| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/621/14 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art.5 ust.1, 2 i 4, art.20b i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (MP z dnia 9 września 2013r., poz.724), art.4  ust.1, art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2011r Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UE L 352/5 z dnia 24.12.2013r.)

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały z dnia 20 listopada 2013r., w pkt.2 dodaje się punkty 2d i 2e w brzmieniu:

Pkt.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka w złotych  lub procentach

Budynki lub ich części

od 1 m² powierzchni użytkowej

2

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem:

22,50 zł.

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których budowa lub rozbudowa została zakończona w 2012r., za wyjątkiem zajętych na prowadzenie stacji paliw i obiektów handlowych o powierzchni użytkowej przekraczającej 300m², bez względu na charakter działalności handlowej;

16,88 zł.

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których budowa lub rozbudowa została zakończona w 2013r., za wyjątkiem zajętych na prowadzenie stacji paliw i obiektów handlowych o powierzchni użytkowej  przekraczającej 300m², bez względu na charakter działalności handlowej;

11,25 zł.

§ 2. Po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu:

1. Pomoc przewidziana § 1 w pkt.2 lit.d) – e)załącznika nr 1do uchwały o której mowa w § 1 jest pomocą de minimis.[1])

2. Pomocą o której mowa w § 1a ust.1 jest różnica pomiędzy stawką podstawową o której mowa w pkt.2załącznika nr 1do uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013r. a stawkami preferencyjnymi, określonymi w § 1 w pkt. 2 lit.d) – e)  niniejszej uchwały.

3. Pomoc o której mowa w § 2 ust.1, podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka i nie może przekroczyć kwoty 200 tys.euro.

4. Równowartość pomocy o której mowa w § 2 ust.3, dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego towarów nie może przekroczyć kwoty 100 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

5. Prawo do korzystania ze stawek o których mowa w § 1 pkt.2 lit. d) – e) niniejszej uchwały, nie przysługuje podatnikom zalegającym w stosunku do Gminy Knurów z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Podatnicy, u których w trakcie roku podatkowego wystąpią zaległości, tracą prawo do stosowania stawek o których mowa w zdaniu pierwszym od początku danego roku.

6. Podatnik korzystający ze stawek o których mowa § 1 w pkt.2 lit.d) – e)niniejszej uchwały,jest  zobowiązany– w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały lub zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie przedmiotów  opodatkowania korzystających z preferencyjnych stawek podatkowych, o których mowa w pkt.2 lit. d)-e) –do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc lub korzystający z pomocy przewidzianej w § 2 ust.1 niniejszej uchwały, zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją/informacją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.), na formularzu stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia.[2])

8. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

9. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust.3 lub ust.4 w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

10. Podatnik korzystający ze stawek, o których mowa w pkt.2 lit. d) – e)załącznika nr 1do niniejszej uchwały, jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu podatkowego – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do weryfikacji prawidłowości i zasadności korzystania ze stawek wymienionych w § 1 pkt.2 lit. d) – e) niniejszej uchwały.

11. Podatnik, który nie złoży informacji o których mowa w § 2 ust.6–10 lub który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest prawo do korzystania ze stawek o których mowa w § 1 pkt.2 lit.d – e)  niniejszej uchwały bądź nie zgłosił do opodatkowania wszystkich przedmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, traci prawo do stosowania tych stawek za cały okres.

12. W przypadku, gdy korzystanie z pomocy de minimis, o której mowa w § 2 pkt.1 niniejszej uchwały nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z przyczyn o których mowa w ust.11, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku za okres w którym nienależnie korzystał z preferencyjnych stawek podatkowych o których mowa w § 2 pkt.1 niniejszej uchwały wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.

§ 3. Pomocy de minimis, wynikającej z niniejszej uchwały nie stosuje się do pomocy:

1) przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

2) przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;

3) przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4) przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów, pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.pl/.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/621/14
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 lutego 2014 r.

…..........................................................

(   imię i nazwisko / nazwa podatnika)

…...........................................................

(adres zamieszkania / siedziba podatnika)

Prezydent Miasta Knurów

ul. dr. Floriana Ogana 5

44-190 Knurów

Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych wobec Gminy Knurów

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust.6 uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.533 z późn. zm.)

oświadczam, że na dzień ..................................., w stosunku do Gminy Knurów, nie zalegam z zapłatą podatków[3]) i opłat lokalnych lub innych należności pieniężnych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

................................................

data

..................................................................................

podpis podatnika lub osoby uprawnionej, zgodnie

z przepisami lub nadanym statutem do zarządzania

                                                                     


[1]) Pomoc de minimis – to pomoc państwa udzielana przedsiębiorcom, której całkowita wartość brutto przyznana przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, w rozumieniu art.2 ust.2 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 352/5 z dnia 24.12.2013r.) w okresie trzech lat obrotowych, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro, a w sektorze drogowego transportu towarów kwoty 100 tys. euro., w okresie trzech lat obrotowych. Taka pomoc nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to wszelka indywidualna pomoc spełniająca warunki rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

[2]) „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” został zamieszczony w wersji aktywnej na stronie: http://uokik.gov.pl/formularze_informacji_pp.php

[3]) Stosownie do treści art.51 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.749 z późn. zm.) zaległością podatkową jest także nie wpłacona w ustawowym terminie rata podatku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »