| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o budowę lokalu i przeniesienie własności - WZÓR

Umowa o budowę lokalu i przeniesienie własności - WZÓR

W umowie wykonawca zobowiązuje się do budowy lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia jego własności na rzecz Zamawiającego. Umowa używana w obrocie deweloperskim.

6. Opóźnienie w zapłacie poszczególnych rat stanowiło będzie podstawę do naliczenia przez Wykonawcę odsetek umownych.


§3.

1. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie po zakończeniu budowy budynku do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz do przeniesienia tej własności na rzecz Zamawiającego lub wskazanej przez niego osoby.

2. Przeniesienie własności lokalu nastąpi na koszt zamawiającego jeżeli wpłacona zostanie cała cena za lokal.


§ 4.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a. Wykonawcy w razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie raty, trwającej powyżej ................................................. miesięcy.

b. Zamawiającemu, w przypadku zwłoki w oddaniu inwestycji trwającej powyżej ................................................. miesięcy.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających jedną stronę z zastrzeżeniem ustaleń § 6 pkt. 2, stronie drugiej przysługuje prawo do kary umownej w wysokości ............% wpłaconej nie waloryzowanej ceny lokalu.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia z tym, że termin wypowiedzenia nie może upłynąć przed złożeniem przez Zamawiającego wniosku o wykreślenie hipoteki, o ile była ona ustanowiona. W takim przypadku Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ...................................................................% ceny zapłaconej do czasu odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie oraz wypowiedzenie umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


§ 5.

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wpłaconą na poczet ceny kwotę, z uwzględnieniem rozliczenia kar umownych i ustawowych odsetek, przy czym termin zwrotu wynosi ......................... miesiąc jeżeli rozwiązanie umowy obciąża Wykonawca.............................................................................. miesiące w innych przypadkach.


§ 6.

1. Terminy realizacji zadania inwestycyjnego :

termin rozpoczęcia ......................................................................................................................

termin zakończenia ......................................................................................................................

2. Terminy realizacji inwestycji mogą ulec przesunięciu wyłącznie z przyczyn od Wykonawcy  niezależnych.


§ 7.

1. Strony dopuszczają możliwość cesji praw i obowiązków na osoby trzecie z tym, że ewentualne koszty jej dokonania poniesie strona, która z takim wnioskiem wystąpiła.

2. Dopuszcza się możliwość zamiany zamówionego lokalu na inny jeżeli Wykonawca dysponować będzie wolnym lokalem, na warunkach określonych w aneksie do umowy. 


§ 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali /DZ.U. Nr 85 poz.388 z 1994 roku.


§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron...................................................                                 ..................................................
                   Wykonawca                                                               Zamawiający

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o budowę lokalu i przeniesienie własności

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK