| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Oskarżony - podejrzany > Kiedy można założyć podsłuch?

Kiedy można założyć podsłuch?

Jednym ze sposobów uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa może być kontrolowanie rozmów telefonicznych (założenie podsłuchu). Należy jednak pamiętać, iż jest to sytuacja wyjątkowa, na którą zgodę musi wyrazi sąd okręgowy.

Użycie podsłuchu

Znowelizowana ustawa o Policji, w art. 19 przewiduje, że sąd okręgowy może zarządzić kontrolę operacyjną w celu zidentyfikowania sprawców przestępstw lub zebrania dowodów, wtedy, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo nieprzydatne.

Podsłuch zostanie zarządzony w drodze postanowienia sądu, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.

109,00 złApelacja karne Zaskarżanie na korzyść i niekorzyść

Wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej należy przedstawić wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.

Jak długo może trwać kontrola operacyjna?

Zgodnie z treścią ustawy o Policji, kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Kontrola może jednak zostać jednorazowo przedłużona, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące. Jest to możliwe, tylko jeśli sąd okręgowy wyda odpowiednie postanowienie, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji (po uzyskaniu zgody prokuratora).

Zobacz serwis: Policja

Wykorzystanie materiałów z podsłuchu

Istotną zmianą w zakresie stosowania kontroli operacyjnej jest ograniczenie wykorzystania dowodu uzyskanego w jej toku.

Znowelizowane przepisy wskazują, że dowody mogą zostać wykorzystane wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (a nie np. w postępowaniu cywilnym).

Dowód popełnienia przestępstwa innej osoby

Postanowienie o stosowaniu kontroli operacyjnej dotyczy ściśle określonych osób. Dotychczas pojawiał się problem, co zrobić, gdy w wyniku kontroli wyjdzie na jaw, że przestępstwo popełniła osoba nieobjęta zarządzeniem.

Nowe regulacje rozwiązują ten problem i wskazują, że jeśli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, to taki materiał będzie można wykorzystać w procesie. Postanowienie w tym zakresie podejmie sąd, który zarządził podsłuch.

Zobacz serwis: Dowody

Zniszczenie nagrań

W wyniku znowelizowania kodeksu postępowania karnego, także osoby, wobec których zastosowano podsłuch, mogą wnioskować o zniszczenie nagrań niewykorzystanych w postępowaniu karnym. Do tej pory, nagrania, które nie miały znaczenia dla sprawy niszczone były w wyniku zarządzenia sądu.

avatar

2013-11-29 12:45 Zgłoś

Warunki zastosowania "podsłuchu" normuje art. 237 kodeksu postępowania karnego. Art. 237. § 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. § 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych może zarządzić prokurator, który obowiązany jest zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron. § 3. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy: 1) zabójstwa, 2) narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy, 3) handlu ludźmi, 4) uprowadzenia osoby, 5) wymuszania okupu, 6) uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego, 7) rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, 8) zamachu na niepodległość lub integralność państwa, 9) zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 10) szpiegostwa lub ujawnienia tajemnicy państwowej, 11) gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych, 12) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce, 13) wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych, 14) zorganizowanej grupy przestępczej, 15) mienia znacznej wartości, 16) użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym, 17) łapownictwa i płatnej protekcji, 18) stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa, 19) przestępstw określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oraz w art. 5-8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), zwanego dalej ,,Statutem". § 4. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem. § 5. Urzędy, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub działalność telekomunikacyjną, obowiązane są umożliwić wykonanie postanowienia sądu lub prokuratora w zakresie przeprowadzenia kontroli rozmów telefonicznych oraz zapewnić rejestrowanie faktu przeprowadzenia takiej kontroli. § 6. Prawo odtwarzania zapisów ma sąd lub prokurator, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki, za zgodą sądu lub prokuratora, także Policja. § 7. Prawo zapoznawania się z rejestrem przeprowadzonych kontroli rozmów telefonicznych ma sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator. Więcej na temat prawa karnego na blogu:www.prawokarne24.wordpress.com

avatar

2013-11-28 15:19 Zgłoś

w polsce aż dziewięc służb może podsłuchiwać i inwigilowac obywateli i nik nie ma nad tym kontroli pozwolenia sądu to pic na wodę

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP31
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem Infor.pl »