| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 849 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Uchwałą niniejszą wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Będzina.

§ 2. 1. Ustala się tabele stawek dziennych opłaty targowej na terenie miasta Będzina w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

3. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentom:

a) Spółce Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe "INTERPROMEX" Sp. z o.o. w Będzinie - na targowisku położonym przy ulicy Świerczewskiego, na targowisku położonym przy zbiegu ulicy Jasnej i ulicy Modrzejowskiej oraz w pozostałych miejscach prowadzenia sprzedaży na terenie miasta Będzina, z zastrzeżeniem lit.b,

b) Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Biuro Terenowe w Będzinie - na targowisku położonym w Będzinie - Grodźcu przy ul. Barlickiego.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla dokonujących poboru opłaty targowej w wysokości 10 % pobranej opłaty.

5. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentu obciążającego.

6. Inkasenci zobowiązani są do wpłacania na rachunek dochodów miasta pełnej kwoty zebranej opłaty za dany miesiąc i rozliczania się z pobranych druków opłaty w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

7. Osoby dokonujące poboru opłatę targową zobowiązani są do wydawania wpłacającemu urzędowego dowodu wpłaty w postaci kwitu opłaty targowe o nominale pobranej opłaty z zaznaczeniem daty sprzedaży.

§ 4. 1. Zwalnia się od opłaty targowej:

a) sprzedaż prowadzoną na podstawie zezwoleń na cele charytatywne,

b) sprzedaż prowadzoną w miejscu oraz w związku z oprawą gastronomiczno-handlową imprez o charakterze kulturalnym, sportowym lub promującym Miasto Będzin, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Będzin, jego poległa jednostka organizacyjna albo gminna osoba prawna reprezentująca Miasto Będzin,

c) sprzedaż dokonywaną w miejscu oraz w związku z imprezami masowymi, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc uchwała Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalny, Rada Gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej. W związku z powyższym w uchwale ustalona została tabela stawek dziennych, termin płatności, którym jest dzień dokonywania sprzedaży, oraz sposób poboru opłaty targowej. Pobór opłaty targowej dokonywany jest przez inkasentów wskazanych w uchwale za wynagrodzeniem w wysokości 10 % pobranej opłaty targowej. Wysokość opłaty targowej ustala się na podstawie stawek wskazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, biorąc pod uwagę między innymi przedmiotu, z którego dokonywana jest sprzedaż. W niniejszej uchwale wprowadzona została dodatkowa stawka za dokonywanie sprzedaży rzeczy używanych według zajmowanej powierzchni.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/105/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały ws opłaty targowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »