| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/197/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2016 w łącznej kwocie 403.600.000zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 397.390.000 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6.210.000 zł

w tym:

1) dochody gminy w kwocie 318.900.995 zł, z tego:

a) dochody bieżące gminy w kwocie 312.690.995 zł

b) dochody majątkowe gminy w kwocie 6.210.000 zł

2) dochody powiatu w kwocie 84.699.005 zł, z tego:

a) dochody bieżące powiatu w kwocie 84.699.005 zł

b) dochody majątkowe powiatu w kwocie 0

zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2016 w łącznej kwocie 436.809.492 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 371.642.702 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 65.166.790 zł

w tym:

1) wydatki gminy w kwocie 339.959.834 zł, z tego:

a) wydatki bieżące gminy w kwocie 302.167.879 zł

b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 37.791.955 zł

2) wydatki powiatu w kwocie 96.849.658 zł, z tego:

a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 69.474.823 zł

b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 27.374.835 zł

zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 33.209.492 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 33.209.492 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w roku 2016.

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 46.750.000 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 46.750.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.750.000 zł oraz kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 40.000.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 46.750.000 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 13.540.508 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 33.209.492 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 13.540.508 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 13.540.508 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 960.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.750.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok na realizację:

a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 859.000 zł,

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 110.000 zł,

c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 781.000 zł.

§ 6

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 350.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

§ 7

Ustala się w planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000.000 zł które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.105.000 zł które przeznacza się w całości na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 załączoną do niniejszej uchwały,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 7 załączoną do niniejszej uchwały,

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały,

4) zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 9 i Nr 10 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się na 2016 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się na 2016 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 50.000.000 zł, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na rok 2016 w kwocie 10.000.000 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 33.209.492 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 6.790.508 zł.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. zaciągania kredytów do kwoty określonej w § 12 niniejszej uchwały.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

§ 14

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym wydatku dokonano, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, które przyjmowane są na dochody budżetowe.

§ 15

Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2016 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik do Uchwały Nr XV/197/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »