| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/261/14 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6, art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4   i 5   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r., Nr 197 poz. 1172 ze zm.) oraz na podstawie art. 8   ust. 1   i 2, art.17 ust.1 pkt 3   i pkt 14, art. 48 ust. 4   i 5   oraz art. 96 ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz.182 ze zm.),  

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust.1 ustawy o   pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w   formie świadczenia pieniężnego w   postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.  

§ 2.  

Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na udzielony osobom/rodzinom posiłek albo świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych, w   przypadku których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z   powodów wymienionych w   art. 7   tej ustawy.  

§ 3.  

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o   którym mowa w   art. 8   ust.1 ustawy o   pomocy społecznej w   granicach:  

1.   powyżej 100% do 150% kryterium - nie żąda się zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych,  

2.   powyżej 150% kryterium - zwrotowi podlega 100% wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych.  

§ 4.  

Okoliczności uzasadniające odstąpienie częściowe lub całkowite od żądania zwrotu wydatków, o   których mowa w   § 3   pkt 2   uchwały, podlegają uznaniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w   Olsztynie, który wydaje w   tej sprawie decyzję administracyjną.  

§ 5.  

Zwroty wydatków, o   których mowa w   § 3   pkt 2   uchwały winny być wnoszone na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Olsztynie w   wysokościach i   terminach określonych w   decyzji administracyjnej.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

§ 7.  

Traci moc Uchwała Nr XIV/121/2003 Rady Gminy w   Olsztynie z   dnia 23 grudnia 2003 roku w   sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w   szkołach podstawowych i   gimnazjach.  

§ 8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn  


Janusz   Konieczny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »