| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 282, z dnia 9 stycznia 2013 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3587, z dnia 29 kwietnia 2013 r.).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

UCHWAŁA NR XXX/453/12
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. Nr 391), po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ZABRZE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do:

1) wyznaczenia miejsca na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich dostęp, niestwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg, a w przypadku, gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem;

2) dbania o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników, nie dopuszczając do zalegania odpadów wokół pojemników;

3) [1]) określenia ilości i pojemności pojemników na odpady do ilości wytwarzanych odpadów, biorąc pod uwagę rodzaj i minimalną pojemność pojemników.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, należy realizować poprzez:

1) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i workach następujących frakcji odpadów:

a) papier,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

d) szkło.

2) ponadto zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie wymienionych w ust. 2 pkt 1 i pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem lub umową;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty. Do punktu odpady należy dostarczyć we własnym zakresie;

5) dopuszcza się indywidualne kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, powstających w domach jednorodzinnych oraz na ogrodach.

3. Odpady komunalne, należy gromadzić jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach, w taki sposób, aby nie dochodziło do mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.

§ 3. [2]) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) usuwania sopli lodowych, nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się;

2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (z podwórzy, przejść, bram);

3) niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;

4) obowiązek określony w pkt 3 winien być realizowany, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania;

5) niezwłocznego usuwania odpadów powstałych w wyniku remontu (np. gruzu).

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi, mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) mycie odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych;

2) dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a także nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby, a poza terenem nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy;

3) wykonywanie napraw blacharskich i lakierniczych oraz wymianę płynów eksploatacyjnych w pojazdach dopuszcza się wyłącznie w warsztatach.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub worki o minimalnej pojemności 60 l,

b) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l,

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a mogą powstawać odpady komunalne - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l.

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a mogą powstawać odpady komunalne - pojemnik o minimalnej pojemności 110 l lub worki o minimalnej pojemności 60l.

2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

a) pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 2500 l,

b) kontenery zamykane o pojemności od 5 m3 do 10 m3,

c) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 60 l do 120 l,

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 110 l
do 2500 l.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, winny być znormalizowane, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe.

4. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki, winny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:

a) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

c) zielony - z przeznaczeniem na szkło,

d) brązowy lub czarny - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

§ 6. [3]) 1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, stanowiące wyposażenie nieruchomości zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłoniony przez gminę w drodze przetargu.

2. Pojemniki winny być ustawione:

1) w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w § 9 ust. 1 pkt 2-3;

2) w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

4. Miejsce ustawienia pojemników, właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

§ 7. 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe, powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach.

2. [4]) Odpady powstałe w wyniku remontu, np. gruz, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach, uniemożliwiających pylenie i usunąć bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych.

3. Odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, winny być dostarczane do punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych.

4. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2, podane są na stronie internetowej www.um.zabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

5. Kosze na odpady o minimalnej pojemności 30 l, winny być rozmieszczone w pasach dróg o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8. Średnią ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Zabrza oraz wymagane poziomy odzysku przyjmuje się, zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

§ 9. [5]) Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne:

1) każda nieruchomość, powinna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik lub worek do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz w zestaw pojemników lub worków do selektywnej zbiórki, o których mowa w § 5 ust. 4, po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów;

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z miejsc na pojemniki służących do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, za zgodą właściciela nieruchomości oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wyłonionym przez gminę w drodze przetargu, zachowując przy tym odpowiednią pojemność pojemnika, określoną regulaminem;

3) w przypadku braku możliwości wyznaczenia punktu gromadzenia odpadów komunalnych na terenie własnej nieruchomości, ze względu na niemożność spełnienia wymagań zawartych w przepisach odrębnych, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia usytuowania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie innej nieruchomości, za zgodą jej właściciela

4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników, do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 11;

5) niezależnie od pojemników określonych w pkt 3, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej oraz gastronomicznej, powinny być dodatkowo wyposażone w kosze na odpady, ustawione poza lokalem, stale dostępne dla jego klientów;

6) nieruchomości, na których usytuowane są cmentarze i ogrody działkowe, należy wyposażyć, w co najmniej jeden kontener do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników, pojemność kontenera uzależniona jest od rzeczywistego nagromadzenia odpadów, jednak nie mniejsza niż 240 l.

§ 10. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość częściowo zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi, sumę pojemności określoną zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, powinna gwarantować właściwy stan higieniczno-sanitarny oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności, powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, nadmierne przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

3. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne niesegregowane:

a) dla budynków jednorodzinnych - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

b) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej 2 razy w tygodniu,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

2) odpady zbierane selektywnie:

a) dla budynków jednorodzinnych - co najmniej 1 raz w miesiącu,

b) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej 1 raz w tygodniu,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, – co najmniej 1 raz w miesiącu.

3) odpady biodegradowalne, w tym zielone:

a) dla budynków jednorodzinnych - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

b) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej 1 raz w tygodniu,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, – co najmniej 1 raz w tygodniu.

4) z nieruchomości, na których zorganizowano imprezy masowe – bezzwłocznie po zakończeniu imprezy;

5) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego kosze powinny być opróżniane, – co najmniej 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

4. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 3 pkt 2 i 3, odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2, mieszkańcy miasta mogą pozbywać się w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych i/lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów;

2) zużyte lekarstwa umieszczać w pojemnikach, znajdujących się w wyznaczonych obiektach;

3) baterie umieszczać w pojemnikach, znajdujących się w wyznaczonych obiektach;

4) odpady wielkogabarytowe, umieszczać w kontenerach rozstawionych na terenie miasta zgodnie z harmonogramem;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, właściciele nieruchomości mogą umieszczać w kontenerach ustawianych przez przedsiębiorcę na terenie miasta zgodnie z harmonogramem.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości nieprzyłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych, zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych poprzez zlecenie usługi ich opróżnienia przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na taką działalność. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania przez rok dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości ciekłe oraz zachowania czystości i porządku wokół tych zbiorników.

3. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający ich opróżnienie przez pojazd asenizacyjny przedsiębiorcy, który został określony w ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. Realizacja celów szczegółowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi opisanych w Planie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Województwa Śląskiego.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych i dostarczania ich do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie miasta.

3. Wytwórcy odpadów komunalnych, obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

4. W celu ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszcza się ich kompostowanie w kompostownikach przydomowych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności, nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu porządku domowego w zakresie zasada utrzymania zwierząt w budynkach wielorodzinnych.

3. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób niestwarzający uciążliwości (jak np. hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

§ 15. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wprowadzane tylko na smyczy i z założonym na pysku kagańcem.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony na pysku kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Dopuszcza się wprowadzanie psów będących przewodnikami do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności.

§ 16. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

2. Zakazuje się wyprowadzania psów i innych zwierząt na tereny placów gier i zabaw dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

§ 17. 1. Zabrania się utrzymywania na terenie nieruchomości zwierząt niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia sąsiadów lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze miasta Zabrze, zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w nieruchomościach położonych w promieniu 50 m i bliżej od budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, kościołów.

§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w nieruchomościach nie wymienionych w § 18 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) wszelkie ptactwo i zwierzęta gospodarskie na terenie nieruchomości, należy utrzymywać w miejscach wygrodzonych, nie stwarzających uciążliwości dla sąsiadów, w tym uciążliwości odorowych oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt;

2) w przypadku zanieczyszczenia terenów sąsiednich przez zwierzęta przebywające na nich w sposób niekontrolowany, do obowiązków właściciela zwierząt należy uporządkowanie terenu;

3) minimalna odległość ula zajętego przez pszczoły, mierzona w linii prostej od drogi, chodnika, ścieżki lub działki użytkowanych publicznie oraz od najbliższego budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce, winna wynosić 20 metrów, a od granicy działki sąsiedniej 8 metrów, przy czym wylot z ula nie może być nakierowany w stronę najbliższej wobec ula działki sąsiedniej;

4) przeprowadzanie zwierząt gospodarskich przez drogi publiczne winno odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;

5) gromadzenie i usuwanie odpadów innych niż komunalne, związanych z prowadzoną hodowlą zwierząt gospodarskich, musi być prowadzone przez właściciela zwierząt w sposób zgodny z odrębnymi przepisami.

2. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, winna być prowadzona zgodnie z warunkami zoohigienicznymi, które zobowiązują hodowcę zwierząt do zapewnienia częstotliwości czynności porządkowych niepowodujących zalegania nieczystości stałych i płynnych oraz nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich posesji.

3. Zabrania się dokarmiania gołębi powodującego zanieczyszczanie miejsc użyteczności publicznej i terenów gminnych, zwłaszcza o dużej intensywności korzystania (m.in. parków, placów zabaw, placów miejskich, skwerów, deptaków, chodników itp.).

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 20. 1. Właściciele, wszystkich nieruchomości w obszarze administracyjnym miasta Zabrze, są zobowiązani do przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej dwa razy w roku oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej:

1) w terminie wiosennym: od poniedziałku jedenastego tygodnia roku, do piątku piętnastego tygodnia roku;

2) w terminie jesiennym: od poniedziałku trzydziestego ósmego tygodnia roku do piątku czterdziestego drugiego tygodnia roku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. Tracą moc, następujące Uchwały:

1) Uchwała Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r. dotycząca ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na obszarze Miasta Zabrze;

2) Uchwała Nr LVI/702/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 03.07.2006r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r. dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na obszarze Miasta Zabrze;

3) Uchwała Nr LX/789/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 08.11.2010r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XL/472/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.05.2005r. dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na obszarze Miasta Zabrze.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.3587, z dnia 29 kwietnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 14 maja 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.3587, z dnia 29 kwietnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 14 maja 2013 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.3587, z dnia 29 kwietnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 14 maja 2013 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.3587, z dnia 29 kwietnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 14 maja 2013 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały nr XXXVII/527/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 kwietnia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.3587, z dnia 29 kwietnia 2013 r., który wszedł w życie z dniem 14 maja 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »