| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 11,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/308/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwały wydane na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu tracą moc z dniem wejścia w życie nowelizacji. Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty uwzględniając zmiany wynikające z nowelizacji ww. ustawy. Treść nowej uchwały w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględnia wymóg określenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska, w drodze uchwały ma obowiązek dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. W projekcie uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki przedmiotowej opłaty. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W zarządzonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do ww. projektu uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »