| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy Porąbka

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 5a ust. 2 pkt. 1, art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawy (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Porąbka zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w ust. 1, dla danego publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Porąbka określa ich statut.

§ 2.

1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego, w prowadzonym przez Gminę Porąbka publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1, podlega opłacie, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala się w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 2 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1.

4. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

5. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu troje dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, Wójt Gminy Porąbka zwalnia go z części opłaty, o której mowa w ust. 2, ustalając opłatę w wysokości 0,50 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego przypadającego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

6. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), mającego na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, Wójt Gminy Porąbka zwalnia go w całości z opłaty, o której mowa w ust. 2.

§ 3.

Czas pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz szczegółowe zasady pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, a publicznym przedszkolem lub publiczną inną formą wychowania przedszkolnego.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »