| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/15 Rady Gminy Brenna

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł

2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł

3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł

4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 142.620,00zł

5) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 369.653,77zł

6) w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok) dochody budżetu gminy zmniejsza się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej


1.084.000,00


1.084.000,00


0

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny na podstawie odrębnych ustaw


1.080.000,00


1.080.000,00


0

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

4.000,00

4.000,00

0

7) w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok) dochody budżetu gminy zwiększa się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

750

Administracja publiczna

50.000,00

50.000,00

0

Wpływy z różnych dochodów

50.000,00

50.000,00

0

758

Rożne rozliczenia

400.187,00

400.187,00

0

Subwencja ogólne z budżetu państwa - część oświatowa

400.187,00

400.187,00

0

900

Gospodarka komunalna

1.146.086,77

1.146.086,77

0

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny na podstawie odrębnych ustaw


1.080.000,00


1.080.000,00


0

Wpływy z różnych opłat

2.000,00

2.000,00

0

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

4.000,00

4.000,00

0

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego


60.086,77


60.086,77


0

8) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego wydatki majątkowe

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010

Rolnictwo i łowiectwo

20.000,00

0

0

20.000,00

20.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


20.000,00


0


0


20.000,00


20.000,00

750

Administracja publiczna

161.540,00

161.540,00

161.540,00

0

0

75023

Urzędy gminy

161.540,00

161.540,00

161.540,00

0

0

801

Oświata i wychowanie

7.380,00

7.380,00

7.380,00

0

0

80101

Szkoły podstawowe

7.380,00

7.380,00

7.380,00

0

0

9) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz

Rozdz

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

z tego wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

010

Rolnictwo i łowiectwo

27.380,00

0

0

0

27.380,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


27.380,00


0


0


0


27.380,00

600

Transport i łączność

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

0

60016

Drogi publiczne gminne

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

170.000,00

0

0

0

170.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


170.000,00


0


0


0


170.000,00

801

Oświata i wychowanie

192.273,77

0

0

0

192.273,77

80101

Szkoły podstawowe

192.273,77

0

0

0

192.273,77

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


161.540,00


161.540,00


161.540,00


0


0

90002

Gospodarka odpadami

161.540,00

161.540,00

161.540,00

0

0

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 11 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 13 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.580.008,86

3.580.008,86

852.628,86

2.700.000,00

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


2.942.380,00


2.942.380,00


215.000,00


2.700.000,00


0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 1 i zadanie 2

2.700.000,00

2.700.000,00

0

2.700.000.00

0

605

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna215.000,00215.000,00215.000,0000

605

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich
7.380,00
7.380,00
0
0
0

605

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Szpotawickiej w Górkach Wielkich

20.000,00

20.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

637.628,86

637.628,86

637.628,86

0

0

605

Siłownia na wolnym powietrzu na terenie "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich78.885,6478.885,6478.885,6400

605

Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Zalesie198.353.22198.353,22198.353,2200

605

Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej do transportu ścieków i odpadów komunalnych
360.390,00
360.390,00
360.390,00
0
0

600

Transport i łączność

762.819.30

762.819,30

562.819,30

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

200.000,00

200.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych


200.000,00


200.000,00


0


0


0

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna


562.819,30


562.819,30


562.819,30


0


0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego
562.819,30
562.819,30
562.819,30
0
0

630

Turystyka

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

63095

Pozostała działalność

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

605

"Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w parku Turystyki w Brennej Centrum"

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

700Gospodarka mieszkaniowa

1.100.000,00

1.100.000,00

0

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


1.100.000,00


1.100.000,00


0


0


0

605

Modernizacje budynków komunalnych


50.000,00


50.000,00


0


0


0

606

Wykup gruntów

1.050.000,00

1.050.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

49.157,21

49.157,21

38.157,21

0

0

75023

Urzędy gmin

49.157,21

49.157,21

38.157,21

0

0

605

E urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski38.157,2138.157,2138.157,2100

606

Zakup macierzy dyskowej RACK 1 U


11.000,00


11.000,00


0


0


0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


24.255,00


24.255,00


0


0


0

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


24.255,00


24.255,00


0


0


0

617

Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie


24.255,00


24.255,00


0


0


0

801

Oświata i wychowanie

288.273,77

288.273,77

50.000,00

0

0

80101

Szkoły podstawowe

268.273,77

268.273,77

30,000,00

605

Modernizacja schodów wejściowych SP Nr 1 w Brennej36.273,7736.273,77000

605

Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii


30.000,00


30.000,00


30.000,00


0


0

605

Położenie sztucznej nawierzchni na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej
11.000,00
11.000,00
0
0
0

605

Malowanie pokrycia dachu wraz z remontem obróbek blacharskich w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Gorkach Wielkich

191.000,00

191.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0

0

605

Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych


20.000,00


20.000,00


20.000,00


0


0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


1.885.000,00


1.885.000,00


1.670.000,00


150.000,00


0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód


150.000,00


150.000,00


0


150.000,00


0

623

Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

15.000,00

15.000,00

0

0

0

623

Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu


15.000,00


15.000,00


0


0


0

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu


1.670.000,00


1.670.000,00


1.670.000,00


0


0

605

Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy


1.670.000,00


1.670.000,00


1.670.000,00


0


0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego


50.000,00


50.000,00


0


0


0

Razem

8.059.514,14

8.059.514,14

3.543.605,37

2.850.000,00

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku

Dochody

Kwota w złotych

Klasyfikacja budżetowa

Wydatki

Kwota w złotych

Klasyfikacja budżetowa

Dział

Rozdział

§

Dział

Rozdział

§


Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1.080.000,00900900020490

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


125.800,00


900


90001


Różne

954.200,00

900

90002

Różne


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


34.836.343,58


II


Wydatki budżetu


37.200.681,12


III


Deficyt budżetu


2.364.337,54


IV


Finansowanie deficytu


2.364.337,54


1


Przychody ogółem z tego:


2.364.337,54


A


z kredytów


315.473,44


B


z pożyczek


2.048.864,10


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1


801


80104


254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie


237.720,00


2


801


80104


254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe


286.881,39


3


801


80149


254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe


266.192,61


Ogółem


790.794,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »