| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/26/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry, przyjętego Uchwałą Nr LXII/619/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014 r.

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Plan stanowi realizację uchwały Nr XLIX/501/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. – Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

3. Plan składa się z integralnych części:

1) tekstowej, której treść stanowi niniejsza uchwała,

2) graficznej - sporządzonej w formie Rysunku planu.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały – Rysunek planu w skali 1:1000,

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) planie- należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,

3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały,

5) terenie- należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu określającą minimalną odległość zabudowy od linii rozgraniczającej,

7) dachach spadzistych - należy przez to rozumieć dachy: dwuspadowe, wielospadowe, mansardowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 25-45°,

8) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°,

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków,

b) wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu,

10) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej,

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, z wyłączeniem:

a) usług związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także ze składowaniem lub magazynowaniem,

b) zakładów rzemieślniczych o profilu produkcyjnym,

c) usług związanych z obsługą pojazdów takich jak stacje paliw, myjnie samochodowe, warsztaty, lakiernie i serwisy samochodowe,

d) usług stanowiących przedsięwzięcia określane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 3. W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem,

2) określenie skali rysunku planu, w formie liczbowej i liniowej,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdział II.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Dopuszcza się:

a) usługi nieuciążliwe w formie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

b) altany i wiaty o powierzchni rzutu poziomego zewnętrznego obrysu dachu nie większej niż 40m2, przy czym łączna powierzchnia rzutów poziomych zewnętrznych obrysów dachów wszystkich altan i wiat znajdujących się na działce budowlanej nie może przekraczać 15% powierzchni tej działki.

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dla terenu 1MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, położoną w odległości:

- 4,5 m od linii rozgraniczającej z terenem 1KDD,

- 4,5 m od granicy obszaru objętego planem, od strony ul. Królowej Jadwigi,

b) dla terenu 2MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, położoną w odległości:

- 4,5 m od linii rozgraniczającej z terenem 1KDD,

- 4,5 m od granicy obszaru objętego planem, od strony ul. Bolesława Śmiałego,

c) ustala się dachy spadziste i dachy płaskie,

d) ustala się wysokość zabudowy nie większą niż 12 m za wyjątkiem:

- budynków mieszkalnych z dachem płaskim o wysokości nie większej niż 8 m,

- garaży, budynków gospodarczych, altan i wiat o wysokości nie większej niż 6 m,

- obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości nie większej niż 15 m,

e) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie większą niż 40%,

f) ustala się szerokość elewacji frontowej nowo lokalizowanych budynków nie mniejszą niż 5 m za wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych o szerokości elewacji frontowej nie mniejszej niż 3,

g) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej,

h) ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniejszą niż 1% i nie większą niż 100%,

i) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania na parkingach lub w garażach w ilości nie mniejszej niż:

- 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny,

- 1 miejsce do parkowania na 30 m² powierzchni wewnętrznej lokalu użytkowego, przy czym wśród miejsc do parkowania związanych z funkcją usługową należy zapewnić minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

2. Wyznacza się teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD i ustala się jego przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) droga publiczna klasy dojazdowej.

2) Dopuszcza się:

a) miejsca do parkowania.

3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu,

b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8-10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

c) szerokość jezdni – min. 4,5 m.

§ 5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) ustala się powierzchnię działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 500 m²,

2) ustala się szerokość frontu działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 16 m,

3) ustala się kąt położenia granic działek powstałych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 60º.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się kolorystykę pokryć dachowych dachów stromych w gamie odcieni brązu, czerwieni, grafitu lub w kolorze naturalnej ceramiki z zastosowaniem dachówki ceramicznej, bądź innego materiału imitującego dachówkę,

2) reklamy i tablice informacyjne umieszczone na budynku powinny nawiązywać do kompozycji fasady z uwzględnieniem podziałów na elewacji wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, otwory okienne, drzwiowe itp.,

3) od strony dróg publicznych zakazuje się stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych, ogrodzeń z drutu kolczastego oraz blachy falistej i trapezowej.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, respektujące położenie w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice, Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 "Zbiornik Lubliniec-Myszków" i obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003:

a) istniejąca i projektowana działalność nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

b) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,

2) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem 1MN i 2MN jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

3) gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie miasta Tarnowskie Góry.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego, nie ustala się więc zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznej, nie ustala się więc wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, takie jak:

1) tereny górnicze,

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

3) obszary osuwania się mas ziemnych. nie ustala się więc granic i sposobów zagospodarowania ww. terenów.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie ustala się więc wymagań w tym zakresie.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów:

a) terenu 1MN z drogi publicznej 1KDD,

b) terenu 2MN z drogi publicznej 1KDD i z drogi publicznej ul. Bolesława Śmiałego znajdującej się poza granicą obszaru objętego planem,

2) teren drogi publicznej dojazdowej 1KDD obejmuje ul. Kazimierza Odnowiciela, która łączy się z ul. Bolesława Śmiałego i ul. Królowej Jadwigi, znajdującymi się poza granicą obszaru objętego planem.

2. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) Ustalenia ogólne:

a) ustala się możliwość przebudowy istniejących i budowy nowych przyłączy, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenów objętych planem, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,

b) dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenów objętych planem, wyłącznie w przypadku, gdy nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.

2) Ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców z sieci wodociągowej znajdującej się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, poprzez przyłącza wodociągowe o przekroju nie mniejszym niż Ø32 mm, lub budowę sieci wodociągowej o przekroju nie mniejszym niż Ø50 mm,

b) ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych poprzez sieć wodociągową przeciwpożarową o przekroju nie mniejszym niż Ø100 mm.

3) Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

a) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, poprzez przyłącza lub budowę sieci kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym niż Ø160 mm dla kanalizacji grawitacyjnej lub Ø 90 mm dla kanalizacji tłocznej,

b) w terenie nie objętym zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej dopuszcza się:

- do czasu jego realizacji tymczasowe odprowadzanie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych lub oczyszczalni ścieków,

- odprowadzanie ścieków komunalnych do indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

4) Ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się ujmowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu drogi w szczelne systemy kanalizacyjne zamknięte o średnicach kanałów nie mniejszych niż Ø160 mm lub w systemy otwarte wraz z odprowadzeniem do odbiornika ścieków spełniających wymagane standardy czystości.

5) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego i projektowanego układu sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilanych ze stacji transformatorowych znajdujących się poza obszarem objętym planem,

b) ustala się możliwość budowy stacji transformatorowych i sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,

c) ustala się zasadę budowy nowych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz rozbudowy i przebudowy istniejących sieci średniego i niskiego napięcia liniami napowietrznymi, liniami napowietrznymi izolowanymi lub liniami kablowymi ziemnymi.

6) Ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych:

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego i projektowanego układu sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, znajdującego się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, poprzez przyłącza lub budowę sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

7) Ustalenia w odniesieniu do sieci teletechnicznych:

a) ustala się zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń teletechnicznych, znajdującego się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem.

8) Ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w energię cieplną:

a) ustala się ogrzewanie budynków poprzez indywidualne lub grupowe źródła ciepła z zastosowaniem:

- systemów grzewczych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o sprawności energetycznej powyżej 80%,

- nośników energii wykorzystujących energię elektryczną,

- urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW,

- kominków opalanych drewnem jako dodatkowego źródła ogrzewania obiektów.

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.

§ 14. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 5%.

Rozdział III.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/26/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

- Rysunek Planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/26/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

Do projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. – Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela

wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.09.2014 r. do 01.10.2014 r. nie wniesiono żadnych uwag i wniosków:

1) na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

2) w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 39 i art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Termin składania uwag upłynął dnia do dnia 16.10.2014 r.

Rada Miejska w Tarnowskich Górach stwierdza brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. – Wschód w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/26/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

Działając na podstawie art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie. Szacunkowe kwoty zawiera "Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu", będąca integralną częścią dokumentacji planistycznej.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy i są skutkiem uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela, obejmują uzupełnienia sieci infrastruktury technicznej sieciowej i drogowej.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w ust. 1:

a) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej oraz ochronie środowiska,

b) sposób realizacji inwestycji określonych w ust. 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określoną w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 wraz z późn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 wraz z późn. zm.).

4. Zadania wymienione w ust. 1 finansowane będą z:

a) budżetu gminy,

b) funduszy pomocowych (dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne),

c) partnerstwa publiczno – prywatnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »