| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/323/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc § 2 Uchwały nr XIV/112/99 Rady Gminy w Istebnej z dnia 28 grudnia 1999 roku nadający Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Istebnej statut.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Istebna w Istebnej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 lutego 2014 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Istebnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

4) innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw przewidujących realizację zadań i wydawanie decyzji przez ośrodki pomocy społecznej,

5) uchwały Nr XIV/112/99 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej,

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Istebnej w budynku Urzędu Gminy Istebna 1000.

2. Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar gminy Istebna.

3. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Istebna.

2. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski.

Rozdział 2.
Cel i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Celami działalności Ośrodka są:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych  potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2) doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

3) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie z pomocy społecznej powinno służyć również umocnieniu rodziny.

3. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

§ 5. 1. Zadania Ośrodka obejmują:

1) zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym zadania o

charakterze obowiązkowym,

2) zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie przez administrację rządową,

3) koordynowanie działań pomocy społecznej w Gminie Istebna,

4) zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o pomocy społecznej obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i umów (w tym zlecane przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego),

5) prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłatę świadczeń,

6) prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,

7) prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla uczniów,

2. Ośrodek wykonuje również zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

4) świadczenie usług przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

6) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

4. W wykonywaniu wymienionych zadań Ośrodek współpracuje z:

1) Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie,

2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej,

3) Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach,

4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,

5) środowiskiem lokalnym,

6) podmiotami leczniczymi,

7) sądami i ich organami pomocniczymi,

8) Policją,

9) instytucjami oświatowymi,

10) kościołami i związkami wyznaniowymi,

11) organizacjami społecznymi.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy.

3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy.

4. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka.

5. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

6. Ośrodek jest pracodawcą zatrudnionych w Ośrodku pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.

7. Status prawny pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają przepisy szczególne.

8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Istebna na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Obsługę finansowo – księgową łącznie z obsługą kasową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie.

3. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie Gminy Istebna.

5. Plan finansowy określany jest na każdy rok budżetowy.

6. Finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek następuje:

1) ze środków własnych gminy,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

7. Fundusze na cele pomocy społecznej mogą być tworzone także z darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.

§ 8. 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.

2. Ośrodek może administrować przekazanym mu majątkiem Gminy, Skarbu Państwa lub innych osób fizycznych i prawnych w tym przekazanym na podstawie decyzji o trwałym zarządzie, umów użyczenia, najmu lub dzierżawy w celu realizacji zadań.

3. W celu prawidłowego zarządzania przekazanym majątkiem Ośrodek:

1) prowadzi właściwą ewidencję,

2) przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiany statutu Ośrodka następują w drodze uchwały Rady Gminy Istebna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »