| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/405/2014 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.

Dział

Rozdział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

801

Oświata i wychowanie

82.639,57

w tym:

Dochody bieżące

82.639,57

w tym:

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)

15.972,33

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)

66.667,24

80101

Szkoły podstawowe

73.701,55

w tym:

Dochody bieżące

73.701,55

w tym:

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)

7.034,31

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)

66.667,24

80110

Gimnazja

8.938,02

w tym:

Dochody bieżące

8.938,02

w tym:

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)

8.938,02

R A Z E M  D O C H O D Y

82.639,57

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

801

80101

Szkoły podstawowe

73.701,55

I.  wydatki bieżące

73.701,55

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

73.701,55

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

80110

Gimnazja

8.938,02

I.  wydatki bieżące

8.938,02

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

8.938,02

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

82.639,57

O G Ó Ł E M :

82.639,57

3) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w złotych

L.P.

Dział

Rozdział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

750

Administracja publiczna

148.566,50

w tym:

Dochody majątkowe

148.566,50

w tym:

-   środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)

126.281,53

-   środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)

22.284,97

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

148.566,50

w tym:

Dochody majątkowe

148.566,50

w tym:

-   środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)

126.281,53

-   środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)

22.284,97

R A Z E M  D O C H O D Y

148.566,50

4) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.

Dział

Rozdział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

750

Administracja publiczna

148.566,50

w tym:

Dochody bieżące

148.566,50

w tym:

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   (§ 2467)

126.281,53

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)

22.284,97

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

148.566,50

w tym:

Dochody bieżące

148.566,50

w tym:

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   (§ 2467)

126.281,53

-  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)

22.284,97

R A Z E M  D O C H O D Y

148.566,50

5) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

600

60016

Drogi publiczne gminne

33.200,00

I.  wydatki bieżące

0

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

33.200,00

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

33.200,00

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

600

Razem:

Transport i łączność

33.200,00

750

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

148.566,50

I.  wydatki bieżące

0

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

148.566,50

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

148.566,50

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

148.566,50

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

750

Razem:

Administracja publiczna

148.566,50

801

80101

Szkoły podstawowe

101.432,88

I.  wydatki bieżące

101.432,88

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

101.432,88

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

101.432,88

O G Ó Ł E M :

283.199,38

6) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

750

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

181.766,50

I.  wydatki bieżące

148.566,50

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

148.566,50

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

33.200,00

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

33.200,00

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

33.200,00

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

750

Razem:

Administracja publiczna

181.766,50

801

80195

Pozostała działalność

101.432,88

I.  wydatki bieżące

101.432,88

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2.  dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

101.432,88

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II.  wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

-  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

101.432,88

O G Ó Ł E M :

283.199,38

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2014 rok otrzymują brzmienie:

Lp.

Nazwa zadania – cel wydatku

Klasyfikacja budżetowa
Dział     Rozdział       §

Kwota
złotych

2

3

4

5

6

I. Wydatki na finansowanie inwestycji

1.

Nakładki asfaltowe na drogach miejskich

600

60016

6050

2.966.800,00

2.

Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic

600

60016

6050

500.000,00

3.

Przebudowa płyty rynku w Żywcu

630

63095

6050

1.500.000,00

4.

Zakup placu manewrowego

700

70005

6060

162.000,00

5.

Budownictwo socjalne

700

70095

6050

712.319,00


6.

Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo- sprzętowej w UM wraz z zakupem komputerów


750


75023


6050


200.000,00

7.

Rozbudowa sieci intranetowej o kolejne hot spoty dla mieszkańców

750

75023

6050

25.000,00


8.

Instalacja kamer na Rynku i ul. Zamkowej na bazie żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej


750


75023


6050


65.000,00

9.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6057

1.509.256,73

10.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6059

386.841,53

11.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap II

750

75023

6057

2.908.555,50

12.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap II

750

75023

6059

513.274,50

13.

Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu

801

80104

6050

820.000,00


14.

Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu


801


80104


6050


400.000,00

15.

Wyposażenie Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego

801

80104

6060

140.000,00

16.

Budowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu- Zabłociu

801

80104

6050

2.000.000,00

17.

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla MZSiP

801

80114

6060

55.160,00

18.

Wykonanie dokumentacji remontu Żłobka Miejskiego

853

85305

6050

76.000,00

19.

Nabycie 294 szt. udziałów w Spółce MPWiK od Gminy Łodygowice

900

90095

6010

276.360,00

20.

Program ograniczania niskiej emisji dla m. Żywca

900

90095

6050

1.500.000,00


21.

Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu


921


92195


6050


54.000,00


22.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6057


5.489.218,77


23.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6059


968.685,66

24.

Budowa boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie M. Żywca

926

92695

6050

514.161,00

R A Z E M :

23.742.632,69

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi:   120.440.072,18 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi:   120.357.380,82 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.082.691,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.

DOCHODY  OGÓŁEM:

120.440.072,18

2.

WYDATKI  OGÓŁEM:

120.357.380,82

3.

Wynik (1 – 2 ) –  nadwyżka:

82.691,36

4.

PRZYCHODY BUDŻETU

3.000.000,00

z czego:

-  pożyczki

0

-  kredyty

3.000.000,00

5.

ROZCHODY BUDŻETU

3.082.691,36

z czego

-  spłata rat zaciągniętych kredytów

2.307.692,36

-  spłata rat zaciągniętych pożyczek

774.999,00

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości  82.691,36 złotych przeznaczona zostanie na:

1) Zaplanowaną spłatę rat kredytów w kwocie -   82.691,36 złotych

§ 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/381/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 grudnia 2013 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/405/2014
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 lutego 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w złotych

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

750

75095

Miasto Bielsko - Biała

0

0

3.224,00

750

Razem:

Administracja publiczna

0

0

3.224,00

921

92109

Miejskie Centrum Kultury

2.620.000,00

0

0

92116

Żywiecka Biblioteka Samorządowa

680.000,00

0

0

92118

Muzeum Miejskie

1.250.000,00

0

0

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.550.000,00

0

0

926

92604

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0

1.000.000,00

0

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

1.000.000,00

0

RAZEM:

4.550.000,00

1.000.000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

630

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0

0

20.000,00

630

Razem:

Turystyka

0

0

20.000,00

801

80101

Szkoły podstawowe

443.011,00

0

0

80104

Przedszkola

1.639.257,00

0

0

80110

Gimnazja

582.080,00

0

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

2.664.348,00

0

0

851

85153

Zwalczanie narkomanii

0

0

0

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

375.000,00

851

Razem:

Ochrona zdrowia

0

0

375.000,00


854


85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


0


0


30.000,00

85495

Pozostała działalność

0

0

15.000,00

854

Razem:

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

0

45.00000

921

92195

Pozostała działalność

0

0

50.000,00

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

0

50.000,00

926

92695

Pozostała działalność

0

0

150.000,00

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

0

150.000,00

RAZEM:

2.664.348,00

0

O G Ó Ł E M :

7.214.348,00

1.000.000,00

643.224,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »