| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 258/XL/2014 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406)

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się statut Miejskiego Domu Kultury w Blachowni, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały nr 241 /XXXIV/2005 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktu o utworzeniu oraz w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Dom Kultury w Blachowni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 258/XL/2014
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 26 lutego 2014 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BLACHOWNI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Dom Kultury w Blachowni – zwany dalej MDK – jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, która realizuje zadania w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.

§ 2. Podstawą prawną działania MDK jest:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

4. Niniejszy statut.

§ 3. 1. MDK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Blachownia pod numerem 1.

2. Obszarem działania MDK objęte jest Miasto i Gmina Blachownia.

3. Siedziba MDK mieści się w Blachowni przy ul. Częstochowskiej 19.

4. MDK prowadzi samodzielną politykę finansową.

§ 4. Organizatorem MDK jest Gmina Blachownia.

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania

§ 5. 1. MDK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy, zgodnie z polityką państwa i samorządu terytorialnego.

2. Do podstawowych zadań MDK należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej,

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania aktywności kulturalnej i społecznej,

3) oddziaływanie poprzez kulturę na rozwój lokalny.

§ 6. 1. Do zadań należy w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w szczególności:

a) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością kulturalną,

b) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

c) kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturalnego spędzania czasu wolnego,

d) zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego,

e) tworzenie warunków do tworzenia folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

f) organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji,

g) organizowanie wystaw, odczytów, spotkań autorskich, przeglądów,

h) promocja miasta,

i) realizowanie zadań zleconych,

j) integrowanie w działaniach na rzecz środowiska lokalnego różnych partnerów społecznych,

k) inicjowanie i wspieranie lokalnych grup twórczych,

l) prowadzenie różnorodnych form oświaty pozaszkolnej, szczególnie dla osób dorosłych,

m) inne działania na rzecz rozwijania i zaspakajania kulturalnych potrzeb mieszkańców.

2. Realizacja zadań MDK następuje w szczególności przez:

a) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

b) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, działalności wydawniczej, itp..

c) współpracę z:

- organizatorem, mieszkańcami, oraz artystami twórcami mieszkającymi lub działającymi na obszarze Miasta i Gminy Blachownia,

- instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

- optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

d) pracę dydaktyczną z młodzieżą, dziećmi, osobami dorosłymi.

3. Inną działalnością MDK może być:

a) prowadzenie reklamy na obiektach własnych i innych,

b) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, regulującymi określoną formę działalności.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. MDK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Blachowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz Blachowni.

3. Pozostałych pracowników MDK zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

4. MDK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a kieruje nim Dyrektor.

5. Dyrektor podejmuje decyzje z zakresu prawa pracy samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującym prawem ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i podległych mu bezpośrednio pracowników, wobec których wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności MDK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem MDK i jest za nie odpowiedzialny.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych MDK, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9. Organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych, jeśli takie działają w Domu Kultury.

§ 10. 1. Przy MDK może działać Rada Programowa jako organ doradczo - konsultacyjny.

2. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

3. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

§ 11. Przy MDK mogą działać zespoły, koła, świetlice, stowarzyszenia, fundacje itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
Mienie i finanse

§ 12. MDK jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

§ 13. Przychodami MDK są:

1. Dotacje budżetowe.

2. Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności.

3. Środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych.

4. Środki uzyskiwane z najmu i dzierżawy.

5. Środki uzyskiwane z innych źródeł.

§ 14. 1. MDK gospodaruje samodzielnie swym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy MDK, uwzględniający wysokość dotacji z budżetu Gminy Blachownia.

Rozdział 5.
Nadzór

§ 15. Nadzór nad działalnością MDK sprawuje Burmistrz Blachowni.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Miejska w Blachowni w drodze uchwały, w trybie określonym dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »