| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/460/2014 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Skoczów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594), art. 90 ust.2b-2e, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 18 lipca 2013r. poz. 827) Rada Miejska Skoczowa uchwala, co następuje:

§ 1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu gminy Skoczów są prowadzone na terenie gminy Skoczów przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej osobami:

1. przedszkola niepubliczne,

2. niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, wymienione w § 1 ust. 1 i ust. 2 składają wnioski o udzielenie dotacji - nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3. 1. Osoby prowadzące są zobowiązane do zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich powstania.

2. Wnioski i informacje składane są do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji – stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się wielkość dotacji dla niepublicznych przedszkoli, działających na terenie gminy Skoczów, określanych w dalszej części „niepublicznymi przedszkolami” w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Skoczów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.

2. Ustala się wielkość dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, działających na terenie gminy Skoczów, określanych w dalszej części „niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego” w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy Skoczów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.

3. Stawki dotacji, których wysokość jest uzależniona od ustalonych w budżecie gminy Skoczów wydatków bieżących przypadających na 1 ucznia lub wychowanka, określonego typu i rodzaju przedszkola/placówki są obliczane na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy.

4. W odniesieniu do stawek dotacji, o których mowa w § 4 ust.1-2 do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie Skoczów i podania stawek przewidzianych na 1 ucznia lub wychowanka dotacje są wypłacane wg stawek z poprzedniego roku budżetowego.

5. Po ustaleniu stawki dotacji, o której mowa w ust.1 i ust. 2 oraz uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 4 następuje korekta wypłaconych dotacji do kwot należnych w danym roku budżetowym.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy przedszkola/placówki, po przedłożeniu przez organ prowadzący przedszkole/placówkę do 10-go dnia każdego miesiąca w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, na których ma być przekazana dotacja, z tym że, część za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko kończy 2 lata i 6 miesięcy życia.

4. Podstawą złożenia informacji o uczniach, na których ma być udzielona dotacja jest dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej przedszkola/placówki, tj.: wpis do dziennika zajęć przedszkolnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub umowy zawartej z rodzicami w odniesieniu do przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

§ 6. 1. Osoby, o których mowa w §1 uchwały w terminie do 10 dnia następnego miesiąca składają do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie pisemne rozliczenie z przekazanej i wykorzystanej dotacji.

2. Osoby kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają,
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Osoby, o których mowa w §1 uchwały zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez przedszkole/placówkę dotacji otrzymanej z budżetu gminy Skoczowa;

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy Skoczowa w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

4. Wzór pisemnego rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. Osoby zobowiązane są wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego,
w którym ich udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanych do tego terminu, zwrócić do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Rozliczenie wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej w roku poprzednim z budżetu gminy Skoczów należy przekazać do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie do dnia 20 stycznia – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Organowi udzielającemu dotację przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji i miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji;

3. Tryb przeprowadzania kontroli reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIV/418/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Skoczów dla niepublicznych przedszkoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/460/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 lutego 2014 r.

Pieczęć wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Skoczów na ………….. rok

I. Dane przedszkola/placówki:

Nazwa przedszkola/placówki: …………………………………………………......………..................

Adres przedszkola/placówki: ……………………………………………………………………….......

Numer telefonu przedszkola/placówki: ……………………………………………………………......

II. Dane osoby prowadzącej przedszkole/placówkę:

……………………………………………………………………………………………………….....

Adres osoby prowadzącej przedszkole/placówkę:

……………………………………………………………………………………………………............

Numer telefonu osoby prowadzącej przedszkole/placówkę ……………………………………….....

III. Numer ewidencyjny i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli i placówek niepublicznych (ostatnie aktualne zaświadczenie)

……………………………………………………………………………………………………………

IV. Nazwa i numer rachunku bankowego przedszkola/placówki właściwy do przekazania należnej dotacji:

……………………………………..………………………...............................……..........................

Planowana miesięczna liczba uczniów w roku …………………………………………………….....


Ogółem uczniów

W tym uczniowie niepełnosprawni

Z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną2

Pozostała niepełnosprawność2

I-VIII

IX-XII

I-VIII

IX-XII

I-VIII

IX-XII

a) w niepublicznym przedszkolu:

Liczba dzieci ogółem

- w tym liczba dzieci zamieszkałe w Skoczowie

- w tym liczba dzieci zamieszkałe poza Skoczowem z gminy: ………………

Liczba dzieci powyżej 6 roku życia z odroczeniem obowiązku szkolnego

- w tym liczba dzieci zamieszkałe w Skoczowie

- w tym liczba dzieci zamieszkałe poza Skoczowem z gminy: ………………

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju3

- w tym liczba dzieci zamieszkałe w Skoczowie

- w tym liczba dzieci zamieszkałe poza Skoczowem z gminy: ………………

b) w niepublicznych formach wychowania przedszkolnego

Liczba dzieci ogółem

- w tym dzieci zamieszkałe w Skoczowie

- w tym dzieci zamieszkałe poza Skoczowem z gminy:

……………..........................

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju3

- w tym dzieci zamieszkałe w Skoczowie

- w tym dzieci zamieszkałe poza Skoczowem z gminy: ………………….

Kserokopie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego stanowią załączniki do w/w wniosku.

2.  Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

3.  Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów, rozliczeń otrzymywanych dotacji oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności przedszkola/placówki

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

………………………………………

miejscowość, data

……………………………………

Pieczątka imienna i czytelny

podpis osoby fizycznej/prawej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/460/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 lutego 2014 r.

TERMIN SKŁADANIA DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

Informacja o faktycznej liczbie uczniów, na których ma być przekazana dotacja według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc…………………………..………………………20……….….roku

1. Nazwa i adres przedszkola / placówki:……………………………………………..……………………

2. Rachunek bankowy przedszkola / placówki właściwy do przekazania należnej dotacji:

a) Nazwa banku: …………………………………………………………….……………………………

b) Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………

3. Liczba uczniów w:

W tym uczniowie niepełnosprawni

a) niepublicznym przedszkolu

ogółem

z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną1

pozostała niepełnosprawność1

- w tym dzieci 3 letnich

- w tym dzieci 4 letnich

- w tym dzieci 5 letnich

- w tym dzieci 6 letnich

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju2

- w tym liczba dzieci ze Skoczowa

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Skoczowa:

Gmina………………………………

Gmina ……………………………...

Gmina ……………………………...

Gmina ……………………………….

b) niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

- w tym dzieci 3 letnich

- w tym dzieci 4 letnich

- w tym dzieci 5 letnich

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju2

- w tym liczba dzieci ze Skoczowa

- w tym ogólna liczba dzieci spoza Skoczowa:

Gmina ………………….…………..

Gmina ……………………………...

Gmina ……………………………...

Gmina ……………………………….

1 Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2 Dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

×) niepotrzebne skreślić

....................................................

Miejscowość, data

………………………………………………………

pieczątka imienna i podpis dyrektora

przedszkola/placówki

4. Imienny wykaz dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych

/innych form wychowania przedszkolnego/ z gminy Skoczów / z innych gmin.

Lp.

Imię i Nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Nazwa gminy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/460/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 lutego 2014 r.

Pieczątka przedszkola/placówki
sporządzającej rozliczenie
(przekazać w terminie do 10 dnia  następnego miesiąca)
Okresowe rozliczenie przekazanej i wykorzystanej dotacji

Otrzymanej przez przedszkole/placówkę za
miesiąc …………… .
……….……..roku

Rodzaj wydatku

W tym kwota wydatkowanych środków finansowych z otrzymanej dotacji

Wynagrodzenia pracowników

Pochodne od wynagrodzeń (składki) na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Opłaty za media

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup książek i pomocy dydaktycznych

Wynajem pomieszczeń

Szkolenia pracowników

Opłaty bankowe i pocztowe

Bieżące remonty

Inne: wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola/placówki przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki

X

Razem

Otrzymana dotacja
W tym gmina Skoczów
Inne gminy ………………………………………………..
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/460/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 lutego 2014 r.

……………………………………………….

Pieczątka jednostki

sporządzająca rozliczenie

Rozliczenie wydatków sfinansowanych ze środków dotacji

udzielonej w ………………………………….. roku z budżetu gminy Skoczów

Numer rachunku bankowego jednostki z którego poniesiono wydatki ……………………………...

Podstawa wydatku-dowód źródłowy

Wydatek z dotacji

Lp.

Nazwa dowodu źródłowego

Numer dowodu

Data wydatku

Kwota wydatku

Przeznaczenie wydatku

Wydatki razem:

Otrzymana dotacja:

Różnica:
…………………………………………………………..

pieczątka imienna i podpis dyrektora podmiotu

otrzymującego i rozliczającego dotację

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »