| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz.594) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
u c h w a l a:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zwiększa się dochody o kwotę 300.000,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 300.000,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Chełm Śląski w 2015 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr III/14/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 24.406.053,15 zł, z tego:

a) Dochody bieżące w kwocie 22.773.155,15 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 1.632.898,- zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 2".

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.785.441,15 zł., z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 21.715.102,15 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.070.339,- zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,3,3a,3b i 4".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

758

Różna rozliczenia

300.000,-

- wpływy z różnych dochodów

262.282,-

w tym:

dochody bieżące

262.282,-

- odsetki za zwłokę

37.718,-

w tym:

dochody bieżące

37.718,-

Razem dochody

300.000,-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

(w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

250.000,-

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

250.000,-

- wydatki majątkowe

250.000,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40.000,-

75412

Ochotnicze straże pożarne

40.000,-

- wydatki bieżące

40.000,-

801

Oświata i wychowanie

5.500,-

80195

Pozostała działalność

5.500,-

- wydatki bieżące

5.500,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.500,-

92195

Pozostała działalność

4.500,-

- wydatki bieżące

4.500,-

Razem wydatki

300.000,-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 rok

(w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40.000,-

75412

Ochotnicze straże pożarne

40.000,-

- wydatki bieżące, w tym:

40.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

40.000,-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

40.000,-

801

Oświata i wychowanie

5.500,-

80195

Pozostała działalność

5.500,-

- wydatki bieżące, w tym:

5.500,-

dotacja na zadania bieżące

5.500,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.500,-

92195

Pozostała działalność

4.500,-

- wydatki bieżące, w tym:

4.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4.500,-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.500,-

Razem wydatki

50.000,-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie samorządowych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 rok

WYDATKI(w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

250.000,-

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

250.000,-

- wydatki majątkowe, z tego:

250.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne

250.000,-

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

250.000,-

Razem wydatki majątkowe

250.000,-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie samorządowych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 rok
-według zadań-

WYDATKI(w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

010

Rolnictwo i łowiectwo

250.000,-

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

250.000,-

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej

250.000,-

Razem wydatki majątkowe

250.000,-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJIUDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI W 2015 ROKU

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Kwota dotacji

z tego:

dla jednostek sektora fin. publ.

w tym:

dla jednostek spoza sektora fin. publ.

w tym:

celowa

podmiot.

przedmiot.

celowa

podmiot.

przedmiot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600

Transport i łączność

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja dla miasta Gliwice na zadanie wspólne-"Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MH na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75404

Komendy wojewódzkie policji

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

35800,00

35800,00

35800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

5400,00

5400,00

5400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacja na pokrycie kosztów utrzym. dzieci będących mieszk. Gminy Chełm Śląski, a uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innej j.s.t.

5400,00

5400,00

5400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

900,00

900,00

900,00

dotacja na pokrycie kosztów nauczania religii ucznia z terenu gminy Chełm Śląski w punkcie katechetycznym

900,00

900,00

900,00

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

24000,00

24000,00

24000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu

24000,00

24000,00

24000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

5500,00

5500,00

5500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacja na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Gminy Chełm Śląski w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

5500,00

5500,00

5500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

11900,00

11900,00

0,00

11900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

11900,00

11900,00

0,00

11900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

11900,00

11900,00

0,00

11900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

25000,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85395

Pozostała działalność

25000,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnospraw.

25000,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

543000,00

543000,00

0,00

543000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

400000,00

400000,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury

400000,00

400000,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

143000,00

143000,00

0,00

143000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej

143000,00

143000,00

0,00

143000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

720900,00

620900,00

66000,00

554900,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »