| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/320/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych na rzecz osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr LI/380/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Pyskowice na posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na rzecz osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, których dochód przekracza  kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 2. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w granicach:

1. powyżej 100%  do 150%  kryterium – nie żąda się  zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. powyżej 150% kryterium – zwrotowi podlega 100% wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Zwrotu wydatków, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały dokonuje się przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach w wysokości i terminach ustalonych w decyzji administracyjnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »