| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r.,poz.594 z późn.zm.), art.6k ust.1, ust.2, ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2013 r.,poz.1399 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art.6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w § 1:

1. Niższą, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- 12 zł miesięcznie na osobę w zabudowie jednorodzinnej;

- 10 zł miesięcznie na osobę w zabudowie wielorodzinnej.

2. Wyższą, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- 20 zł miesięcznie na osobę w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- za jeden pojemnik lub kontener na odpady zmieszane w wysokości:

a) o pojemności 120 l - 18,00 zł

b) o pojemności 140 l - 22,00 zł

c) o pojemności 240 l - 32,00 zł

d) o pojemności 1100 l - 100,00 zł

e) o pojemności 7000 l - 460,00 zł

2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- za jeden pojemnik lub kontener na odpady zmieszane w wysokości:

a) o pojemności 120 l - 30,00 zł

b) o pojemności 140 l - 35,00 zł

c) o pojemności 240 l - 45,00 zł

d) o pojemności 1100 l - 140,00 zł

e) o pojemności 7000 l - 620,00 zł

§ 4. Ustala się dwie ryczałtowe roczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:

1. Niższą, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości - 120,00 zł

2. Wyższą, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości - 200,00 zł

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust.1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za każdorazowy odbiór pojemnika stanowić będzie iloczyn liczby pojemników na odpady oraz stawki opłat za pojemnik, określonej w §3.

4. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, stanowi iloczyn ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki określonej w §4.

5. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski

§ 7. Traci moc UCHWAŁA NR XXV/155/2013 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 19 marca 2013 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do opłat wnoszonych od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »