| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 283, z dnia 9 stycznia 2013 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXVII/528/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3588, z dnia 29 kwietnia 2013 r.).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXX/454/12
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391), a także zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zabrze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1.[1]) Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę:

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz każda ilość odpadów selektywnie zbieranych tj. papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji;

2) nieruchomości będą wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych;

3) pojemniki będą utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

3. Minimalna pojemność pojemników przypadająca na daną nieruchomość powinna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

4. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, odbierze wyłącznie te odpady, które będą umieszczone w pojemnikach i workach spełniających wymogi zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz na dwa tygodnie;

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, dwa razy w tygodniu;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz na dwa tygodnie.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz w miesiącu;

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w tygodniu;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne biodegradowalne, w tym zielone odbierane będą:

1) w zabudowie jednorodzinnej, co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej, co najmniej jeden raz w tygodniu;

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co najmniej jeden raz w tygodniu.

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą:

1) z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, cztery razy w roku;

2) z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w miesiącu.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy odbierane będą:

1) z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, dwa razy w roku;

2) z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, cztery razy w roku.

6. [2]) Na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, wyłącznie:

1) z terenów zabudowy wielorodzinnej;

2) z obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

§ 4. 1. W punktach selektywnego zbierania oraz punktach zorganizowanych przez inne podmioty, bezpłatnie będą odbierane następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

1) odpady selektywnie zbierane wymienione w § 3 ust. 2 i 3;

2) przeterminowane leki i chemikalia;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7) zużyte opony;

8) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

3. Harmonogram pracy stałych i/lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów zostanie podany na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVII/528/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.3588, z dnia 29 kwietnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 14 maja 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXXVII/528/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.3588, z dnia 29 kwietnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 14 maja 2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »