| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.5.2014 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”

działającego na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008r. w sprawiezawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie


a

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1 reprezentowaną przez:

Pana Waldemara Jędrusińskiego -  Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska–Białej


działającego na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/910/2009 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 10 marca 2009 roku w sprawiezawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy miastem Bielsko – Biała a innymi jednostkami samorządu terytorialnego

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii
w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 5/19 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i Gminę Czechowice–Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują: § 4010 wynagrodzenie osobowe pracownika, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1 167,70 zł  miesięcznie w roku 2014.

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice–Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy Bielsko-Biała w roku szkolnym 2013/2014 tj.za 2 ucznióww wysokości111,21zł miesięcznie od stycznia do sierpnia 2014 roku,razem 889,68 zł.

4. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 jednorazowo do 28 lutego 2014r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia31.08.2014r. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 września 2014 r.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie
wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Bielsko-Biała, Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji do dnia 30 września 2014 r. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Bielsko-Biała, Gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 30 września 2014 r. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art.251 ust.5 ustawy finansach publicznych).

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2013/2014, tj. na okres od01.01.2014 roku do 31.08.2014 roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice- Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice,  tel. 32/2144868

3. Ze strony Gminy Bielsko-Biała za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Miejski Zarząd Oświaty ul. Akademii Umiejętności 1a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/4992300.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Zastępca Prezydenta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński


Załącznik do Porozumienia Nr OR.031.5.2014
z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie

Nauczyciel religii - wymiar zatrudnienia 5/19  etatu ze stawki zasadniczej 3 109,00 zł

składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza, wysługa lat 4 %

KALKULACJA – koszt miesięczny

2014 rok

§ 4010

850,89

§ 4040

72,33

§ 4110

158,70

§ 4120

22,62

§ 4440

63,16

RAZEM

1 167,70

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Gminy Bielsko-Biała

21/2

miesięczna kwota dotacji do przekazania

111,21

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »