| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz.594 - z późn.zm.), art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r.,poz.1399 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala :

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, zgodnie z załacznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określą się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1:

a) akt zgonu

b) informacja z ewidencji meldunkowej

c) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

- jednostki wojskowe

- placówki opieki zdrowotnej

- domy spokojnej starości

- domy dziecka

- zakłady karne

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc

- dokumenty potwierdzające, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,

- dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju ( np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa najmu mieszkania lub inny dokument).

Dokumenty mogą być przekazane w formie kserokopii.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 pkt 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

2. Deklaracja, o której mowa w § 1 pkt 2 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim w terminie:

a) do 31 stycznia 2016 r. - pierwszą deklarację

b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 właściciele nieruchomości mogą złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - "ePUAP".

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r.,poz.262 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014 r.,poz.1114).

3. Złożenie deklaracji za pomocą śodków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 5. Traci moc UCHWAŁA NR XXII/133/2012 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 13 grudnia 2012 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 13 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIA DEKLARACJĘ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) oraz w stosunku do nieruchomości, w których ustanowiono odrębną własność lokali (wielolokalowe), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Wójt Gminy Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41-403 Chełm Śląski

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI (na której powstają odpady komunalne), ADRES SIEDZIBY

2. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

3.Gmina

4. Ulica

5. Numer domu

6. Nr lokalu

7. PESEL

8. NIP/REGON

9. Nr telefonu

10. E-mail

11. Podmiot składający

[ ] 1. właściciel [ ] 2. współwłaściciel [ ] 3. użytkownik wieczysty

[ ] 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

[ ] 5. inny podmiot władający nieruchomością

12. Typ nieruchomości

[ ] 1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

[ ] 2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

[ ] 3. nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość wymienioną w pkt 1 a w części nieruchomość

wymienioną w pkt.2

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE (ADRES DO KORESPONDENCJI) ( wpisać, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości / wpisany w części B.1.)

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

16. Nr lokalu

17. Kod pocztowy

18. Powiat

19.Województwo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności

[ ] 1. pierwsza deklaracja [ ] 2. zmiana deklaracji [ ] 3. korekta deklaracji

W przypadku pierwszej deklaracji podać datę od kiedy nieruchomość jest zamieszkała lub w przypadku nieruchomości nieamieszkałych - od kiedy powstają odpady

…..........................................

( dzień-miesiąc-rok)

W przypadku zmiany lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany

….........................................

( dzień-miesiąc-rok)

21. W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D1 Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

22. Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części B1 wynosi

……….osób

23. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1) wynosi

…………… x ……………. = ………………

liczba osób stawka opłat zł/miesiąc

D2 Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B1 odpady są gromadzone w następujących pojemnikach o pojemności

………………..m3 …………… szt.

………………..m3 …………… szt.

25. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2) wynosi

.…………….......... x …………………. x ………..............

(stawka za pojemnik) x (liczba pojemników) x (krotność odbioru3)

= …………………..

opłata zł/miesiąc

26. Oświadczam, na terenie nieruchomości wskazanej w części B1:

[ ] 1. gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny

[ ] 2. gromadzę odpady komunalne w sposób nieselektywny

[ ] 3. kompostuję odpady zielone i biodegradowalne

[ ] 4. powstaje popiół

[ ] 5. zamierzam zakupić pojemnik na odpady komunalne zmieszane

[ ] 6. zamierzam korzystać z pojemnika na odpady komunalne zmieszane udostępnionego przez

przedsiębiorcę odbierającego odpady

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych

niezgodnych z rzeczywistością.

27. Imię i nazwisko

28. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby

reprezentującej właściciela nieruchomości

29. Data wypełnienia deklaracji

(dzień/miesiąc/rok)

F.ZAŁĄCZNIK

Pełnomocnictwo w przypadku składania deklaracji przez osobę reprezentującą właściciela nieruchomości

G.ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu podatkowego

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis przyjmującego formularz

H.POUCZENIE

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Chełm Śląski o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację Wójtowi Gminy Chełm Śląski w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wypełnia część D1 i D2.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Chełm Śląski określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty wyliczonej do zapłaty w niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2014 r.,poz.1619 z późn. zm.).

Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku lub gotówką w pokoju 106 Urzędu Gminy. Zmiana danych zawartych w deklaracji nie powoduje zmiany nr konta.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Uwagi dotyczące wysokości opłat:

1) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców

i stawki opłat na osobę

2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłat za pojemnik.,

liczby pojemników oraz krotności odbioru

3) Krotność obioru wynosi : 2,17 (odbiór raz na 2 tygodnie) lub 4,33 ( odbiór 1 raz na tydzień).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 13 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIEODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIA DEKLARACJĘ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Wójt Gminy Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41-403 Chełm Śląski

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI (na której powstają odpady komunalne), ADRES SIEDZIBY

2. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

3.Gmina

4. Ulica

5. Numer domu

6. Nr działki

7. PESEL

8. NIP/REGON

9. Nr telefonu

10. E-mail

11. Podmiot składający

[ ] 1. właściciel [ ] 2. współwłaściciel [ ] 3. użytkownik wieczysty

[ ] 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

[ ] 5. inny podmiot władający nieruchomością

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE (ADRES DO KORESPONDENCJI)

12. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

16. Nr lokalu

17. Kod pocztowy

18. Powiat

19. Województwo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności

[ ] 1. pierwsza deklaracja [ ] 2. zmiana deklaracji [ ] 3. korekta deklaracji

W przypadku pierwszej deklaracji podać datę od kiedy nieruchomość jest zamieszkała lub w przypadku nieruchomości nieamieszkałych - od kiedy powstają odpady

....................................

( dzień-miesiąc-rok)

W przypadku zmiany lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany

...................................

( dzień-miesiąc-rok)

21. W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

26. Liczba domków letniskowych/ nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

27.

…..........

28. Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29.

……………….... x …………….. = ……….........

liczba nieruchomości stawka opłat zł/rocznie

30. Oświadczam, na terenie nieruchomości wskazanej w części B1:

[ ] 1. gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny

[ ] 2. gromadzę odpady komunalne w sposób nieselektywny

[ ] 3. kompostuję odpady zielone i biodegradowalne

[ ] 4..zamierzam zakupić pojemnik na odpady komunalne zmieszane

[ ] 5. zamierzam korzystać z pojemnika na odpady komunalne zmieszane udostępnionego przez przedsiębiorcę

odbierającego odpady

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych

niezgodnych z rzeczywistością.

31. Imię i nazwisko

32. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby

reprezentującej właściciela nieruchomości

33. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok )

F.ZAŁĄCZNIK

Pełnomocnictwo w przypadku składania deklaracji przez osobę reprezentującą właściciela nieruchomości

G.ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu podatkowego

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis przyjmującego formularz

H. POUCZENIE

1. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2016 r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację Wójtowi Gminy Chełm Śląski w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Zgodnie z art.6j ust.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Chełm Śląski określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty wyliczonej do zapłaty w niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r.,poz.1619 z późn. zm.).

Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku lub gotówką w pokoju 106 Urzędu Gminy. Zmiana danych zawartych w deklaracji nie powoduje zmiany nr konta.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »