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały. 

2.2wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących             gmin w kwocie  260.547,00  zł  -załącznik Nr 4 do Uchwały.

2.3wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami           administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

2.4wydatki majątkowe w kwocie 11.216.522,18 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

2.5wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie  12.487.521,00 zł.

§ 3.

Ustala się deficyt  budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości  3.101.017,00 zł , który zostanie pokryty z:

- zaciągniętej pożyczki w wysokości  3.101.017,00 zł

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki     samorządu  terytorialnego – do kwoty 3.000.000,00 zł

b) na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty  3.101.017,00 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości398.983,00 zł

§ 6.

Tworzy się rezerwy na  kwotę  371.700,00zł w tym :  ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie  300.000,00 zł  oraz rezerwę celową w wysokości 71.700,00  zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Ustala się rozchody na spłatę kredytu i pożyczek w łącznej  wysokości  398.983,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 8.

              Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 180.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 10.

Ustala się przychody w budżecie w kwocie  3.500.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem      Nr 8 do Uchwały.

§ 11.

Upoważnia  się Wójta Gminy  do :

1. dokonywania wszelkich  zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,

2. lokowania wolnych środków  finansowych na rachunek lokat terminowych,

3. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości  do 3.000.000,00  zł na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4. przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,

5. udzielania pożyczek w roku budżetowym 2014 do wysokości 50.000,00  zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13.

              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zalącznik Nr 6 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 340


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 340(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 340

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »