| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.4.2014 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”

działającego na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008r. w sprawiezawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie


a

Gminą Goczałkowice – Zdrój z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkona 13, reprezentowaną przez:

Panią Gabrielę Placha –Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój


działającej na podstawie uchwały  Rady Gminy Goczałkowice Zdrój nr XIII/65/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Goczałkowice Zdrój i innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii
w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 5/19 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Goczałkowice–Zdrój i Gminę Czechowice–Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1 167,70 zł  miesięcznie w roku 2014

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice–Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy Goczałkowice–Zdrój w roku szkolnym 2013/2014 tj.za 2 ucznióww wysokości 111,21 miesięcznie  od stycznia do sierpnia 2014 roku,razem 889,68zł.

4. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:68 1020 1390 0000 6802 0024 9680jednorazowodo 28 lutego 2014.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia31.08.2014r. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 września 2014 r.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie
wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji do dnia 30 września 2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 30 września 2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art.251 ust.5 ustawy finansach publicznych).

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2013/2014, tj. na okres od01.01.2014 roku do 31.08.2014roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice-Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice,  tel. 32/2144868

3. Ze strony Gminy Goczałkowice – Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
tel. 32/212-70-55.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej                 ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha


Załącznik do Porozumienia Nr OR.031.4.2014
z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”

Nauczyciel religii – wymiar zatrudnienia 5/19  etatu, ze stawki zasadniczej 3 109,00 zł

składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza, wysługa lat 4 %

KALKULACJA – koszt miesięczny

2014 rok

§ 4010

850,89

§ 4040

72,33

§ 4110

158,70

§ 4120

22,62

§ 4440

63,16

RAZEM

1 167,70

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Gminy Goczałkowice-Zdrój

21/2

miesięczna kwota dotacji do przekazania

111,21

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »