| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/15 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 20e ust.3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Gorzyce.

§ 2. Kryteria, o których mowa w § 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznego gimnazjum, prowadzonego przez Gminę Gorzyce.

§ 4. Kryteria, o których mowa w § 3 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Kryteria określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gorzyce począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gorzyce wraz z odpowiadającą im liczbą punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kontynuacja kształcenia w placówce oświatowej znajdującej się w tej samej miejscowości

6

zaświadczenie dyrektora placówki do której uczęszczał kandydat

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do wybranej szkoły

4

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do wybranej szkoły

3.

Niepełnosprawność kandydata, nie- pełnosprawność jednego lub obojga rodziców bądź rodzeństwa kandydata (odpowiednio 2 pkt)

max 6

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

4.

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

2

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wielodzietności rodziny kandydata

5.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (opiekuna prawnego)

2

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o samotnym wychowywaniu dziecka

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

7.

Rodzic/-e (opiekunowie prawni) kandydata są zatrudnieni na terenie Gminy Gorzyce

2

zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica (opiekuna prawnego) kandydata na terenie Gminy Gorzyce


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Gorzyce wraz z odpowiadającą im liczbą punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej

max 20

zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej

2.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, historia, matematyka oraz przyroda, maks. 5 x 6 pkt.

max 30

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.

Zachowanie kandydata uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wzorowe - 5, bardzo dobre - 4 dobre - 3)

max 5

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4.

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym; za 2 różne osiągnięcia (I miejsce lub tytuł laureata - 3, II miejsce lub tytuł finalisty - 2, III miejsce lub wyróżnienie - 2)

max 6

zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej potwierdzające odniesione sukcesy sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym

5.

Rodzina kandydata korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej

2

zaświadczenie o korzystaniu rodziny kandydata z pomocy ośrodka pomocy społecznej

6.

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

2

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wielodzietności rodziny kandydata

7.

Niepełnosprawność kandydata, niepełno-sprawność jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź rodzeństwa kandydata (odpowiednio 2 pkt)

max 6

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

8.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

9.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (opiekuna prawnego)

2

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o samotnym wychowywa-

niu dziecka

10.

Kontynuacja kształcenia w placówce oświatowej znajdującej się w tej samej miejscowości

5

zaświadczenie dyrektora placówki do której uczęszczał kandydat

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »