| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1484)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa sie stawki podatku od nieruchomości w następujacej wysokości:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni - 0,86 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 4,28 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,31 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1m2 powierzchni - 3,00 zł

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych, w tym garaży w budynkach mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,67 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej - 21,40 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,84 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,47 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,18 zł z wyjątkiem:

a) garaży - od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,66 zł

b) budynków gospodarczych - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,16 zł

3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.).

4. Przez budynek gospodarczy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. b) - rozumie się budynki lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby opieki społecznej

2. grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

3. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr (drogi), z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/335/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2016r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Czesław Krzystała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »