| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r.,poz.594 z późn.zm.), art.6k ust.1, ust.2, ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2013 r.,poz.1399 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art.6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1:

1. Niższą, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- 12 zł miesięcznie na osobę w zabudowie jednorodzinnej;

- 10 zł miesięcznie na osobę w zabudowie wielorodzinnej.

2. Wyższą, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- 20 zł miesięcznie na osobę w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- za jeden pojemnik lub kontener na odpady zmieszane w wysokości:

a) o pojemności 120 l - 18,00 zł

b) o pojemności 140 l - 22,00 zł

c) o pojemności 240 l - 32,00 zł

d) o pojemności 1100 l - 100,00 zł

e) o pojemności 7000 l - 460,00 zł

2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- za jeden pojemnik lub kontener na odpady zmieszane w wysokości:

a) o pojemności 120 l - 30,00 zł

b) o pojemności 140 l - 35,00 zł

c) o pojemności 240 l - 45,00 zł

d) o pojemności 1100 l - 140,00 zł

e) o pojemności 7000 l - 620,00 zł

§ 4. Ustala się dwie ryczałtowe roczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:

1. Niższą, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości - 120,00 zł

2. Wyższą, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości - 200,00 zł

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust.1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za każdorazowy odbiór pojemnika stanowić będzie iloczyn liczby pojemników na odpady oraz stawki opłat za pojemnik, określonej w §3.

4. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, stanowi iloczyn ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki określonej w §4.

5. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski

§ 7. Traci moc UCHWAŁA NR XXV/155/2013 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 19 marca 2013 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do opłat wnoszonych od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »