| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/15 Rady Gminy Brenna

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł

2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł

3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 512.273,77zł

4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 142.620,00zł

5) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 369.653,77zł

6) w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok) dochody budżetu gminy zmniejsza się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej


1.084.000,00


1.084.000,00


0

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny na podstawie odrębnych ustaw


1.080.000,00


1.080.000,00


0

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

4.000,00

4.000,00

0

7) w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok) dochody budżetu gminy zwiększa się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

750

Administracja publiczna

50.000,00

50.000,00

0

Wpływy z różnych dochodów

50.000,00

50.000,00

0

758

Rożne rozliczenia

400.187,00

400.187,00

0

Subwencja ogólne z budżetu państwa - część oświatowa

400.187,00

400.187,00

0

900

Gospodarka komunalna

1.146.086,77

1.146.086,77

0

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny na podstawie odrębnych ustaw


1.080.000,00


1.080.000,00


0

Wpływy z różnych opłat

2.000,00

2.000,00

0

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

4.000,00

4.000,00

0

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego


60.086,77


60.086,77


0

8) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego wydatki majątkowe

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010

Rolnictwo i łowiectwo

20.000,00

0

0

20.000,00

20.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


20.000,00


0


0


20.000,00


20.000,00

750

Administracja publiczna

161.540,00

161.540,00

161.540,00

0

0

75023

Urzędy gminy

161.540,00

161.540,00

161.540,00

0

0

801

Oświata i wychowanie

7.380,00

7.380,00

7.380,00

0

0

80101

Szkoły podstawowe

7.380,00

7.380,00

7.380,00

0

0

9) w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz

Rozdz

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

z tego wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

010

Rolnictwo i łowiectwo

27.380,00

0

0

0

27.380,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


27.380,00


0


0


0


27.380,00

600

Transport i łączność

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

0

60016

Drogi publiczne gminne

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

170.000,00

0

0

0

170.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


170.000,00


0


0


0


170.000,00

801

Oświata i wychowanie

192.273,77

0

0

0

192.273,77

80101

Szkoły podstawowe

192.273,77

0

0

0

192.273,77

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


161.540,00


161.540,00


161.540,00


0


0

90002

Gospodarka odpadami

161.540,00

161.540,00

161.540,00

0

0

10) Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 11 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 13 do uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Brenna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2015 rok (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Janasik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2015 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.580.008,86

3.580.008,86

852.628,86

2.700.000,00

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


2.942.380,00


2.942.380,00


215.000,00


2.700.000,00


0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 1 i zadanie 2

2.700.000,00

2.700.000,00

0

2.700.000.00

0

605

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna215.000,00215.000,00215.000,0000

605

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich
7.380,00
7.380,00
0
0
0

605

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Szpotawickiej w Górkach Wielkich

20.000,00

20.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

637.628,86

637.628,86

637.628,86

0

0

605

Siłownia na wolnym powietrzu na terenie "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich78.885,6478.885,6478.885,6400

605

Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Zalesie198.353.22198.353,22198.353,2200

605

Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej do transportu ścieków i odpadów komunalnych
360.390,00
360.390,00
360.390,00
0
0

600

Transport i łączność

762.819.30

762.819,30

562.819,30

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

200.000,00

200.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych


200.000,00


200.000,00


0


0


0

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna


562.819,30


562.819,30


562.819,30


0


0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego
562.819,30
562.819,30
562.819,30
0
0

630

Turystyka

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

63095

Pozostała działalność

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

605

"Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w parku Turystyki w Brennej Centrum"

370.000,00

370.000,00

370.000,00

0

0

700Gospodarka mieszkaniowa

1.100.000,00

1.100.000,00

0

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


1.100.000,00


1.100.000,00


0


0


0

605

Modernizacje budynków komunalnych


50.000,00


50.000,00


0


0


0

606

Wykup gruntów

1.050.000,00

1.050.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

49.157,21

49.157,21

38.157,21

0

0

75023

Urzędy gmin

49.157,21

49.157,21

38.157,21

0

0

605

E urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski38.157,2138.157,2138.157,2100

606

Zakup macierzy dyskowej RACK 1 U


11.000,00


11.000,00


0


0


0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


24.255,00


24.255,00


0


0


0

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


24.255,00


24.255,00


0


0


0

617

Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie


24.255,00


24.255,00


0


0


0

801

Oświata i wychowanie

288.273,77

288.273,77

50.000,00

0

0

80101

Szkoły podstawowe

268.273,77

268.273,77

30,000,00

605

Modernizacja schodów wejściowych SP Nr 1 w Brennej36.273,7736.273,77000

605

Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii


30.000,00


30.000,00


30.000,00


0


0

605

Położenie sztucznej nawierzchni na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej
11.000,00
11.000,00
0
0
0

605

Malowanie pokrycia dachu wraz z remontem obróbek blacharskich w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Gorkach Wielkich

191.000,00

191.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0

0

605

Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych


20.000,00


20.000,00


20.000,00


0


0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


1.885.000,00


1.885.000,00


1.670.000,00


150.000,00


0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód


150.000,00


150.000,00


0


150.000,00


0

623

Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

15.000,00

15.000,00

0

0

0

623

Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu


15.000,00


15.000,00


0


0


0

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu


1.670.000,00


1.670.000,00


1.670.000,00


0


0

605

Ochrona bioróżnorodności doliny rzeki Brennicy


1.670.000,00


1.670.000,00


1.670.000,00


0


0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego


50.000,00


50.000,00


0


0


0

Razem

8.059.514,14

8.059.514,14

3.543.605,37

2.850.000,00

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku

Dochody

Kwota w złotych

Klasyfikacja budżetowa

Wydatki

Kwota w złotych

Klasyfikacja budżetowa

Dział

Rozdział

§

Dział

Rozdział

§


Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi1.080.000,00900900020490

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


125.800,00


900


90001


Różne

954.200,00

900

90002

Różne


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2015 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


34.836.343,58


II


Wydatki budżetu


37.200.681,12


III


Deficyt budżetu


2.364.337,54


IV


Finansowanie deficytu


2.364.337,54


1


Przychody ogółem z tego:


2.364.337,54


A


z kredytów


315.473,44


B


z pożyczek


2.048.864,10


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1


801


80104


254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie


237.720,00


2


801


80104


254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe


286.881,39


3


801


80149


254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe


266.192,61


Ogółem


790.794,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »