| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz.594 - z późn.zm.), art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r.,poz.1399 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala :

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, zgodnie z załacznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określą się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1:

a) akt zgonu

b) informacja z ewidencji meldunkowej

c) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

- jednostki wojskowe

- placówki opieki zdrowotnej

- domy spokojnej starości

- domy dziecka

- zakłady karne

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc

- dokumenty potwierdzające, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,

- dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju ( np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa najmu mieszkania lub inny dokument).

Dokumenty mogą być przekazane w formie kserokopii.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 pkt 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

2. Deklaracja, o której mowa w § 1 pkt 2 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim w terminie:

a) do 31 stycznia 2016 r. - pierwszą deklarację

b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 właściciele nieruchomości mogą złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - "ePUAP".

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r.,poz.262 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014 r.,poz.1114).

3. Złożenie deklaracji za pomocą śodków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 5. Traci moc UCHWAŁA NR XXII/133/2012 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 13 grudnia 2012 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 13 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIA DEKLARACJĘ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) oraz w stosunku do nieruchomości, w których ustanowiono odrębną własność lokali (wielolokalowe), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Wójt Gminy Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41-403 Chełm Śląski

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI (na której powstają odpady komunalne), ADRES SIEDZIBY

2. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

3.Gmina

4. Ulica

5. Numer domu

6. Nr lokalu

7. PESEL

8. NIP/REGON

9. Nr telefonu

10. E-mail

11. Podmiot składający

[ ] 1. właściciel [ ] 2. współwłaściciel [ ] 3. użytkownik wieczysty

[ ] 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

[ ] 5. inny podmiot władający nieruchomością

12. Typ nieruchomości

[ ] 1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy

[ ] 2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

[ ] 3. nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość wymienioną w pkt 1 a w części nieruchomość

wymienioną w pkt.2

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE (ADRES DO KORESPONDENCJI) ( wpisać, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości / wpisany w części B.1.)

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

16. Nr lokalu

17. Kod pocztowy

18. Powiat

19.Województwo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności

[ ] 1. pierwsza deklaracja [ ] 2. zmiana deklaracji [ ] 3. korekta deklaracji

W przypadku pierwszej deklaracji podać datę od kiedy nieruchomość jest zamieszkała lub w przypadku nieruchomości nieamieszkałych - od kiedy powstają odpady

…..........................................

( dzień-miesiąc-rok)

W przypadku zmiany lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany

….........................................

( dzień-miesiąc-rok)

21. W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D1 Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

22. Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części B1 wynosi

……….osób

23. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1) wynosi

…………… x ……………. = ………………

liczba osób stawka opłat zł/miesiąc

D2 Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B1 odpady są gromadzone w następujących pojemnikach o pojemności

………………..m3 …………… szt.

………………..m3 …………… szt.

25. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2) wynosi

.…………….......... x …………………. x ………..............

(stawka za pojemnik) x (liczba pojemników) x (krotność odbioru3)

= …………………..

opłata zł/miesiąc

26. Oświadczam, na terenie nieruchomości wskazanej w części B1:

[ ] 1. gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny

[ ] 2. gromadzę odpady komunalne w sposób nieselektywny

[ ] 3. kompostuję odpady zielone i biodegradowalne

[ ] 4. powstaje popiół

[ ] 5. zamierzam zakupić pojemnik na odpady komunalne zmieszane

[ ] 6. zamierzam korzystać z pojemnika na odpady komunalne zmieszane udostępnionego przez

przedsiębiorcę odbierającego odpady

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych

niezgodnych z rzeczywistością.

27. Imię i nazwisko

28. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby

reprezentującej właściciela nieruchomości

29. Data wypełnienia deklaracji

(dzień/miesiąc/rok)

F.ZAŁĄCZNIK

Pełnomocnictwo w przypadku składania deklaracji przez osobę reprezentującą właściciela nieruchomości

G.ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu podatkowego

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis przyjmującego formularz

H.POUCZENIE

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Chełm Śląski o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację Wójtowi Gminy Chełm Śląski w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wypełnia część D1 i D2.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Chełm Śląski określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty wyliczonej do zapłaty w niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.z 2014 r.,poz.1619 z późn. zm.).

Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku lub gotówką w pokoju 106 Urzędu Gminy. Zmiana danych zawartych w deklaracji nie powoduje zmiany nr konta.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Uwagi dotyczące wysokości opłat:

1) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców

i stawki opłat na osobę

2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłat za pojemnik.,

liczby pojemników oraz krotności odbioru

3) Krotność obioru wynosi : 2,17 (odbiór raz na 2 tygodnie) lub 4,33 ( odbiór 1 raz na tydzień).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 13 października 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIEODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIA DEKLARACJĘ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Wójt Gminy Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41-403 Chełm Śląski

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI (na której powstają odpady komunalne), ADRES SIEDZIBY

2. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

3.Gmina

4. Ulica

5. Numer domu

6. Nr działki

7. PESEL

8. NIP/REGON

9. Nr telefonu

10. E-mail

11. Podmiot składający

[ ] 1. właściciel [ ] 2. współwłaściciel [ ] 3. użytkownik wieczysty

[ ] 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

[ ] 5. inny podmiot władający nieruchomością

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE (ADRES DO KORESPONDENCJI)

12. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

16. Nr lokalu

17. Kod pocztowy

18. Powiat

19. Województwo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności

[ ] 1. pierwsza deklaracja [ ] 2. zmiana deklaracji [ ] 3. korekta deklaracji

W przypadku pierwszej deklaracji podać datę od kiedy nieruchomość jest zamieszkała lub w przypadku nieruchomości nieamieszkałych - od kiedy powstają odpady

....................................

( dzień-miesiąc-rok)

W przypadku zmiany lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany

...................................

( dzień-miesiąc-rok)

21. W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

26. Liczba domków letniskowych/ nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

27.

…..........

28. Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29.

……………….... x …………….. = ……….........

liczba nieruchomości stawka opłat zł/rocznie

30. Oświadczam, na terenie nieruchomości wskazanej w części B1:

[ ] 1. gromadzę odpady komunalne w sposób selektywny

[ ] 2. gromadzę odpady komunalne w sposób nieselektywny

[ ] 3. kompostuję odpady zielone i biodegradowalne

[ ] 4..zamierzam zakupić pojemnik na odpady komunalne zmieszane

[ ] 5. zamierzam korzystać z pojemnika na odpady komunalne zmieszane udostępnionego przez przedsiębiorcę

odbierającego odpady

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych

niezgodnych z rzeczywistością.

31. Imię i nazwisko

32. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby

reprezentującej właściciela nieruchomości

33. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok )

F.ZAŁĄCZNIK

Pełnomocnictwo w przypadku składania deklaracji przez osobę reprezentującą właściciela nieruchomości

G.ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu podatkowego

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis przyjmującego formularz

H. POUCZENIE

1. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2016 r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację Wójtowi Gminy Chełm Śląski w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Zgodnie z art.6j ust.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Chełm Śląski określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty wyliczonej do zapłaty w niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r.,poz.1619 z późn. zm.).

Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku lub gotówką w pokoju 106 Urzędu Gminy. Zmiana danych zawartych w deklaracji nie powoduje zmiany nr konta.

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »