| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 28 stycznia 2016

Wyrok Nr I SA/Kr 1080/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa-Huta na uchwałę Rady Gminy w Koszycach z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XIII/143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.56 ustawy Kodeks karny – skarbowy z dnia 10 września 1999r. ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 11 poz.765 z późn.zm.) „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie; Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega karze ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia” stąd pouczony/a o odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą; oraz w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Koszyce danych dotyczących zamieszczonych w niniejszej deklaracji w celu prowadzenia postepowania administracyjnegoDziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2016 poz. 757
Wyrok Nr I SA/Kr 912/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr XXV/459/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec w zakresie: - załącznika nr 1 do uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” części F zatytułowanej „Oświadczenie i podpis” składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację” w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, - załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość położoną na terenie Gminy Chełmiec w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, - załącznika nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wykaz zmian dotyczących aktualnego miejsca zamieszkania osób fizycznych w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2016 poz. 755

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 27 stycznia 2016

reklama
reklama