| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.5.2014 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego, świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

2014/006517

Porozumienie Nr E.031.5.2014
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego, świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik,reprezentowanym przez Prezydenta Miasta- Adama Fudali,

działającym na podstawie Uchwały Nr 284/XII/99 Rady Miasta Rybnik z dnia 18.10.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu,

zwanym dalej „Miastem",

a

Powiatem Rybnickim, reprezentowanym przez:

Starostę Powiatu Rybnickiego - Damiana Mrowca,

Wicestarostę Powiatu Rybnickiego-Aleksandrę Chudzik,

działającymi na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VII/49/99 z dnia 27.5.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonywania zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego Miastu Rybnik w ramach porozumienia,

zwanym dalej „Powiatem".

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykonywania usług pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dla mieszkańców gmin: Jejkowice, Gaszowice, Lyski i Świerklany w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego (diagnoza, opiniowanie i zajęcia).

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (dalej PP-P) będzie informować mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski i Świerklany chcących skorzystać z jej usług o zakresie niniejszego porozumienia, poprzez udostępnienie materiałów dostarczonych przez Powiat na temat punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Czerwionka-Leszczyny w Rybniku oraz jego siedziby.

§ 2. 1. 1.Usługa wskazana w § 1 ust. 1, w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w § 1, finansowana będzie z części oświatowej subwencji ogólnej, o którą wystąpi Miasto; w przypadku gdy koszt usługi (określony w cenniku, o którym mowa w §4 za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną) będzie przekraczał wysokość dofinansowania otrzymanego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, Powiat przekaże Miastu dotację w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem faktycznym, a otrzymaną subwencją.

2. Powiat przekaże zaliczkę na pokrycie różnicy, o której mowa w ust. 1, w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych)

§ 3. 1. Rozliczenie kosztów usług, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie imiennego wykazu dzieci wraz z informacją o rodzaju wykonanej usługi, sporządzonego przez PP-P i przekazanego Powiatowi w terminie do 12 grudnia 2014 r.

2. Różnica wynikająca z rozliczenia kosztów, o którym mowa w ust. 1 oraz § 2, zostanie uregulowana do 19 grudnia 2014 r. Od kwoty przekazanej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty.

§ 4. Cennik za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 6. Każda ze stron może wystąpić z niniejszego porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Rybnickiego


Damian Mrowiec


Wicestarosta Powiatu Rybnickiego


Aleksandra Chudzik

Prezydent Miasta


Adam Fudali


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.5.2014
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Cennik za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną świadczoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

1) Badania i terapie indywidualne - 67 za godzinę,

a) badanie psychologiczne (szacunkowy czas trwania badania 2 godz.),

b) badanie pedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.),

c) badanie surdopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.),

d) badanie tyflopedagogiczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.),

e) badanie logopedyczne (szacunkowy czas trwania badania 1 godz.),

f) wczesne wspomaganie (szacunkowy czas trwania zajęć 2 godz.),

g) spotkanie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z nauczycielami, rodzicami, uczniami
(szacunkowy czas trwania spotkania: 2 godz.).

2) Wydanie opinii – 30 zł.

3) Posiedzenie Zespołu Orzekającego – 33 zł.

4) Terapia grupowa (1 godz.) – 15 zł.

5) Badanie przesiewowe – 10 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »