| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/215/15 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73, nadanego uchwałą Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich, zwany również MDK, działa na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piekarach Śląskich z dnia 14 sierpnia 1970 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), niniejszego statutu oraz właściwych przepisów prawa.";

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

W Miejskim Domu Kultury funkcjonuje Kino "Zacisze", stanowiące oddział Miejskiego Domu Kultury z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.";

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Nadzór nad Miejskim Domem Kultury sprawują Rada Miasta Piekary Śląskie i Prezydent Miasta Piekary Śląskie w ramach swoich kompetencji.";

4) § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dyrektor MDK realizuje swoje obowiązki przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.";

5) w § 8 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Piekary Śląskie na czas określony do trzech lat.

6. Zastępca Dyrektora może być odwołany przed upływem okresu, o który mowa w ust. 5:

1) na własną prośbę,

2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,

3) w przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych,

4) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem.";

6) uchyla się § 9,

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej corocznie w budżecie miasta.";

8) w § 14 uchyla się ust. 3 i 4, a dotychczasowe ust. 5 i 6 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4,

9) uchyla się § 16,

10) § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia z należytą starannością na zasadach określonych w odrębnych przepisach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie i Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/196/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »