| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 258/XL/2014 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406)

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się statut Miejskiego Domu Kultury w Blachowni, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały nr 241 /XXXIV/2005 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktu o utworzeniu oraz w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Dom Kultury w Blachowni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 258/XL/2014
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 26 lutego 2014 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BLACHOWNI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Dom Kultury w Blachowni – zwany dalej MDK – jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, która realizuje zadania w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.

§ 2. Podstawą prawną działania MDK jest:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

4. Niniejszy statut.

§ 3. 1. MDK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Blachownia pod numerem 1.

2. Obszarem działania MDK objęte jest Miasto i Gmina Blachownia.

3. Siedziba MDK mieści się w Blachowni przy ul. Częstochowskiej 19.

4. MDK prowadzi samodzielną politykę finansową.

§ 4. Organizatorem MDK jest Gmina Blachownia.

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania

§ 5. 1. MDK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy, zgodnie z polityką państwa i samorządu terytorialnego.

2. Do podstawowych zadań MDK należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej,

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania aktywności kulturalnej i społecznej,

3) oddziaływanie poprzez kulturę na rozwój lokalny.

§ 6. 1. Do zadań należy w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w szczególności:

a) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością kulturalną,

b) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

c) kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturalnego spędzania czasu wolnego,

d) zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego,

e) tworzenie warunków do tworzenia folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

f) organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji,

g) organizowanie wystaw, odczytów, spotkań autorskich, przeglądów,

h) promocja miasta,

i) realizowanie zadań zleconych,

j) integrowanie w działaniach na rzecz środowiska lokalnego różnych partnerów społecznych,

k) inicjowanie i wspieranie lokalnych grup twórczych,

l) prowadzenie różnorodnych form oświaty pozaszkolnej, szczególnie dla osób dorosłych,

m) inne działania na rzecz rozwijania i zaspakajania kulturalnych potrzeb mieszkańców.

2. Realizacja zadań MDK następuje w szczególności przez:

a) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

b) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, działalności wydawniczej, itp..

c) współpracę z:

- organizatorem, mieszkańcami, oraz artystami twórcami mieszkającymi lub działającymi na obszarze Miasta i Gminy Blachownia,

- instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

- optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

d) pracę dydaktyczną z młodzieżą, dziećmi, osobami dorosłymi.

3. Inną działalnością MDK może być:

a) prowadzenie reklamy na obiektach własnych i innych,

b) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, regulującymi określoną formę działalności.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. MDK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Blachowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz Blachowni.

3. Pozostałych pracowników MDK zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

4. MDK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a kieruje nim Dyrektor.

5. Dyrektor podejmuje decyzje z zakresu prawa pracy samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującym prawem ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i podległych mu bezpośrednio pracowników, wobec których wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności MDK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem MDK i jest za nie odpowiedzialny.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych MDK, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9. Organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych, jeśli takie działają w Domu Kultury.

§ 10. 1. Przy MDK może działać Rada Programowa jako organ doradczo - konsultacyjny.

2. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

3. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

§ 11. Przy MDK mogą działać zespoły, koła, świetlice, stowarzyszenia, fundacje itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
Mienie i finanse

§ 12. MDK jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

§ 13. Przychodami MDK są:

1. Dotacje budżetowe.

2. Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności.

3. Środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych.

4. Środki uzyskiwane z najmu i dzierżawy.

5. Środki uzyskiwane z innych źródeł.

§ 14. 1. MDK gospodaruje samodzielnie swym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy MDK, uwzględniający wysokość dotacji z budżetu Gminy Blachownia.

Rozdział 5.
Nadzór

§ 15. Nadzór nad działalnością MDK sprawuje Burmistrz Blachowni.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Miejska w Blachowni w drodze uchwały, w trybie określonym dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »