| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/212/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012"

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012"

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu po zaopiniowaniu przez Komisję Społeczną, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin korzystania z powiatowych obiektów - kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach i Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) „Obiekcie”- rozumie się przez to kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach Programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowany przy:

a) Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 130,

b) Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 4,

c) Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Licealna 17.

2) „Zarządcy”- rozumie się przez to dyrektora szkoły, przy której zlokalizowany jest Obiekt.

3) „Trenerze środowiskowym”- rozumie się przez to koordynatora zajęć na Obiektach, czuwającego nad prawidłowym korzystaniem z Obiektu, powołanego przez Zarządcę.

§ 3.

Korzystanie z Obiektów jest bezpłatne.

§ 4.

1. Obiekty czynne są w miesiącach od marca do listopada danego roku w następujących godzinach:

1) w dniach od poniedziałku do piątku:

a) od 800 do 1600 – pierwszeństwo korzystania z Obiektów mają uczniowie szkół powiatowych w dni zajęć szkolnych;

b) od 1600 do 2200 – Obiekty dostępne są dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych;

2) w dniach sobota - niedziela:

a) od 1000 do 2100 – Obiekty dostępne są dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.

2. O korzystaniu z Obiektu w innych terminach niż określono w ust.1 decyduje Zarządca, a informację podaje się do publicznej wiadomości tj. na tablicach informacyjnych przy Obiektach, na stronach internetowych Zarządcy oraz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

3. Obiekty są nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, z zastrzeżeniem ust.2.

4. Obowiązuje miesięczny harmonogram korzystania z Obiektu sporządzany na podstawie  rezerwacji zgłaszanych Trenerowi środowiskowemu.

5. W okresie wolnym od zajęć szkolnych obowiązuje odrębny harmonogram zajęć ustalony przez Zarządcę.

6. Niniejszy Regulamin będzie wywieszony na tablicy informacyjnej znajdującej się przy Obiekcie.

§ 5.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z Obiektów decyduje Trener środowiskowy.

§ 6.

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Obiektów pod pieczą i nadzorem osoby dorosłej (instruktora sportu, trenera, nauczyciela, rodzica).

§ 7.

Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujące się na Obiektach należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8.

Sprzęt sportowy wydaje wyłącznie Trener środowiskowy.

§ 9.

Na terenie Obiektów obowiązuje obuwie zmienne – sportowe z płaską podeszwą oraz strój sportowy (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego).

§ 10.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z Obiektów zgodnie z przeznaczeniem bezwzględnie zakazuje się:

1) przebywania na terenie Obiektów osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

2) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla osób korzystających z Obiektu;

3) wnoszenia i używania na Obiektach sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk.

§ 11.

Korzystający z Obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do stosowania rozstrzygnięć podejmowanych przez Trenera środowiskowego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Berger

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »