| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie wspólnej organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na wybranych kolejowych liniach komunikacyjnych w Województwie Małopolskim i Śląskim

1. W celu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 25 oraz art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o publicznym transporcie zbiorowym”, Strony deklarują wolę współdziałania w przedmiotowym zakresie.

2. Zakres porozumienia obejmuje organizację kolejowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych: Katowice – Kraków, Bielsko-Biała – Wadowice, Kraków - Częstochowa, Katowice – Oświęcim, Oświęcim – Czechowice-Dziedzice, z możliwością realizacji przewozów w relacjach pociągów wykraczających poza te odcinki.

§ 2.

1. Szczególną przesłanką do zawarcia niniejszego Porozumienia jest specyficzny układ odcinków linii kolejowych, które przecinają granice województw. Układ linii stycznych wymusza konieczność wspólnej obsługi przez Strony.

2. Wspólna organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów realizowana jest w następujący sposób:


1) Województwo Małopolskie planuje, organizuje i zarządza kursowaniem pociągów oraz ujmuje w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich połączenia realizowane na obszarze województwa śląskiego na poziomie nie większym niż 197 900,442 pociągokilometrów na liniach komunikacyjnych:

a. Katowice – Kraków Główny (na odcinku linii kolejowej zgodnie z tabelą rozkładu jazdy pociągów nr 140), czyli od granicy województw do Katowic,

b. Kraków – Bielsko Biała (na odcinku linii kolejowej zgodnie z tabelami rozkładu jazdy pociągów nr 135 i 139), czyli od granicy województw do Bielska-Białej,

c. Kraków – Częstochowa (na odcinku linii kolejowej zgodnie z tabelami rozkładu jazdy pociągów nr 101, 102 i 140), czyli od granicy województw do Częstochowy.

2) Województwo Śląskie planuje, organizuje i zarządza kursowaniem pociągów oraz ujmuje w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich połączenia realizowane na obszarze województwa małopolskiego na poziomie nie większym niż 190 270,612 pociągokilometrów na liniach komunikacyjnych:

a. Bielsko-Biała – Wadowice (na odcinku linii kolejowej zgodnie z tabelą rozkładu jazdy pociągów nr 139), czyli od granicy województw do Wadowic,

b. Katowice – Oświęcim oraz Oświęcim – Czechowice-Dziedzice (na odcinkach linii zgodnie z tabelą rozkładu jazdy pociągów nr 149 i 150), czyli od granicy województw do Oświęcimia.

§ 3.

1. Województwo Małopolskie działając na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 4 ust. 1 pkt 25 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXVII/454/12 z dnia 24 września 2012r. w sprawie w sprawie powierzenia Województwu Śląskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych w obszarze Województwa Małopolskiego, powierza Województwu Śląskiemu prowadzenie zadań publicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i jednocześnie przyjmuje realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Porozumienia.

2. Województwo Śląskie działając na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 4 ust. 1 pkt 25 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/26/8/12 z dnia 17 września 2012r. w sprawie powierzenia Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych znajdujących się na obszarze województwa śląskiego, powierza Województwu Małopolskiemu prowadzenie zadań publicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i jednocześnie przyjmuje realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszego Porozumienia.

§ 4.

1. Zadania, o których mowa w § 2 niniejszego Porozumienia, będą realizowane w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 obowiązującym od 15 grudnia 2013r. do 13 grudnia 2014r.

2. Koszty, przychody, przewidziana rekompensata oraz warunki realizacji kolejowych przewozów pasażerskich określone zostaną w poszczególnych umowach na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zawartych między danym Województwem, a przewoźnikiem kolejowym.

3. Strony postanawiają organizować i finansować przewozy objęte niniejszym Porozumieniem, o których mowa w § 2 na własny koszt i własnym staraniem, bez możliwości dochodzenia od drugiej Strony porozumienia zwrotu poniesionych kosztów.

4. Standardy jakościowe dotyczące przewozów pasażerskich są ujęte w umowach zawartych
z przewoźnikami i są Stronom znane. Wyciąg z umów dotyczący zachowania standardów jakościowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

5. Strony Porozumienia będą wspólnie uzgadniać ofertę przewozową, współpracować w zakresie polityki taryfowej i obsługi podróżnych, w tym zobowiążą przewoźników do wzajemnej sprzedaży biletów oraz do respektowania biletów na liniach komunikacyjnych objętych Porozumieniem, na których przewoźnicy będą równocześnie wykonywać kolejowe przewozy pasażerskie.

6. Strony Porozumienia dopuszczają realizację przez przewoźników przewozów zastępczą komunikacją autobusową wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających realizację przewozów taborem kolejowym, związanych z:

1) ograniczeniem wprowadzonym przez ministra właściwego do spraw transportu, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź wypadku klęski żywiołowej,

2) wydarzeniami i wypadkami, niezawinionymi przez przewoźników realizujących kolejowe przewozy pasażerskie objęte Porozumieniem na liniach kolejowych lub na terenie kolejowym, zgodnym z § 2 ust. 2 niniejszego Porozumienia,

zarządzeniu przez zarządcę infrastruktury ograniczeń w ruchu kolejowym spowodowanym względami bezpieczeństwa.

7. W przypadku uruchamiania przewozów przez wybranych przewoźników innym pasażerskim taborem kolejowym lub autobusową komunikacją zastępczą liczba miejsc siedzących powinna być adekwatna do potoków podróżnych.

§ 5.

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z umów zawartych z przewoźnikami w zakresie realizacji niniejszego Porozumienia, będą naliczać przewoźnikom kary umowne wynikające z tych umów, na zasadach w nich określonych.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą dotyczyć wyłącznie:

1) niezachowania punktualności w rozumieniu umów zawartych z przewoźnikami.

2) niewykonania pracy eksploatacyjnej z winy przewoźników w rozumieniu umów zawartych z przewoźnikami, z takim zastrzeżeniem, iż w przypadku nieuruchomienia pociągu, które wynikało z zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe i wywiązania się przewoźnika z obowiązków nakazanych tym przepisem, w szczególności zapewnienia przewozu zastępczego, kara umowna nie będzie naliczana.

§ 6.

1. Porozumienie zawiera się na czas określony, na okres od 15 grudnia 2013r. do 13 grudnia 2014r.

2. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku, jeśli w okresie jego obowiązywania dojdzie do:

1) rozwiązania umowy o świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, która jest zawarta z przewoźnikiem kolejowym, wykonującym przewozy określone w § 2 niniejszego porozumienia,

2) zgodnego oświadczenia Stron,

3) utraty licencji przez przewoźnika.


3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Sprawy bieżące i ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia Strony zobowiązują się uzgadniać lub rozstrzygać w trybie roboczym lub w drodze negocjacji.

6. Po wyczerpaniu trybu określonego w ust. 5 spory będą poddawane rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego, według siedziby Strony wnoszącej powództwo.

§ 7.

Integralną częścią Porozumienia są: Załącznik nr 1 Standardy jakościowe kolejowych przewozów pasażerskich oraz Załącznik nr 2 Rozkład jazdy pociągów 2013/2014 obowiązujący od 15 grudnia 2013r. do 13 grudnia 2014r.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Województwo Małopolskie

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Arkadiusz Chęciński

Marszałek


Marek Sowa


WICEMARSZAŁEK


Roman Ciepiela


Załącznik Nr 1 do Porozumienia

Standardy jakościowe kolejowych przewozów pasażerskich

Standardy jakościowe kolejowych przewozów pasażerskich określone w umowach na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zawartych pomiędzy Województwami jako organizatorami publicznego transportu zbiorowego, a przewoźnikami kolejowymi jako operatorami:

Ze strony Województwa Śląskiego

1. Zachowanie punktualności wykonywania przewozów na poziomie nie mniejszym niż 92%
w stosunku do rozkładu jazdy w ujęciu miesięcznym  (za opóźnienie pociągu uważa się przekroczenie rozkładowego czasu przyjazdu powyżej 10 min.); nie uwzględnia się przy tym jako opóźnień pociągów:

a. zmian godzin przyjazdu i odjazdu pociągów zarządzonych doraźnie w formie telegramu służbowego operatora sporządzonego w oparciu o telegram służbowy zarządcy infrastruktury kolejowej (PKP PLK) i zgodnie z obowiązującymi operatora procedurami, spowodowanych koniecznością dokonywania robót inwestycyjnych, napraw lub innych prac mających na celu zachowanie na niezmienionym poziomie lub podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii, względnie bezpieczeństwa.

b. wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,

c. wynikających z ograniczeń wprowadzonych w razie klęski żywiołowej,

d. wynikających z wydarzeń i wypadków na liniach kolejowych lub na terenie kolejowym objętym porozumieniem.

2. Zapewnienie podróżnym warunków bezpieczeństwa oraz higieny odpowiadających wymaganiom transportu kolejowego oraz standardu przewozu odpowiedniego dla tego transportu, a także wygód, jakie uważa się za niezbędne w zakresie tego transportu, tzn. sprawne urządzenia grzewcze, sprawne technicznie drzwi i okna, sprawne i zawodowane urządzenia sanitarne w.c., wewnętrzną czystość pojazdu, sprawne oświetlenie wewnętrzne.

Ze strony Województwa Małopolskiego

1. Zachowanie wskaźnika punktualności obliczanego kwartalnie na poziomie co najmniej 90% dla każdego pociągu.

a. Za opóźnienie uważać się będzie przekroczenie terminu odjazdu ze stacji początkowej lub terminu przyjazdu do stacji końcowej przekraczającej 10 minut.

b. Jako opóźnień pociągów nie traktuje się:

I. zmian godzin przyjazdu i odjazdu pociągów zarządzonych doraźnie w formie telegramu służbowego operatora i zgodnie z obowiązującymi operatora procedurami, spowodowanymi koniecznością dokonywania  robót inwestycyjno-modernizacyjnych, napraw i innych prac mających na celu zachowanie  na niezmienionym poziomie lub podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii względnie bezpieczeństwa. Zmiany te powinny być podane do publicznej wiadomości w obowiązującym trybie.

II. zmian wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw transportu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku siły wyższej,

III. zmian wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez operatora w związku z wystąpieniem siły wyższej,


IV. zmian spowodowanych wypadkami i wydarzeniami kolejowymi lub na terenie kolejowym,

V. zmian spowodowanych potrzebą zachowania skomunikowania z pociągami opóźnionymi.

2. Operator zobowiązuje się w szczególności do:

a. zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi, sprawnego funkcjonowania urządzeń i podzespołów zainstalowanych w pojazdach, w szczególności sprawności urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, drzwi, okien, urządzeń sanitarnych, WC, oraz czystości taboru wewnątrz i na zewnątrz,

b. podejmowania działań ułatwiających korzystanie ze środków transportowych i punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich, oraz pomocy przy wsiadaniu wysiadaniu i zajmowaniu miejsca pasażerom, którzy zgłoszą obsłudze pociągu taką potrzebę,

c. wykonywania przewozów taborem posiadającym odpowiedni standard wyposażenia, w szczególności:

I. sprawny system ogrzewania,

II. sprawny system otwierania i zamykania drzwi,

III. stan techniczny okien w pojazdach umożliwiający ich bezpieczne otwieranie i zamykanie przez pasażerów (w przypadku konstrukcyjnej możliwości otwierania okien),

IV. toalety z bieżącą wodą do spłukiwania oraz mycia rąk wyposażone w mydło oraz ręczniki papierowe i papier toaletowy,

V. pojemniki na śmieci w toaletach oraz wewnątrz pojazdu,

VI. umożliwiającym korzystanie i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia

Rozkład jazdy pociągów 2013/2014
obowiązujący od 15 grudnia 2013r. do 13 grudnia 2014r.
Województwo Śląskie

L.p.

Numer
pociągu

Relacja

Dni kursowania

1

2

3

1

44348

BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA - OŚWIĘCIM

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

2

44354/5

CZECHOWICE DZIEDZICE - KATOWICE

(1) – (7)

3

44356/7

CZECHOWICE DZIEDZICE - KATOWICE

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

4

44358/9

CZECHOWICE DZIEDZICE - KATOWICE

(1) – (7)

5

44360/1

CZECHOWICE DZIEDZICE - KATOWICE

(1) – (7)

6

44364/5

CZECHOWICE DZIEDZICE - KATOWICE

(1) – (7)

7

44366/7

CZECHOWICE DZIEDZICE - KATOWICE

(1) – (7)

8

44368/9

CZECHOWICE DZIEDZICE - KATOWICE

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

9

44310/1

KATOWICE – CZECHOWICE DZIEDZICE

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

10

44312

KATOWICE - OŚWIĘCIM

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

11

44314/5

KATOWICE – CZECHOWICE DZIEDZICE

(1) – (7)

12

44316/7

KATOWICE – CZECHOWICE DZIEDZICE

(1) – (7)

13

44318/9

KATOWICE – CZECHOWICE DZIEDZICE

(1) – (7)

14

44320/1

KATOWICE – CZECHOWICE DZIEDZICE

(1) – (7)

15

44322

KATOWICE - OŚWIĘCIM

(B) oraz 1.XI oprócz 25.XII, 5.I, 20.IV, 1,2.V,15.VIII, 9,10.XI

16

44324/4

KATOWICE – CZECHOWICE DZIEDZICE

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

17

44326/7

KATOWICE – CZECHOWICE DZIEDZICE

(1) – (7)

18

44328/9

KATOWICE – BIELSKO BIAŁA

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

19

44351

OŚWIĘCIM - KATOWICE

(1)–(6) oraz 2.XI, oprócz 26.XII, 6.I, 21.IV, 2,3.V, 16.VIII, 10,11.XI

20

44353

OŚWIĘCIM - KATOWICE

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

21

44363

OŚWIĘCIM - KATOWICE

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

22

43710

BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA - WADOWICE

(1) – (7)

23

43712

BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA - WADOWICE

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

24

43714

BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA - WADOWICE

(1) – (7)

25

43716

BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA - WADOWICE

(1) – (7)

26

43718

BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA - WADOWICE

(1) – (7)

27

34711

WADOWICE – BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA

(1) – (7)

28

34713

WADOWICE – BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA

(1) – (7)

29

34715

WADOWICE – BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA

(1) – (7)

30

34717

WADOWICE – BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA

(D) oprócz 27.XII, 2.V, 20.VI, 10.XI

31

34719

WADOWICE – BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA

(1) – (7)


Województwo Małopolskie

L.p.

Numer
pociągu

Relacja

Dni kursowania

1

2

3

1

34300/1

KRAKÓW GŁÓWNY – KATOWICE

codziennie oprócz 25.XII.2013r.; 01.I.2014r.; 20.IV.2014r.

2

34302/3

KRAKÓW GŁÓWNY – KATOWICE

codziennie oprócz 25.XII.2013r.; 01.I.2014r.; 20.IV.2014r.

3

34304/5

KRAKÓW GŁÓWNY – KATOWICE

codziennie

4

34306/7

KRAKÓW GŁÓWNY – KATOWICE

codziennie

5

34308/9

KRAKÓW GŁÓWNY – KATOWICE

codziennie

6

34220 ORLIK

KRAKÓW PŁASZÓW - CZĘSTOCHOWA

codziennie oprócz 24,25,31.XII.2013r., 19,20.IV.2014r.

7

34310/1

KRAKÓW GŁÓWNY – KATOWICE

codziennie oprócz 24,25,31.XII.2013r., 19,20.IV.2014r.

8

43300/1

KATOWICE – KRAKÓW PŁASZÓW

codziennie

9

43221 ORLIK

CZĘSTOCHOWA – KRAKÓW PŁASZÓW

codziennie oprócz 25,26.XII.2013r.; 1.I, 20,21.IV.2014r.

10

43302/3

KATOWICE – KRAKÓW GŁÓWNY

codziennie oprócz 25,26.XII.2013r.; 1.I, 20,21.IV.2014r.;

11

43304/5

KATOWICE – KRAKÓW GŁÓWNY

codziennie oprócz 25.XII.2013r.; 01.I.2014r.; 20.IV.2014r.

12

43306/7

KATOWICE – KRAKÓW GŁÓWNY

codziennie

13

43308/9

KATOWICE – KRAKÓW GŁÓWNY

codziennie oprócz 25.XII.2013r.; 01.I.2014r.; 20.IV.2014r.

14

43310/1

KATOWICE – KRAKÓW GŁÓWNY

codziennie

15

34601

KRAKÓW GŁÓWNY – BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA

kursuje w (7) do 29.VI i od 28.IX.2014r. oraz kursuje: 26.XII.2013r.; 6.I; 21.IV.2014r., a nie kursuje 5.I; 20.IV; 9.XI.2014r.

16

34603

KRAKÓW GŁÓWNY – BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA

kursuje w (5) do 27.VI i od 03.X.2014r. oraz kursuje: 23.XII.2013r.; 16,17,30.IV; 18.VI.2014r.a nie kursuje 2.V; 20.VI.2014r.

17

43600

BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA – KRAKÓW GŁÓWNY

kursuje w (6) do 28.VI i od 04.X.2014r. oraz kursuje: 24.XII.2013r.; 17,18.IV; 1.V; 19.VI.2014r., a nie kursuje 3.V; 21.VI.2014r.

18

43602

BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA – KRAKÓW GŁÓWNY

kursuje w (7) do 29.VI i od 28.IX.2014r. oraz kursuje: 26.XII.2013r.; 6.I; 21.IV.2014r., a nie kursuje 5.I; 20.IV; 9.XI.2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »