| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/85/15 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 406) oraz art.6 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 poz. 987 z późn. zm.), po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać Statut Muzeum Miejskiemu Zabrzu uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/ 359/12 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 20 sierpnia 2012.w sprawie nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Zabrzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr IX/85/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

STATUT
Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Miejskie w Zabrzu, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ) zwanej dalej "ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 poz.423), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";

3) statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Zabrze.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 3/92 i posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Organizatorem Muzeum jest miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i rozwoju Muzeum.

2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Zabrze.

Rozdział 2
Zakres Działania Muzeum

§ 5. 1. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia, opracowuje i upowszechnia zbiory w zakresie historii, nauki i kultury miasta Zabrza i dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska oraz w zakresie polskiej plastyki nieprofesjonalnej i wojskowości polskiej XX wieku.

2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1) malarstwo;

2) grafikę;

3) rzeźby, w tym w węglu;

4) elementy umundurowania, rynsztunku i uzbrojenia;

5) odznaczenia;

6) druki;

7) fotografie;

8) kartografię;

9) pocztówki;

10) przedmioty gospodarstwa domowego i codziennego użytku;

11) meble;

12) ubiory;

13) narzędzia i sprzęty rzemieślnicze;

14) dokumenty życia religijnego;

15) dokumenty i przedmioty związane z historią sportu.

§ 6. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów w statutowo określonym zakresie;

2) zabezpieczanie, konserwowanie i przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz dostęp do celów naukowych;

3) inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów oraz opracowywanie ich naukowo;

4) organizowanie wystaw stałych oraz czasowych i objazdowych;

5) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;

6) prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę poprzez organizowanie koncertów, pokazów filmowych i multimedialnych;

7) prowadzenie działalności wydawniczej;

8) udzielanie pomocy i fachowych porad w zakresie swojej działalności osobom prawnym i fizycznym;

9) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności;

10) inspirowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych i popularyzatorskich w zakresie objętym swoją działalnością;

11) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3
Zarządzanie Muzeum

§ 7. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej "Dyrektorem", powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zabrza w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.

2. 2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za działalność Muzeum, w tym za całość jego gospodarki finansowej.

3. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy jednego zastępcy, którego zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Zabrze.

4. 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum;

2) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych;

3) wydawanie instrukcji, zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i innych wynikających z przepisów prawa;

4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

5) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

§ 8. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób powołuje i odwołuje organizator.

2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 9. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych muzealników, kolegia doradcze.

2. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone dla realizacji konkretnego zadania.

3. Zakres działania kolegium doradczego określa Dyrektor.

4. W skład kolegium doradczego mogą wchodzić muzealnicy oraz osoby spoza Muzeum, posiadające autorytet naukowy i zawodowy w dziedzinach związanych z zakresem działania Muzeum, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium doradczego.

5. Liczba członków kolegium doradczego nie może przekraczać 5 osób.

6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swego grona przewodniczącego.

7. Posiedzenia kolegium doradczego zwoływane są przez przewodniczącego z jego inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy składu członków kolegium doradczego lub na wniosek Dyrektora w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

8. Kolegium doradcze formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. Opinie wyrażane są w formie uchwał.

9. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków kolegium doradczego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

10. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań poszczególnych działów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 11. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum Zabrza.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

§ 12. 1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Źródłami finansowania Muzeum są:

1) dotacje podmiotowe i celowe przyznane przez organizatora;

2) przychody z prowadzonej działalności;

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;

4) środki z innych źródeł.

§ 13. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach w zakresie:

1) udostępniania zbiorów do celów innych niż zwiedzanie;

2) usług wydawniczych;

3) sprzedaży publikacji i pamiątek;

4) wynajmu pomieszczeń.

2. Przychód z działalności gospodarczej Muzeum służy realizacji celów statutowych.

§ 14. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta w Zabrzu na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »