| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/220/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm.),

2) piecza zastępcza - rodzinna lub instytucjonalna piecza zastępcza w rozumieniu ustawy,

3) osoba zobowiązana - osoby, zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

4) osoba pełnoletnia - osoba, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w pieczy zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy,

5) dziecko - dziecko przebywające w pieczy zastępczej, albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,

6) opłata - opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, określona w art. 193 ust. 1 ustawy albo w art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) dochód, dochód na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

§ 3

1. Umorzenie w całości lub części należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, w sytuacjach gdy:

1) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności,

3) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes osoby zobowiązanej, a w szczególności jeżeli:

a) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza 300% kryterium dochodowego,

b) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką,

c) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, pieczę zastępczą,

d) osoba zobowiązana jest chora przewlekle, ubezwłasnowolniona, bezdomna, niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub poniosła znaczne straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

e) pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakończył się w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a wydanie decyzji odmownej mogłoby prowadzić do ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej albo w wym. podmiotach,

f) osoba zobowiązana osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, a opłata dotyczy jej pobytu w pieczy zastępczej i spełnia ona kryteria do otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy.

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, jeżeli został zakończony lub wybranego okresu pobytu.

3. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części opłaty, w decyzji należy określić termin spłaty nieumorzonej części opłaty wraz z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty, osoba zobowiązana do opłaty może zostać zobowiązana do jej zapłaty w całości.

§ 4

1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności całości lub części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jej możliwości płatnicze, w sytuacji gdy zastosowanie ulgi rokuje uiszczenie opłaty oraz zachodzi co najmniej jedna z poniżej określonych przesłanek:

1) osoba zobowiązana współpracuje z pracownikiem socjalnym lub/i asystentem rodziny na rzecz reintegracji rodziny,

2) osoba zobowiązana przebywa w szpitalu lub innej całodobowej placówce leczniczej,

3) wystąpi zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczenie opłaty z zachowaniem terminu płatności.

2. Okres odroczenia terminu płatności opłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Okres spłaty opłaty rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od opłat, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty, określonego w decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli osoba zobowiązana nie uiściła opłaty w odroczonym terminie, opłata staje się wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

6. Jeżeli osoba zobowiązana nie dotrzymała terminu płatności którejkolwiek z rat albo dokonała wpłaty w kwocie niższej niż określona w decyzji, raty wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności, stają się wymagalne.

§ 5

1. Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej, w następujących sytuacjach:

1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, nie przekracza kryterium dochodowego,

2) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty wynosi nie więcej niż 250% kryterium dochodowego, a osoba ta wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką lub ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, pieczę zastępczą,

3) w postępowaniu administracyjnym nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej,

4) w postępowaniu administracyjnym ustalono, że osoba zobowiązana przebywa za granicą,

5) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje co najmniej jedna ze wskazanych poniżej okoliczności:

a) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,

b) orzeczona niepełnosprawność,

c) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną,

d) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,

e) bezdomność osoby zobowiązanej,

f) osoba zobowiązana jest niepełnoletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób,

g) osoba zobowiązana płaci alimenty (orzeczone lub dobrowolne) na dziecko lub osobę pełnoletnią,

h) aktywna współpraca z pracownikiem socjalnym lub/i asystentem rodziny w obszarze poprawy własnej sytuacji życiowej i powrotu dziecka do domu rodzinnego,

i) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

j) osoba zobowiązana dysponuje dochodem dziecka lub osoby pełnoletniej i ponosi z tego tytułu niezbędne, uzasadnione wydatki związane w szczególności z leczeniem i nauką,

k) inne ważne przyczyny, uzasadniające odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2. Odstępowanie od ustalenia opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Przy ustalaniu kryterium dochodowego uwzględnia się w składzie rodziny osobę przebywającą w pieczy zastępczej.

§ 6

1. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

2. Przyznanie lub odmowa przyznania ulg, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. We wniosku o przyznanie ulgi na podstawie niniejszej uchwały należy wskazać okoliczności uzasadniające przyznanie ulgi oraz załączyć dokumenty potwierdzające te okoliczności.

4. W uzasadnionych sytuacjach, w celu zweryfikowania sytuacji życiowej osoby zobowiązanej, można przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej.

§ 7

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania ulgi, na podstawie niniejszej uchwały, wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie lub jego zastępcy z upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXXVII/529/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. , poz. 6487).

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »