| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/299/2014 Rady Miasta Imielin

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie nadania tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Imielin" i "Zasłużonego dla Miasta Imielin"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. Ustanawia się tytuły:

1. „Honorowy Obywatel Miasta Imielin”

2. „Zasłużony dla Miasta Imielin”.

§ 2. 1. Przyjąć Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjąć Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin” stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/57/95 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia 27 listopada 1995 roku w sprawie przyjęcia zasad nadawania tytułu Zasłużonego Obywatela.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/299/2014
Rady Miasta Imielin
z dnia 24 września 2014 r.

Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Imielin”

§ 1. 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Imielin" jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług na rzecz mieszkańców i Miasta Imielin. Tytuł nadaje Rada Miasta Imielin w drodze uchwały.

2.Tytuł może być nadawany zarówno mieszkańcom Miasta Imielin, jak i osobom nie mieszkającym w Imielinie, obywatelom polskim i cudzoziemcom.

3. Tytuł przyznaje się za wybitne zasługi na rzecz obywateli i Miasta Imielin, wniesienie istotnego wkładu w jego rozwój, promocję na terenie kraju i za granicą. Tytuł przyznawany jest również za osiągnięcia naukowe, gospodarcze, kulturalne, sportowe, powiązane z wieloletnią dbałością o dobre imię Miasta Imielin.

4. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Imielin" może być nadawany tej samej osobie tylko raz.

§ 2. Z inicjatywą przyznawania tytułu mogą występować:

1. Burmistrz Miasta,

2. Przewodniczący Rady Miasta Imielin,

3. Komisje Rady.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie tytułu należy składać Przewodniczącemu Rady Miasta Imielin.

2. Pisemny wniosek powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata - imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

- określenie zasług, uzasadniających nadanie tytułu.

3. Wniosek przedkłada Radzie Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii stałych komisji Rady Miasta Imielin.

§ 4. 1. Akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Imielin" następuje podczas uroczystej sesji Rady Miasta Imielin.

2. Osoba wyróżniona tytułem otrzymuje:

1) akt nadania,

2) pamiątkowy medal.

3. Osoby otrzymujące tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” dokonują wpisu do Kroniki Miasta Imielin.

4. Wizerunki osób wyróżnionych tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" umieszczone będą w Galerii Honorowych i Zasłużonych dla Miasta Imielin w Urzędzie Miasta.

§ 5. Wyróżnieni tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w sesjach Rady Miasta Imielin oraz uroczystościach miejskich.

§ 6. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Imielin” na wniosek podmiotów wymienionych w §2 w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w wynikuwprowadzenia w błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/299/2014
Rady Miasta Imielin
z dnia 24 września 2014 r.

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin”

§ 1. 1. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Imielin" jest wyrazem wyróżnienia i uznania dla osób, które poprzez swoją działalność zawodową, społeczną oraz popularyzację dorobku i wiedzy szczególnie zasłużyły się Miastu Imielin i jego mieszkańcom, przyczyniając się do wspólnego dobra, rozwoju i promocji Miasta.

2. Tytuł może być nadawany również osobom, które wykazały się niezwykłą odwagą niosąc pomoc w stanach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

3. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Imielin" można nadawać także osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji Miasta Imielin.

4. Tytuł nadaje Rada Miasta Imielin w drodze uchwały.

§ 2. Z inicjatywą przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin" mogą występować:

1. Burmistrz Miasta,

2. Przewodniczący Rady Miasta Imielin,

3. Komisje Rady,

4. Organizacje pozarządowe zrzeszające co najmniej 50 członków w dniu składania wniosku.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie tytułu należy składać Przewodniczącemu Rady Miasta Imielin.

2. Pisemny wniosek o nadanie tytułu dla osoby fizycznej powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata - imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

- określenie zasług, uzasadniających nadanie tytułu.

3. Wniosek o nadanie tytułu osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom powinien zawierać: nazwę, siedzibę, charakterystykę działalności oraz uzasadnienie wniosku.

4. Wniosek przedkłada Radzie Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii stałych komisji Rady Miasta Imielin.

§ 4. 1. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin" następuje podczas uroczystej sesji Rady Miasta Imielin lub w trakcie innej uroczystości odbywającej się na terenie Miasta Imielin.

2. Osoba wyróżniona otrzymuje akt nadania i pamiątkowy medal „Zasłużony dla Miasta Imielin" .

§ 5. 1. Wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla Miasta Imielin" mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w sesjach Rady Miasta Imielin oraz uroczystościach miejskich.

2. Wizerunki osób wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Miasta Imielin" umieszczone będą w Galerii Honorowych i Zasłużonych dla Miasta Imielin w Urzędzie Miasta.

§ 6. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin" na wniosek podmiotów wymienionych w § 2 w razie stwierdzenia, że nadanie nastapiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »