| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy Lipie

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r r., poz 446 t.j.), art. 6n, art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016r., poz. 250 ze zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy rodzaj świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest) z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

1) kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 Mg)-200 zł/3 dni,

2) gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 Mg)-230 zł/3 dni,

3) gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 Mg)-400 zł/3 dni,

4) gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 Mg)-400 zł/3 dni,

3. Do powyższych kwot zostanie doliczona opłata za składowanie/unieszkodliwienie odpadów w wysokości 40,0 zł/Mg czysty gruz lub 90,0 zł/Mg gruz zmieszany.

4. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie.

5. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowej należy zgłosić w formie deklaracji.

§ 3. Określa się format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują, nie zamieszkują oraz sezonowo zamieszkują mieszkańcy w układzie danych XML.

1. Deklaracja może być przesyłana przez właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ( dalej zwana jako platforma elektroniczna), dostępnej pod adresem http://www.sekap.pl.

2. Warunkiem korzystania z platformy elektronicznej jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług oraz założenie indywidualnej skrzynki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany dokumentów elektronicznych z urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi administracji samorządowej z terenu województwa śląskiego.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U. z 2013, poz. 262 z późn.zm.) lub weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez centrum certyfikacji SEKAP.

4. Otrzymanie przez serwer Urzędu Gminy Lipie deklaracji przysłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzone przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/160/2016
Rady Gminy Lipie
z dnia 29 lipca 2016 r.

Urząd Gmin Lipie

ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

……………..………….

..… … …….

miejsce składania deklaracji

miejscowość

dzień miesiąc rok

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - USŁUGI DODATKOWE

A

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI#

Złożenie deklaracji

TAK

Korekta deklaracji

TAK

B

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba fizyczna)

Nazwisko:

Imię

PESEL

Kraj:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Gmina:

Telefon:

e-mail do kontaktu bieżącego:

C

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

Pełna nazwa:

…………………..………………………………………………..……

……………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….……………

Pieczęć jednostki organizacyjnej:

REGON

Kraj:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Gmina:

Telefon:

e-mail do kontaktu bieżącego:

D

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE -

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Gmina:

Lipie

Powiat:

kłobucki

Województwo:

śląskie

F

DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH (REMONTY PROWADZONE SAMODZIELNIE)

Rodzaj pojemnika

Ilość sztuk

kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 Mg)

…………………………..

gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 Mg)

…………………………..

gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 Mg)

…………………………..

gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 Mg)

…………………………..

Termin podstawienia pojemnika (podać datę nie wcześniej niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji)

…………………………..

Przewidywany termin korzystania z pojemnika (liczba dni)

…………………………..

G

WYLICZENIE PRZEWIDYWANEJ OPŁATY

Opłata za pojemnik

………………………zł

Opłata dodatkowa za pojemnik (naliczana powyżej 3 dni użytkowania pojemnika - za każdy kolejny dzień)

………………………zł

Składowanie/unieszkodliwienie

………………………zł

Razem

………………………zł

(słownie: ………………………………..)

Oświadczenie i podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej do reprezentowania właścicieli nieruchomości

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zobowiązuję się wnieść opłatę według cennika określonego w uchwale Rady Gminy w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w terminie 7 dni od dnia od dnia, w którym otrzymam pisemne rozliczenie kosztów.

.................................................................................

miejscowość, data

.....................................................

czytelny podpis

Pouczenie:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2014r poz.1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2) Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, 42-165 Lipie, ul Częstochowska 29, przesłać drogą pocztowa na wskazany adres za potwierdzeniem odbioru lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Lipie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej SEKAPj pod adresem www.lipie.pl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog międzykulturowy, trener biznesu z 14-letnim doświadczeniem, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zastępca kierownika szkół trenerskich Ośrodka INTRA. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Akademii Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności i efektywności osobistej i edukacji trenerów. Wykłada i prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie podstaw treningu i warsztatu psychologicznego. . W pracy szkoleniowej korzysta ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych tj. D3TM (DISC Personality Assesment, TEAMS, VALUES). W zakresie tej metody jest jedną z trzech osób w Polsce mogących nadawać międzynarodowy certyfikat Certified Behavioral Consultant. Współautorka (z Agatą Kołodziejczyk-Stryjek) kursów w ramach Akademii Charaktery: Znajdź czas (poświęcony efektywności osobistej) oraz Własnym głosem (dotyczący autoprezentacji oraz radzenia sobie z nieśmiałością)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »