| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/464/2014 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Skoczów w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.) -

Rada Miejska Skoczowa
postanawia:

§ 1. Ustanowić program osłonowy „Pomoc dla mieszkańców Gminy Skoczów w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik do uchwały Nr XXXVI/464/2014
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY „POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKOCZÓW W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014 - 2020

I. Definicje

Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1. Programie należy przez to rozumieć program osłonowy „Pomoc dla mieszkańców Gminy Skoczów w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

2. Ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 z późn.zm.);

3. Placówce oświatowej należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

II. Cele Programu:

1. Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży,

2. Poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

3. Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

4. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

III. Beneficjenci

Beneficjentami Programu są mieszkańcy Gminy Skoczów (dzieci, młodzież, osoby, rodziny) znajdujący się w sytuacjach, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

IV. Formy wsparcia

W ramach Programu przyznaje się:

1. Pomoc Beneficjentom których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w formie:

- zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

- posiłku,

- dożywiania dzieci.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i akty wykonawcze do tejże ustawy.

2. Pomoc Beneficjentom, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w formie:

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

- posiłku,

- dożywiania.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną. W sprawach nieuregulowanych w Programie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do tejże ustawy.

3. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 o pomocy społecznej od którego nie żąda się zwrotu wydatków, o których mowa w art. 96 ust 1 i 2 tej ustawy, za udzielony posiłek, lub przyznane świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznawana jest decyzją administracyjną. W sprawach nieuregulowanych w Programie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do tejże ustawy.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pomoc dzieciom i młodzieży wyrażającym chęć zjedzenia posiłku bez względu na dochód.

5. Przyznanie pomocy następuje na pisemny wniosek właściwego dyrektora placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba osób objętych pomocą, o której mowa w pkt IV.4 Programu nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Skoczów w poprzednim miesiącu.

V. Źródła finansowania Programu

Finansowanie działań związanych z realizacją Programu Gmina częściowo pokrywa z przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 roku poz.1024) przy czym udział środków własnych Gminy na realizację Programu wyniesie nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji.

VI. Realizatorzy Programu

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie jest głównym realizatorem Programu.

Do zadań Ośrodka należy:

- przyznawanie pomocy, o której mowa w pkt IV,

- monitorowanie wielkości pomocy przyznanej zgodnie z pkt IV.4,

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póżn.zm.), przedsiębiorcami w zakresie świadczenia pomocy w formie posiłku i dożywiania,

- rozliczanie dotacji przyznanej przez Wojewodę Śląskiego na realizację Programu,

- sporządzanie i przedstawianie Wojewodzie Śląskiemu kwartalnie informacji z realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

- sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu i przedstawianie ich Radzie Miejskiej.

2. Pozostałymi realizatorami Programu w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków są jednostki organizacyjne Gminy, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedsiębiorcy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »