| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/319/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Pyskowice na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.Dz.U. z 2011 r.  Nr 197, poz. 1172 ze zm.) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr LI/380/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji gminny program  osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Pyskowice na lata 2014-2020, uwzględniający wsparcie finansowe dla gmin określone uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik do Uchwały Nr XL/319/2014
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 26 lutego 2014 r.

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Pyskowice na lata 2014-2020

Podstawa prawna programu

Gminny program w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Pyskowice w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów  wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).  Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem dzieci i młodzież zamieszkującą na terenie Gminy Pyskowice.

Cel programu

Celem  programu  jest  ograniczenie  zjawiska  niedożywienia  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu 

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów oraz znaczące wydatki na żywność pogarszają standard  życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na  zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy, staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program 

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja lub przedszkola) do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Pyskowice.Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »