| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 2/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 stycznia 2015r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2010 r. Nr 104 poz. 1709), z uwzględnieniem:

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 8/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. opublikowanym w dniu 13 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 3359);

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLII/649/2014 Rady Miasta Wisła z 30 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 5713), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

3) zmian wprowadzonych uchwałą Nr II/21/2014 Rady Miasta Wisła z 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 6748), która weszła w życie z dniem 14 stycznia 2015 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.
(tekst jednolity z dnia 29 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowiskach. Wskazanie miejsca do handlu i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.

§ 2.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.

§ 3.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 4.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej (oznaczonych w załączniku nr 2) w następujący sposób:

1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,- zł

2. przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) typu A: 20,- zł

b) typu B: 20,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1

a) typu A: 45,- zł

b) typu B: 40,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) typu A: 95,- zł

b) typu B: 85,- zł

2a. [1]) przy sprzedaży z drugiego i kolejnego stałego stanowiska targowego, zajętego w nie więcej niż 50% jego powierzchni: każdorazowo 10,- zł;

3. przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 2,-zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1: 4,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 7,-zł

4. przy sprzedaży z samochodu:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 10,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 10,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 20,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 25,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 45,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 55,- zł

5. przy sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4.

6. przy sprzedaży w będący dniem ustawowo wolnym od pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek, opłatę targową pobiera się zgodnie ze stawkami obowiązującymi w niedziele bieżącego miesiąca.

§ 5.

1. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła kiermaszy i imprez - w następujących lokalizacjach (zaznaczonych w załączniku nr 2):

1) w pasie drogowym na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską - po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego,

2) na Placu Hoffa.

2. Dopuszcza się na Placu Hoffa całoroczną sprzedaż wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1.

§ 6.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego:

a) wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1: 5,- zł

b) pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,- zł

c) pozostałych artykułów i usług: 35,- zł, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska towarów i usług na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską, na ul. Stellera i na Pl. Hoffa, z zastrzeżeniem ust. 3, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2m (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,- zł

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska na parkingu od ulicy Kolejowej (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

§ 7.

1. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła kiermaszy i imprez w określonych lokalizacjach Parku im. Kopczyńskiego (zaznaczonych w załączniku nr 3).

2. Dopuszcza się w pergoli zlokalizowanej w Parku im. Kopczyńskiego (wskazanej w załączniku nr 3) w okresie od 1 maja do 30 września sprzedaż towarów i usług z wyłączeniem:

1) odzieży,

2) gastronomii.

§ 8.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób:

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

2a) przy sprzedaży fabrycznie nowych samochodów, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 5,- zł,

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,- zł

§ 9.

1. Podwyższa się o 20% dzienne stawki opłaty targowej, określone w §6 i §8, w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

2. Podczas imprez "Piknik Country" i "Święto Miodu" obniża się o 50% dzienną stawkę opłaty targowej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c, przy sprzedaży wyrobów charakterystycznych dla tych imprez, wskazanych w załączniku nr 4.

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego na zaplecze, tj. miejsce niezbędne do prowadzenia przez niego sprzedaży: 5,- zł.

§ 10.

Przy sprzedaży towarów i usług w innych miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2-4 i § 8 niniejszej uchwały pobiera się opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy ul. Kolejowej.

§ 11.

W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 12.

Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej na wstępie.

§ 13.

1. [2]) Określa się inkasenta opłaty targowej w miejscach wskazanych w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały: Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 67 (legitymujące się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293311).

2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 1 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% od zainkasowanej przez niego kwoty.

3. Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały: Wioleta Cieślar-Śliwka, zamieszkała w Wiśle (Jawornik), NIP: 548-246-04-92.

4. Z zastrzeżeniem ust. 4a ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 wynagrodzenie prowizyjne:

1) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty,

2) w miesiącach nie wskazanych w pkt 1: w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty.

4a. Jeżeli łączne wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 za okres od stycznia do grudnia roku budżetowego jest niższe od 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty, wypłaca się mu wyrównanie do 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty.

5. Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały, w razie nieobecności inkasenta wskazanego w ust. 3: Wiślańskie Centrum Kultury z siedzibą w Wiśle Plac B. Hoffa 3 (legitymujące sie wpisem do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Mieście Wisła pod numerem 3).

6. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 5 wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

7. Szczegółowe warunki inkasa określi Burmistrz Miasta Wisła w umowach zawieranych z inkasentami.

§ 14.

1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Terminem płatności dla inkasentów jest piąty dzień następujący po terminie wskazanym w ust. 1.

§ 15.

Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej:

1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych,

2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami,

3) sprzedaż wyrobów twórczości ludowej (wskazanych w załączniku nr 1) wytwarzanych przez sprzedającego bezpośrednio podczas handlu.

4) <uchylony>.

§ 15a. [3])

Różnicowanie stawek opłaty targowej oraz zwalnianie z obowiązku jej uiszczania nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności przez brak selektywności, brak zakłócenia konkurencyjności oraz brak wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

§ 16.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/481/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 16 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


[4]) Załącznik do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wykaz wyrobów twórczości ludowej:

1) ręcznie wytwarzane wyroby garncarskie;

2) ręcznie haftowane obrusy, serwety, chusty, bieżniki itp.;

3) koronki;

4) wyroby kowalstwa artystycznego;

5) ręcznie wykonywane kwiaty i ozdoby, w szczególności: z bibuły, papieru, drewna, suszu, słomy;

6) ręcznie malowane obrazy, w szczególności: na szkle, drewnie, metalu, papierze, płótnie;

7) ręcznie wykonywane rzeźby;

8) ręcznie wykonywane zabawki i instrumenty, w szczególności: z gliny, papieru, drewna, słomy;

9) pamiątki związane z tradycją regionalną gmin "Beskidzkiej 5".


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Miejsca w Parku im. Kopczyńskiego, o których mowa w §7 uchwały

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

1. Impreza"Piknik Country"

1) buty kowbojki

2) kapelusze kowbojskie

3) płyty CD z muzyką country

4) odzież country

5) gadżety kowbojskie

2. Impreza"Święto Miodu"

1) miód w słoikach

2) kosmetyki na bazie produktów pszczelich

3) napoje i produkty spożywcze na bazie miodu


[1]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLII/649/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 5713)

[2]) W brzmieniu uchwalonym przez § 1 uchwały Nr II/21/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 6748)

[3]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XLII/649/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 5713)

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »