| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r.,poz.594 z późn.zm.), w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2013 r.,poz.1399 z późn.zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski, zwanej dalej gminą.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez :

1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) tworzyw sztucznych,

b) szkła,

c) papieru i tektury,

d) popiołu,

e) zużytych opon,

f) odpadów ulegających biodegradacji i zielonych,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) przeterminowanych leków i chemikaliów,

i) tekstyliów,

j) metali,

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

n) odpadów zmieszanych.

2) Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy.

3) Podjęcie działań zapobiegających śliskości chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy.

4) Usuwanie nawisów śnieżnych oraz sopli występujących w części nieruchomości dostępnej publicznie.

2. Organizator imprez masowych zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i przenośne toalety, których pojemność oraz ilość powinna być dostosowana do ilości uczestników imprez.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów drogowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,

3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

2) wykonywania drobnych napraw, co nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości w postaci hałasu czy zanieczyszczenia powietrza.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Ustala się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 litrów do 1100 litrów

2) kontenery o pojemności od 1,1 m3 do 30 m3;

3) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l;

4) worki z tworzywa sztucznego o poj. 120 l;

5) inne pojemniki i kontenery.

2. Pojemniki wykonane będą z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, spełniające Polskie Normy PN- EN 840-1: 2005 i PN- EN 840-3 : 2005.

§ 5. 1 Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 osoba - pojemnik o pojemności 80 l,

2) 2 - 3 osoby - pojemnik o pojemności 120 l,

3) 4 - 6 osób - pojemnik o pojemności 240 l,

4) powyżej 6 osób - pojemniki o łącznej pojemności zapewniającej zachowanie normy 60 l na osobę/ miesiąc ;

2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust.1, pod warunkiem, iż spełniać będą normę 60 l na osobę/miesiąc (dotyczy to w szczególności zabudowy wielorodzinnej).

3. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania popiołu: 120 l dla każdego właściciela nieruchomości wykorzystującego paliwo stałe w celach grzewczych.

§ 6. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność i ilość worków z folii LDPE przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości papieru i tektury, tworzywa sztucznego, metalu, szkła, jeżeli nieruchomość zamieszkuje:

1) 1 osoba , łącznie 4 worki o pojemności 120 litrów, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów,

2) od 2-3 osób , łącznie 5 worków o pojemności 120 litrów, po 1 worku na każdy rodzaj odpadu, a na tworzywa sztuczne 2 worki ,

3) od 4-6 osób , łącznie 6 worków o pojemności 120 l, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów, a na makulaturę i tworzywa sztuczne po 2 worki ,

4) powyżej 6 osób - łącznie 8 worków o pojemności 120 l oraz dodatkowo 1 worek na każde kolejne 4 osoby na każdy rodzaj odpadów.

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i prowadzona jest działalność w zakresie użyteczności publicznej, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji) w liczbie:

1) do 10 osób - 1 pojemnik o pojemności 120 l,

2) 11 osób i więcej - 1 pojemnik o pojemności 240 l.

2. Dla szkół ustala się gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, przy zapewnieniu pojemności 4 litry na ucznia i pracownika.

3. Dla przedszkoli ustala się gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach przy zapewnieniu pojemności 3 litry na dziecko i pracownika.

4. Dla lokali handlowych 60 l na każde 30m2, przy czym nie mniej niż 120 l na lokal.

5. Dla lokali gastronomicznych 5 litrów na miejsce konsumpcyjne, przy czym nie mniej niż 240 l/ lokal.

6. Dla lokali wymienionych w pkt 4 i 5 wymagane jest dodatkowe ustawienie pojemnika na odpady na zewnątrz, poza lokalem.

7. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - na każdych 10 pracowników pojemnik o pojemności min.120 l.

8. Dla działki rekreacyjnej pojemnik o pojemności minimum 80 l.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na chodnikach, zieleńcach, przystankach autobusowych i innych miejscach publicznych -30 litrów.

§ 9. Pojemniki i kontenery, o których mowa w rozdziale 4, powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku oraz utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez zachowanie ich szczelności.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, własnych lub udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady na wniosek właściciela nieruchomości dostarcza właściwy pojemnik.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów. Pojemniki nie mogą się znajdować w odległości większej niż 10 m od trasy przejazdu pojazdu odbierającego odpady.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust.2, obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

3. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane będą w miarę napełniania się koszy, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Odpady wymienione w rozdziale 2 §2.1.pkt 1 lit.a -c właściciel nieruchomości przekazuje przedsiębiorstwu odbierającemu odpady w workach, zgodnie z terminem określonym w harmonogramie wywozu odpadów lub dostarcza do PSZOK.

3. Odpady wymienione w rozdziale 2 §2.1.pkt 1 lit.d właściciel nieruchomości przekazuje przedsiębiorstwu odbierającemu odpady w pojemnikach, zgodnie z terminem określonym w harmonogramie wywozu odpadów. (Popiół wytworzony ponad normę właściciel nieruchomości umieszcza w specjalnym worku dostępnym w BOK lub pojemniku zakupionym na własny koszt i wystawia zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów).Pojemnik na popiół musi być oznakowany specjalną naklejką dostępną w BOK.

4. Zużyte opony z samochodów osobowych właściciel nieruchomości dostarcza do PSZOK ( w ilości do 4 szt/ z posesji na rok)

5. Odpady biodegradowalne i zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie drzew, przycięte krzewy) powstające na terenie nieruchomości należy poddawać procesowi kompostowania, a w przypadku braku możliwości kompostowania na terenie własnej posesji należy je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącach od kwietnia do listopada (w ilości 6 worków o pojemności 120 l z posesji na miesiąc. Worki dostepne są w PSZOKu w ilości maksymalnie 6 worków na posesję na miesiąc).

6. Odpady wymienione w rozdziale 2 §2.1.pkt 1 lit.g - k właściciel nieruchomości dostarcza do PSZOK, lub w przypadku przeterminowanych leków - do specjalistycznych pojemników w wybranych aptekach lub w przypadku zużytej odzieży - do specjalistycznych pojemników rozstawionych na terenie gminy.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowych ( w ilości 300 kg z posesji na rok), właściciel nieruchomości dostarcza do PSZOK.

8. Odpady wymienione w rozdziale 2 §2.1.pkt 1 lit.l właściciel nieruchomości dostarcza do PSZOK, lub wystawia przed posesję zgodnie z terminem określonym w harmonogramie wywozu odpadów, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

9. Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w zabudowie jednorodzinnej należy wystawić w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów , nie później niż do godz. 6.00, przed posesję, tak aby nie zakłócać ruchu pieszego lub drogowego.

10. Stosowanie i gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego winno się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu, czyli na utwardzonym podłożu i w szczelnych zbiornikach.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków, obowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z terenu nieruchomości zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

2. Odpady komunalne odbierane na terenie Gminy Chełm Śląski przez podmiot wybrany w drodze przetargu należy przekazać do najbliżej położonej instalacji regionalnej wyznaczonej dla Regionu 4 w "Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 ".W przypadku braku takiej instalacji odpady należy przekazać do najbliżej położonej instalacji zastępczej . Instalacją gminną do przetwarzania odpadów komunalnych jest instalacja zlokalizowana przy ul. Serdecznej w Tychach.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe, w szczególności psy, zabrania się wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości stanowiącej własność właściciela zwierzęcia.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, przy czym psy ras dużych i uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, gdy nie jest on należycie uwiązany, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym;

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Padlinę zwierząt właściciel nieruchomości winien usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomości sąsiednie uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja na terenie całej gminy przeprowadzana będzie dwa razy w roku tj wiosną i jesienią .

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski .

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Śląski .

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXIII/198/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »