| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kruszyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy w Kruszynie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do prowadzonych na terenie Gminy Kruszyna publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszyna dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kruszyna;

2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kruszyna;

3. Jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 ust.1 niniejszej uchwały;

4. Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 ust.1 uchwały;

5. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572; z późn. zm.);

6. Ustawie o finansach publicznych - należy przez rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.).

§ 3. 1. Przedszkola, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy, prowadzone przez inne podmioty niż Gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Kruszyna dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kruszyna, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Placówki, o których mowa w art.80 ust. 2c ustawy, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Kruszyna na każdego ucznia objętego tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia budżetu Gminy Kruszyna dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę.

4. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych danego typu i rodzaju.

5. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w art.80 ust.1 ustawy, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń , pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.80 ust. 2 ustawy, pomniejszonej także o kwotę dotacji, o której mowa w art.14d ust.1 ustawy, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą przedszkole, do którego uczęszcza uczeń.

6. Podstawą obliczenia dotacji jest:

1) wysokość wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, przedszkola;

2) informacja o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na ucznia danego typu i rodzaju szkoły;

3) liczba uczniów w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący jednostkę, składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Kruszyna do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały

2. Dotację określa się corocznie jako iloczyn liczby uczniów oraz kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dotowanych szkół, przedszkoli na cele wskazane w ustawie. Ze środków przekazanej dotacji nie pokrywa się wydatków inwestycyjnych. Dotacje przekazuje się w 12 transzach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji. Transza dotacji za grudzień jest przekazywana nie później niż do dnia 15 grudnia.

§ 5. Podmiot uprawiony do otrzymania dotacji zobowiązany jest do :

1. Przesłania Gminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów przedstawionej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

2. Przesłania Gminie rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok na druku według załącznika nr 3 uchwały w terminie do:

1) dnia 20 lipca - za pierwsze półrocze danego roku tj. za okres styczeń - czerwiec

2) do dnia 20 stycznia - za drugie półrocze tj. za okres lipiec - grudzień. Załącznik nr 3 do uchwały należy wypełnić oddzielnie dla każdej dotacji..

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art.251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.).

4. W przypadku zaprzestania prowadzenia szkoły i wystąpienia nadpłaty dotacji podmiot uprawniony jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 6. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Kruszyna dokonywane jest przez Wójta Gminy w terminie do 15 lutego roku następnego po roku przekazania dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego do dotacji.

2. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona będzie z bieżących dotacji.

3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Kruszyna z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego.

§ 7. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Kruszyna może okresowo przeprowadzić kontrole, o których mowa w art.80 ust.3e ustawy.

1. Kontrole przeprowadza przedstawiciel Wójta Gminy Kruszyna na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli upoważniony pracownik zawiadamia organ prowadzący i dyrektora kontrolowanego podmiotu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę w tym profilaktykę społeczną, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

4. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów;

2) weryfikacje prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo- księgowej potwierdzającej zakup towarów i usług częściowo lub całkowicie sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

5. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowaną placówkę obowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki.

6. Kontroler ma prawo do :

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

7. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się na trwałe opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy dla jednostki.

8. W przypadku gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem przekazuje się osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Kruszyna przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

§ 9. 1. Traci moc uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Kruszyna prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji (Dz.Urz.Woj.Śl.. z 2013r. poz. 5333).

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy


Wanda Krawczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kruszyna


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o liczbie uczniów


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »