| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Formy zatrudnienia > Co powinna zawierać umowa zlecenia?

Co powinna zawierać umowa zlecenia?

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Określenie stron w umowie

W przypadku gdy umowę podpisują: osoby fizyczne należy podać :

  • ich imiona i nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • imiona rodziców
  • adres zamieszkania,
  • numery dokumentów
  • tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty),
  • ewentualnie numery PESEL.

Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą obok nazwisk należy podać nazwę działalności i numer NIP (osoby takie powinny przedstawić odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej).

W przypadku spółek należy wskazać nazwę spółki, adres siedzibę, numer wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji.

Umowa zlecenia
zawarta w dniu ………….w…………., pomiędzy
…………., przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim w ……….pod numerem….., prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą pod firmą …………… przy ul. ………w ………., o numerze REGON ………… NIP: ……………, zwaną dalej Zleceniodawcą
a
……………. o numerze PESEL ……………… zamieszkałym w ……….., przy ul. ……………, legitymującym się dowodem osobistym ……….., zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Opis zlecenia tj. określenie tego co ma zrobić zleceniobiorca (im dokładnej opiszemy, tym będzie łatwiej dochodzić roszczeń)

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:
1…………….
2………………..

Zobacz portal: Prawnik.pl

Określenie zakresu współpracy pomiędzy stronami

Zleceniobiorca zobowiązuje się……………..

Określenie terminu wykonania umowy 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od dnia ………………. do dnia ……………...

Wskazanie wysokości wynagrodzenia oraz sposobu jego zapłaty

1. Za wykonanie zlecenia strony ustalają wynagrodzenie w wysokości … (słownie:……..) zł.
2. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonane zlecenie przelewem na rachunek prowadzony w …..oddziale banku ………. nr …………….. w ciągu 7 dni od przedłożenia rachunku w siedzibie Zleceniodawcy.

Zadaj pytanie: Forum prawa

Ustalenie kto dostarcza materiały

Zleceniodawca zapewni do wykonania zlecenia:…………………….

Określenie odpowiedzialności zleceniobiorcy

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.

Inne ustalenia takie jak: zakaz powierzania wykonywania dzieła przez osobę trzecią, zastosowanie przepisów KC, zmiany umowy,

Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zobacz również serwis: Praca

Podpisy

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Do umowy zlecenia należy wystawić rachunek.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK