| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 159/XXII/2016 Rady Gminy Konopiska

z dnia 3 czerwca 2016r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 72 w związku z art. 91b ust. 1 i 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału ZNP w Konopiskach dnia 29 kwietnia 2016 roku, Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach środków finansowych przeznaczonych corocznie w budżecie gminy na pomoc zdrowotną w formie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 58/VII/2007 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 109, poz.2190).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XXII/2016
Rady Gminy Konopiska
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Regulamin
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Niniejszy regulamin określa:

1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

2) warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) organie prowadzącym -należy przez to rozumieć Gminę Konopiska;

2) placówce oświatowej -należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska;

3) nauczycielu -należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych obecnie zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wywodzących się ze szkół, o których mowa w pkt. 2;

4) Wójcie -należy przez to rozumieć Wójta Gminy Konopiska;

5) urzędzie -należy przez to rozumieć Urząd Gminy Konopiska;

6) wniosku -należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej;

7) wnioskodawcy -należy przez to rozumieć nauczyciela, o którym mowa w pkt. 3;

8) funduszu zdrowotnym -należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

9) świadczeniu -należy przez to rozumieć świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

10) najniższemu wynagrodzeniu -należy przez to rozumieć wynagrodzenie ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 2.
Rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 3. 1. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie uchwała budżetowa. Kwota ta nie może przekroczyć 0,1 % planowanych na dany rok wydatków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Z środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele, którzy ponoszą koszty związane z:

1) leczeniem z powodu choroby;

2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej, specjalistycznymi badaniami;

3) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu;

4) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkowymi.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia finansowego w danym roku kalendarzowym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być powtórnie przyznana w danym roku kalendarzowym.

3. W przypadku braków środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.

4. Wysokość przyznawanego świadczenia uzależniona jest od:

1) wysokości ponoszonych przez nauczyciela kosztów leczenia lub rehabilitacji,

2) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela,

L.p.

Wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie nauczyciela z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Kwota dofinansowania z funduszu zdrowotnego w % poniesionych kosztów leczenia

1.

do 100 % najniższego wynagrodzenia

30 %

2.

od 100 % do 150 % najniższego wynagrodzenia

25 %

3.

od 150 % do 200 % najniższego wynagrodzenia

20 %

4.

od 200 % do 300 % najniższego wynagrodzenia

15 %

5.

od 300 % powyżej

10 %

Rozdział 3.
Warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 5. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela w terminie do dnia 10 czerwca lub 30 listopada danego roku wniosku o przyznanie pomocy na druku, który wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie w związku z przewlekłą chorobą lub pobytem szpitalnym, dokumenty potwierdzające korzystanie z konsultacji i lekarskich badań specjalistycznych oraz dokumenty potwierdzające potrzebę długotrwałej rehabilitacji, w tym związanej z chorobami zawodowymi i powypadkowymi;

2) dokumenty potwierdzające poniesione w roku złożenia wniosku koszty leczenia (imienne rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokumenty potwierdzające koszty

przejazdu do placówek medycznych np. oświadczenie wnioskodawcy);

3) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny wnioskodawcy pozostającej

we wspólnym gospodarstwie domowym ;

3. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do uzyskania świadczenia.

Rozdział 4.
Sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia nauczyciel kieruje do Wójta Gminy.

2. Wnioski o przyznanie świadczenia dla nauczycieli są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń dwa razy

w roku budżetowym w czerwcu i grudniu.

3. Wnioski o przyznanie świadczenia osoba uprawniona (nauczyciel) może składać 1 raz w roku budżetowym z wyjątkiem opisanym w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym Wójt Gminy powołuje Komisję Zdrowotną w składzie:

1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego;

2) dyrektorzy szkół, zespołów szkół i przedszkoli;

3) przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

2. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu.

3. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na pół roku, w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą odbywać się częściej.

4. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

5. Wnioski i decyzje Komisja przedstawia Wójtowi do akceptacji i zatwierdzenia.

6. W przypadku odmowy przyznania pomocy zdrowotnej, sporządza się pisemne uzasadnienie

7. Wnioski nauczycieli są ewidencjonowane w rejestrze wg załącznika nr 2 do regulaminu.

8. Członkowie Komisji składają oświadczenia o tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

9. Obsługę administracyjną i wypłatę przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej zapewnia Urząd Gminy Konopiska.

Załącznik nr 1

do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

1. Wnioskodawca ( imię i nazwisko)...............................................................................

2. Adres zamieszkania i nr tel.............................................................................................

3. Szkoła (placówka), w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

..............................................................................................................................................

4. Wymiar czasu pracy………………………………………………………..

5. Potwierdzenie zatrudnienia ……………………………………………….

/data i podpis pracodawcy/

6. Nr konta wnioskodawcy na jakie ma być przelana kwota ewentualnej pomocy zdrowotnej……………………………………………………………………………

WÓJT GMINY KONOPISKA

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.


Uzasadnienie

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku dołączam w załączeniu następujące dokumenty:

?aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie w związku z przewlekłą chorobą lub pobytem szpitalnym

?dokumenty potwierdzające korzystanie z konsultacji i lekarskich badań specjalistycznych oraz dokumenty potwierdzające potrzebę długotrwałej rehabilitacji, w tym związanej z chorobami zawodowymi i powypadkowymi

? rachunki za leczenie specjalistyczne

? rachunki za zakup środków pomocniczych

? inne (proszę wymienić jakie):

Oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny

Nazwisko i imię

nauczyciela

Dochód * rodziny

( brutto) z ostatnich 3 miesięcy

Ilość członków

rodziny będących na

wspólnym

gospodarstwie

Dochód brutto na członka rodziny

Poniesione koszty

leczenia wg

załączonych dokumentów

Wyliczenie relacji koszty leczenia/dochód na członka rodziny

D= B:C

E:D=F

A

B

C

D

E

F

* Przez dochód rodziny, o którym mowa w załączniku należy rozumieć wartość wszystkich źródeł dochodu rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, poświadczam

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku.

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do jego zaopiniowania i przyznania świadczenia.

................................................

(Data i podpis wnioskodawcy)

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:

1………………………………………………………………….

2………………………………………………………………….

3………………………………………………………………….

4………………………………………………………………….

5………………………………………………………………….

6………………………………………………………………….

7………………………………………………………………….

8………………………………………………………………….

9………………………………………………………………….

10……………………………………….……………………….

11……………………………………….……………………….

12……………………………………….……………………….

Wójt Gminy Konopiska

a) przyznaje

Pani/Panu............................................................................................................

Bezzwrotną pieniężną zapomogę zdrowotną w wysokości................................

b) odmawia Pani/Panu

............................................................................................................................

przyznania zapomogi zdrowotnej z powodu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie)

......................................................................

(data i podpis Wójta Gminy Konopiska)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XXII/2016
Rady Gminy Konopiska
z dnia 3 czerwca 2016 r.

do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Rok

Imię i nazwisko nauczyciela

Miejsce zatrudnienia (czynny zawodowo/emeryt)

Cel pomocy zdrowotnej

Wnioskowana kwota pomocy zdrowotnej

Przyznana kwota pomocy zdrowotnej

Uwagi

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »