| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/300/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242 ust. 1,art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 525.909.503 zł, w tym:

1) dochody bieżące:463.552.765 zł;

2) dochody majątkowe: 62.356.738 zł;

- jak w tabeli nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 580.642.206 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 456.393.417 zł;

2) wydatki majątkowe: 124.248.789 zł;

- jak w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 315.852.729 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 207.326.848 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 108.525.881 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 72.212.313 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.176.168 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta w łącznej kwocie 2.587.146 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów, przypadających do spłaty w roku 2016 w kwocie łącznej 4.745.713 zł;

6) wydatki na obsługę długu w kwocie 3.819.348 zł;

- jak w tabeli nr 2.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 123.348.789 zł;

w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 33.833.660 zł;

2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 900.000 zł.

- jak w tabeli nr 2.

§ 3.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;

2) celowe w łącznej wysokości:4.346.458 zł z tego:

a) przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.231.000 zł;

b) na odprawy w wysokości 715.458 zł,

c) na budżet partycypacyjny w wysokości 2.400.000 zł.

§ 4.

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 54.732.703 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 1.309.576 zł;

b) z zaciągniętych kredytów w kwocie: 44.573.443 zł;

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie: 8.849.684 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 62.253.240 zł;

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 7.520.537 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) z tytułu pożyczek w wysokości 1.309.576 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

3) z tytułu kredytu na finansowanie inwestycji, w tym na finansowanie planowanego deficytu, w wysokości 50.059.108 zł.

2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku 2016 w wysokości 3.000.000 zł.

§ 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Chorzów w wysokości 4.745.713 zł.

§ 8.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 9.

1. Określa się wysokość wydatków jednostki pomocniczej gminy - Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie 50.680 zł zgodnie z tabelą nr 4.

2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostkę pomocniczą gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta odbywać się będzie według zasad określonych w statucie tej jednostki.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.350.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.120.670 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 229.330 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.903.651 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 21.309.651 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 12.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 1 i 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 1 i 2.

2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 13.

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy w łącznej wysokości 147.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w wysokości20.000 zł,

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości30.000 zł,

3) wydatki modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie w wysokości7.000 zł,

4) zakup koni służbowych 30.000 zł

5) dofinansowanie zakupu samochodów w wysokości 60.000 zł.

§ 14.

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody 2.097.543 zł

2) wydatki 2.097.543 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego ZK PGM zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego ZK PGM w łącznej kwocie 6.999.700 zł,

z tego:

1) dotacji celowej na inwestycje w kwocie 6.999.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

§ 15.

Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 25.980.425 zł,

1) plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 43.663.228 zł,

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 16.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 4.500.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.496.027.107 zł, w tym zobowiązań wekslowych.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016 WG ICH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA CHORZÓW NA 2016 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI JEDNOSTKI POMOCNICZEJ - RADY OSIEDLA MACIEJKOWICE NA 2016 ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które
podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOCHODY I WYDATKI MIASTA CHORZÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK WYNIKAJĄCE Z
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki majątkowe


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów - 2016 rok


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/300/15
Rady Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Zakłady budżetowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »